Treningsprogram mot kronisk tretthetssyndrom

- The Phil Parker Lightning Process gir håp for utvalgte pasienter med kronisk tretthetssyndrom. Ved kyndig veiledning og egentrening kan pasientene komme ut av uheldige tankemønstre og bli kvitt sine plager, skriver artikkelforfatterne.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Jan H. Dobloug, rådgivende lege - Gjensidige forsikring
William Goldsack, rådgivende lege - Gjensidige forsikring

KRONISK TRETTHETSSYNDROM er flere ganger omtalt i norske medier. Til tross for mange forsøk på oppklaring av nomenklaturen, er en rekke begreper i bruk, kodet i ICD-10 både under sykdommer i nervesystemet (postviralt utmattelsessyndrom, myalgisk encephalomyelitt/encephalomyelopati (ME), og under psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser (tretthetssyndrom, nevrasteni).
Uenigheten
Det er uheldig å bruke diagnosen myalgisk encefalitt, ettersom denne betegnelsen beskriver en kronisk betennelsesstilstand eller annen patologisk tilstand i sentralnervesystemet, hvilket det ikke har vært fremlagt holdepunkter for (1).
Enigheten rundt kronisk tretthetssyndrom (KTS) synes å begrense seg til at det er en tilstand med uforklarlig, unormal tretthet. Utover det er det liten enighet om hva tilstanden består i, hva den skyldes, hvorfor den rammer slik den gjør, hva som er det patofysiologiske grunnlaget, og hva som er beste måten å håndtere pasientene på. Hvilken rolle psykologiske mekanismer eventuelt spiller, har nesten blitt et stridstema i seg selv (2,3). Denne psyke-/somadiskusjonen er uheldig, noe som er påpekt av flere forfattere (4).
«Lightning Process»
I løpet av de siste par årene har det kommet flere beretninger om invalidiserte pasienter med KTS som, etter å ha gjennomgått «The Phil Parker Lightning Process» i London, har blitt delvis eller fullt restituert.
«The Phil Parker Lightning Process» er definert som et treningsprogram utviklet av engelskmannen Phil Parker, som har bakgrunn som osteopat. Treningsprogrammet baserer seg på prinsipper og teknikker fra nevrolingvistisk programmering, osteopati, selvhypnose og «life coaching».
Lightning Process (LP) finnes ikke omtalt i kunnskapssenterets rapport om kronisk utmattelsessyndrom fra 2006 (5).
Ut av negative mønstre!
Treningsprogrammet går over tre dager med 4-6 klienter og én trener. Det er basert på teorien om at KTS og flere andre sykdomstilstander, uansett årsak, (delvis) skyldes at hjernen og kroppen er fastlåst i negative, ubevisste tankemønstre.
Dette er en forklaringsmodell som også blir understøttet av nyere norsk forskning (4). Ved kyndig veiledning (coaching) og egentrening kan pasientene komme ut av de uheldige tankemønstrene - og derved bli kvitt sine plager.
Phil Parker forklarer dette med at treningsopplegget virker positivt på mentale prosesser som påvirker den nevrofysiologiske ubalansen. Derigjennom gjenopprettes den kroppslige balansen. - Pasienter med KTS mangler ikke energi, sier Phil Parker, men de bruker energien ubevisst på en negativ måte.
Gjenoppretter homeostasen
Ifølge Parker opprettholdes KTS av en forstyrrelse i det autonome nervesystem, i immunsystemet og i hormonbalansen. Ved å bryte negative tankemønstre og endre energibruken fra å tenke på sykdom til å tenke helse, kan man gjenopprette den normale homeostasen.
LP har fått størst oppmerksomhet i forbindelse med pasienter med KTS. Ifølge Phil Parker virker metoden også ved fibromyalgi, som han oppfatter som en lignende tilstand.
Teknikken brukes også hos toppidrettsutøvere og velfungerende personer i næringslivet som ønsker å forbedre sine ytelser.
I dag foreligger ingen dokumentasjon på langtidseffekten av metoden.
Dramatisk og rask bedring
De fleste av metodene Phil Parker baserer sitt opplegg på, kjente vi igjen fra psykologi og nevrofysiologi.
Det overraskende er ikke selve metodene eller prinsippene i treningsopplegget. Det overraskende er at opplegget virker - at «prosessen» fører til så dramatisk og rask bedring ved (sykdoms-) tilstander som har vært så alvorlig invalidiserende i lang tid.
Dette står i skarp kontrast til hva enkelte fremfører som god latin i dag, både spesialister (2) og pasientforeningen (6). Det vil bli interessant å få deres syn på «The Phil Parker Lightning Process».
Motivasjon
Hvem er prosessen egnet for? Hvem kan delta?
Mange pasienter med KTS mener, på bakgrunn av informasjon de har fått fra helsepersonell og andre kilder, at de har en sykdom de ikke kan påvirke. Med denne holdningen skal man ikke gå inn i Lightning Process.
Et vilkår for effekt av metoden er at man kan svare ja på spørsmålet: «Er du klar for dette»? Siden det er et aktivt treningsopplegg hvor man må gjøre innsatsen selv, kreves det at man er fullt motivert for å bli frisk og selv ta kontroll over livet sitt.
Treningsmetoden er et tilbud også til de aller dårligste pasientene, forutsatt at de er åpne for å jobbe med sin tilstand på en ny måte.
Hvor lenge varer effekten?
Phil Parker understreker at nesten alle som gjennomfører det innledende treningsopplegget og deretter praktiserer øvelsene når behovet igjen melder seg, opplever bedring eller full restitusjon.
Effekten varer så lenge man gjør øvelsene, men det krever aktiv innsats. I starten vil man ofte måtte repetere treningen mange ganger daglig. Senere vil behovet variere. Flere av de tidligere pasientene bruker nå treningen sjelden, da prosessen har blitt «automatisert».
Treningen - og norske forhold
Phil Parker er nøye med å kalle metoden for trening. De fleste av dem som har utdannet seg til trenere, har kommet inn i feltet fordi de selv har hatt KTS, men uten helsefaglig utdanning.
Dette kan være en god og viktig drivkraft. Men er LP trening eller behandling - sett med norske øyne? Hva når treneren er autorisert helsepersonell? Hvilke lover og regler gjelder når ikke-autorisert personell praktiserer LP på pasienter som søker dem direkte uten forutgående medisinsk diagnostikk?
Det er for tiden usikkert hvorvidt en pågående tvistesak med forsikringsselskap eller NAV er et eksklusjonskriterium, eller om metoden også er aktuell for denne gruppen.
Pasientenes innstilling
Uansett hva som er de viktigste etiologiske, patogenetiske og vedlikeholdende faktorene ved kronisk tretthetssyndrom, og uansett hva som er virkemåten(e) i «The Phil Parker Lightning Process», synes denne metoden å kunne representere et nytt, relativt «ufarlig» og til dels oppsiktsvekkende godt tilbud til utvalgte pasienter med KTS.
En forutsetning for et vellykket resultat er at pasientene er positive til metoden - og villige til å gjøre en innsats for å endre uhensiktsmessige tankemønstre og adferd.

Litteratur:
1. Knardahl S. Unngå ME-diagnosen. Aftenposten (morgenutgave del 2) 16.12.07: 5.
2. Nyland H, Saugstad OD. ME - blir gåten løst? Aftenposten (morgenutgave, del 2) 12.11.2007: 4.
3. Kringlen E. Når epidemier skapes. Aftenposten (morgenutgave del 2 ) 13.12.07: 5.
4. Stubhaug B. Chronic fatigue syndrome: Health and impairment, treatment and prognosis. Doktoravhandling. Bergen: Det medisinske fakultet, Universitetet I Bergen, 2008. http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Stubhaug_Bjarte.html (15.8.2008)
5. Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9-2006.
6. www.me-foreningen.no

Fag & utvikling, Dagens Medisin 36/08

Powered by Labrador CMS