Stort behov for å forske på rehabilitering

Sammen kan vi bidra til et kunnskapsbasert løft for rehabilitering i Norge. Både for å møte det store behovet i årene fremover, og for å gi et bedre tilbud til pasientene.

Publisert
Anne Catrine Trægde Martinsen
Anne Catrine Trægde Martinsen

Kronikk: Anne Catrine Trægde Martinsen, forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus HF
Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet

HVERT ÅR bruker Norge over syv milliarder kroner på rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Samtidig kommer et økende antall pasienter til å ha behov for rehabilitering i årene fremover. Da er det avgjørende at de pengene vi bruker, gir god effekt for den enkelte og for samfunnet.

Gro Jamtvedt
Gro Jamtvedt

Dette vet vi ikke nok om i dag. Derfor er det et stort behov for å øke forskningsinnsatsen på dette viktige området.

SVAKT KUNNSKAPSGRUNNLAG. I dag har Sunnaas sykehus arrangert et frokostseminar om rehabiliteringsforskning. Bakteppet var konsulentselskapet KPMG sin evaluering av regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019.

Her fastslås det at det er «Svake systemer for erfaringsutveksling og læring. Det er bred enighet om at det er et for svakt kunnskapsgrunnlag i dette området, men forskning er fremdeles ikke prioritert».

Evalueringen fra Riksrevisjonen om foretakenes lovpålagte oppgave tilknyttet forskning understreker viktigheten av å inkludere kliniske studier i pasientbehandlingen.

Evalueringen fra Riksrevisjonen om foretakenes lovpålagte oppgave tilknyttet forskning understreker viktigheten av å inkludere kliniske studier i pasientbehandlingen. Stortingsmeldingen om Helsenæringen fremhever behovet for tverrfaglig kompetanse innen helse og teknologi, samt viktigheten av en sterk kobling mellom utdanning, forskning og innovasjon. I dette innlegget skisserer vi hvordan dette kan gjøres.

FORSKNINGSLØFT – NÅ! Det er på høy tid å gi feltet rehabilitering en høyere forskningsmessig prioritet. Spesielt viktig er det å sette i gang flere kliniske studier som evaluerer effekten av dagens rehabiliteringstiltak, og å utvikle innovative løsninger og evaluere dem slik at de kan nyttiggjøres i fremtidens rehabiliteringstilbud. Det er helt nødvendig å utvikle digitale og teknologiske løsninger for økt kvalitet og bærekraft i helse- og omsorgssektoren, både til spesialisert diagnostikk, behandling og rehabilitering, og til monitorering og hjemmeoppfølging lokalt.

Dette kan for eksempel skje i samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer i et aktivt og kompetent sykehusmiljø, som ved Sunnaas sykehus HF. Nye rehabiliteringsløsninger må selvsagt utvikles i et nært samarbeid med pasienter og brukere. Vi vet også at det er et stort behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget for rehabiliteringstiltakene og kompetansen tilknyttet dette hos fremtidens helsepersonell. Vi må utvikle forsknings- og innovasjonsbasert utdanning innen rehabilitering, til beste for pasientene.

TETTERE SAMSPILL! Skal vi lykkes, trengs det engasjerte samarbeidspartnere. Sunnaas sykehus samarbeider tett med OsloMet - storbyuniversitetet og Universitetet i Oslo, og med hjemkommunen Nesodden.

Rehabilitering er et tverrprofesjonelt fagområde som tar utgangspunkt i tjenestebrukerens livssituasjon. Hensikten er at den som mottar rehabiliteringstjenester, skal oppnå best mulig funksjon i samspill med sine omgivelser. Den samfunnsmessige betydningen av aktiviteten skaper derfor et stort behov for tverrfaglig forskningsinnsats. OsloMet, med sin bredde innen helseprofesjoner, samfunnsvitenskap og teknologi, er godt rustet til en slik innsats og samarbeid.

OsloMet etablerer nå blant annet et nytt institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi med nettopp slik tverrfaglighet. Universitetet har både et eget tverrfaglig masterprogram og en forskningsgruppe innfor rehabilitering og habilitering. Sammen kan vi bidra til et kunnskapsbasert løft for rehabilitering i Norge – både for å møte det store behovet i årene fremover og gi et bedre tilbud til pasientene.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS