Primærhelseteam er viktig for pasientene

19 kommuner og bydeler har i samarbeid med sine fastlegepraksiser søkt om å få være piloter på primærhelseteam. Det er gledelig for pasientene at flere ser verdien av denne viktige satsingen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innlegg: Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund

REGJERINGEN FORESLÅR å bevilge 55 millioner kroner i 2018 for å prøve ut primærhelseteam. Det skal være seks pilotkommuner, og fastlegeordningen er utgangspunktet. I piloten vil teamet bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær.

Målet er bedre oppfølging av kronisk syke, eldre, og brukere med psykisk helse og rus utfordringer, med fokus på forebygging, læring og mestring. I tillegg skal primærhelseteam føre til at leger og sykepleiere samarbeider mer i kommunene rundt de aller sykeste.

KOORDINERING. Forutsetningen for forsøket er at fastleger og kommuner er enige om å søke. Det er derfor gledelig at det er så mange fastlegepraksiser og kommuner som ser potensialet i å utvikle bedre tjenester og samhandling mellom leger og sykepleiere i kommunene, og har søkt om å være med i piloten.

Teamene vil bidra til en mer tilgjengelig tjeneste. Målet med teamorganiseringen er å sikre større bredde i tilbudet, og skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester. Brukere med kronisk sykdom, skrøpelige eldre og personer med psykiske helseproblem og rusavhengighet er viktige målgrupper. Ordningen ønsker også å nå brukergrupper som i liten grad oppsøker helsetjenesten.

SPESIALSYKEPLEIERE. Sykepleieren vil få en sentral rolle i teamet. Sykepleieren skal ha bred generalistkompetanse til å kunne gjennomføre systematiske kartlegginger av helsetilstand, funksjon og egenomsorgsevne. Avanserte kliniske sykepleiere vurderes som særlig relevante til å arbeide i primærhelseteamene.

Flere høyskoler og universitet utdanner nå sykepleiere i avansert klinisk sykepleie. Norsk sykepleierforbund (NSF) har vært og er fortsatt aktivt med i utformingen av disse ordningene.

NYTENKING. Vi ser et viktig potensial for å gi brukere tjenester de ikke får i dag, og som gjennom spesialsykepleiere vil tilføre helse- og omsorgstjenestene i kommune viktig kompetanse og koordinatorfunksjoner.

Et økende antall eldre som trenger helsehjelp, og sykere pasienter enn før, stiller kommunene på prøve. Stilt overfor disse utfordringene må vi være forberedt på og villig til å tenke nytt. Derfor er det gledelig og viktig at Helsedirektoratet nå setter i gang sine piloter på fremtidens primærhelseteam.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2017

Powered by Labrador CMS