Pandemiberedskap: Hvem skal vi stole på?

- Kunsten å «skremme vettet» av folk? Skal vi tro på ekspertisen til helsemyndighetene? Ja, det er selvsagt lett å være etterpåklok.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Viggo J. Estensen, allmennlege/medisinskfaglig rådgiver, Bodø

EVALUERINGEN?
  Flere enn undertegnede har stilt spørsmål vedrørende helsemyndighetenes håndtering av svineinfluensapandemien som kom til Norge for snart halvannet år siden.
Hvor finner vi evalueringen som skulle gjøres i etterkant? Jeg har spurt og lett, men ikke funnet mye. Jeg takker derfor professor Bjørg Marit Andersen for å ha engasjert seg i dette, sist i et innlegg i Dagens Medisin (4/2011). Her tar hun for seg smitteverntiltak som ikke ble vektlagt godt nok og ikke minst det jeg har stilt spørsmål ved, nemlig selve vaksinen; dens effektivitet, Verdens helseorganisasjon (WHO) og norske myndigheters eventuelle bånd til legemiddelindustrien.
Når det gjelder politikerne, tenker jeg på stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF), som har tatt til orde for å få belyst eventuelle forbindelser til legemiddelfirmaet som produserte Pandemrix. Andre politikere har sagt det samme, men har det kommet noe svar?

FAKTA - OG SPØRSMÅL.
Det vi vet, er at det ble kjøpt inn en vaksine som ikke var godt nok utprøvd, som var kostbar, som ga bivirkninger til i hvert fall ti prosent av dem som ble vaksinert. Etter det jeg har lest, døde cirka 30 pasienter i Norge som følge av svineinfluensaen: De fleste hadde underliggende sykdommer og var også ikke i de eldre aldersgrupper.
Om man tenker samfunnsøkonomisk, var det snakk om nærmere 700 millioner kroner i innkjøp av vaksiner. På verdensbasis er estimatet på cirka 55 milliarder kroner, men det er nå en annen sak. I ettertid har man beregnet risiko for død av denne influensatypen til 0,003 prosent. En vanlig sesonginfluensa i Norge tar til sammenligning 1000-5000 menneskeliv.
Hvilke kostnadsanalyser er gjort i ettertid? Jeg bare spør - og presiserer at jeg verken er epidemiolog eller spesialist i samfunnsmedisin.
MILD INFLUENSA OG FALSK PANDEMI. For å si litt om håndteringen fra en allmennleges ståsted, hvor jeg bor, foregikk den med nærmest militær presisjon og organisering, og det var jo betryggende å vite i ettertid.  Men noen mindre kommuner mottok vaksinen for sent, noen fikk for få doser og noen mottok for mye.
Folk ble redde: Skrekkscenariet hadde jo helsemyndigheter, med god hjelp av mediene, allerede presentert, noe professor Per Fugelli har skrevet godt om.
Jeg skal ikke gå inn på tilsetningsstoffene i denne vaksinen, det har vel de fleste hørt om. Men i ettertid har jo flere bivirkningsrapporter kommet.  Den tyske professoren Wolfgang Wodarg, tidligere formann for Europarådets helsekomité, har karakterisert vaksineringen som en av tiårets/århundrets medisinskandaler. Han uttalte blant annet: «Vi har hatt en mild influensa og en falsk pandemi».
STATEN GRANSKER STATEN? Dikterte den farmasøytiske industrien pandemiberedskapen? I så fall; hva med de rapporterte meget sannsynlige bivirkningene av denne vaksinen; som ME, Guillain-Barré-syndrom og eventuelt narkolepsi? Hvem skal i verste fall betale erstatningen her?
Ellers har mange fagfolk som er i besittelse av mer kunnskap om dette enn undertegnede, uttalt seg, også professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk og lege og tidligere SV-politiker Olav Gunnar Ballo.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har evaluert tiltakene i Norge, og professor Andersen bruker uttrykket «staten gransker staten». Det virker som hun har rett.

TIL Å STOLE PÅ?
Mitt spørsmål blir da: Hvor hentet helsemyndighetene i Norge sin ekspertise fra? Da tenker jeg i hovedsak på Folkehelseinstituttet - og selvsagt Helsedirektoratet. Ble ledende mikrobiologer i Norge og/eller utland rådspurt?
Kommer det noen gang noe svar på om der var bånd mellom WHO, nasjonale myndigheter og det aktuelle legemiddelfirmaet?
Jeg spør fordi jeg ikke har fått noe svar, og ikke på grunn av min stilling. Menneskeliv kan selvsagt ikke måles i kroner og ører, så ikke misforstå meg.
Men hvem skal man stole på? Hvem har svaret og, i så fall, når vil det komme?
Debatt, Dagens Medisin 07/2011

Powered by Labrador CMS