Oppmerksomt nærvær reduserer stress og helseplager

Trening i oppmerksomt nærvær kan hjelpe mot stress og psykiske vansker, viser forskning fra Kunnskapssenteret og The Campbell Collaboration.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Michael de Vibe, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Sabine Wollscheid, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
ANDELEN AV mennesker som opplever stressrelaterte symptomer og psykiske plager, har økt over tid, også i Norge. Blant unge kvinner i alderen 16-24 år har ulike psykiske plager, og stressrelaterte symptomer økte fra 13 til 23 prosent i perioden 1998-2008. I samme tidsrom økte andelen av menn og kvinner mellom 16 og 64 år som rapporterer søvnproblemer, med fire prosentpoeng.
Det har vært mye fokus på forekomsten av hyperaktivitet (ADHD) blant barn og unge. ADHD er definert som en nevrologisk forstyrrelse, som innebærer konsentrasjonssvikt og vansker med å være til stede. Amerikanske tall for aldersgruppen fire-sytten år viser en stigning i forekomsten av ADHD fra 7,8 til 9,7 prosent fra 2003 til 2007. I Norge ble bruken av legemidler for ADHD doblet i aldersgruppen 10-19 år fra 2004 til 2011.
PRESS. Ut ifra forskningen vet vi relativt lite om de direkte årsakene til stigningen i stressrelaterte symptomer, men det kan ha sammenheng med samfunnets økte fokus på effektivitet og tilgjengelighet. Bruk av mobiltelefon, bærbare pc-er, i-pad og andre mobile medier, gjør at vår oppmerksomhet hele tiden rettes utover, og vi mister lett kontakten med oss selv.
Denne utviklingen med tilhørende økning i «multitasking» kan føre til stressrelaterte symptomer. Vi blir mer stresset av at venner og kjente nå forventer at vi alltid skal være tilgjengelige. De nye duppedittene frister oss til å gjøre mange ting samtidig, og vår evne til å konsentrere oss om én ting av gangen, kan svekkes.
OPPMERKSOMT NÆRVÆR. En oppsummering av forskning fra Kunnskapssenteret i samarbeid med The Campbell Collaboration viser at trening i oppmerksomt nærvær kan redusere stress. Rapporten har sett på effekten av et gruppebasert mindfulness program (MBSR) på stress og helse hos voksne.
MBSR-programmet har vært gjenstand for mange forskningsstudier, og rapporten tar for seg disse studiene for å oppsummere den effekten man har funnet på tvers av dem.
 I rapporten defineres «mindfulness» som evnen til å være til stede med seg selv og omverdenen på en åpen, nysgjerrig og aksepterende måte. Trening i nærvær er basert på selvreguleringsteori. Gjennom økt tilstedeværelse senkes stressnivået og stressrelaterte problemer bedres, økt evne til å samle oppmerksomheten samt en styrket evne til å regulere følelser og kroppsfunksjoner når forsøkspersoner utsettes for stresstester i laboratoriet.
BEVISSTHET. MBSR er et veldefinert kursopplegg i grupper som ble utviklet på slutten av 1970-tallet av den amerikanske stresseksperten Jon Kabat-Zinn. Det åtte uker lange kurset består av enkle mentale og fysiske øvelser for å bli mer bevisst på det som skjer i hvert øyeblikk. Hensikten er å trene deltakerne til å anvende nærvær for å møte og takle daglige utfordringer.
Forfatterne av oversikten konkluderer med at MBSR kan fungere som ett velegnet tiltak for å håndtere stress. Kursprogrammet har en positiv effekt på stress og psykiske problemer både hos grupper med psykiske og fysiske plager og hos normalbefolkningen. Med begrepet «psykiske problemer» mener forfatterne mild til moderat angst, depresjon og stress. Resultatene viste også effekt på fysiske symptomer og utfall, men i mindre grad enn for psykologiske utfall.
LIVSKVALITET. I forhold til stress og psykiske plager var funnene svært konsistente, og effekten var på linje med det som er funnet i tilsvarende rapporter for å vurdere effekten av samtaleterapi og medisiner for psykiske plager. I tillegg viste studiene effekt på livskvalitet, personlig utvikling, og målt evne til nærvær, men disse funnene var mindre sikre.
Det ble ikke rapportert om bivirkninger ved å delta på kursene. Trening i nærvær gjennom MBSR- programmet kan derfor trygt anbefales både som et helsefremmende og forebyggende tiltak, og som et komplementært behandlingstilbud for mennesker med ulike helseplager. I Norge tilbys dette nå ved flere helseinstitusjoner. Det er dannet en interesseforening for Oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forskning, og i november holdes den første nordiske konferansen om Mindfulness for barn og unge.
Ingen oppgitte interessekonflikter
Referanser:
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) for Improving Health Quality of Life, and Social Functioning in Adults. Campbell Systematic Review. Link.
Tallene er hentet fra følgende nettsteder: www.norgeshelsa.no og www.reseptregisteret.no
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 16/2012

Powered by Labrador CMS