Forskning på Forsvarets veteraner

Forsvarets Sanitet har hele tiden søkt forskningssamarbeid og forskningsstøtte fra de sivile helseforskningsmiljøene, og Forsvarets helseregister leverer ut data til dem. Dette har vi tenkt å fortsette med.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Petter Iversen

Innlegg:
Petter Iversen, nestkommanderende i Forsvarets sanitet (FSAN) 
Geir Bjerkan, sjef for FSANs fagavdeling
Heming Olsen-Bergem, sjef ved Institutt for militær epidemiologi (IME)/Forsvarets helseregister (FHR)

VI VISER TIL kronikk av Lars Lien og Arne Ørum i Dagens Medisin. Her setter forfatterne frem flere påstander som det er nødvendig å nyansere.

Forsvarets Sanitet (FSAN) er, som Forsvaret ellers, opptatt av å ivareta Forsvarets veteraner og deres psykiske og fysiske helse. Dette gjøres i dag gjennom forebyggende arbeid, god støtte under oppdrag, og oppfølging i inntil ett år etter tjeneste. Etter dette ivaretas veteraner av sivilt helsevesen – hvis det er behov for det.

SAMARBEID OM FORSKNING. Det er riktig at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og de regionale helseforetakene (RHF-ene) ikke deltar direkte inn i Forum for veteranforskning (FVF). FSAN er informert av Forsvarsdepartementet om at alle disse er invitert til å delta i FVF.

Lien og Ørum påstår at Sjef FSANs råd for medisinsk og helsefaglig forskning ikke har deltakere fra universitetene og RHF-ene. Dette rådet består av medlemmer fra både universiteter, RHF-er og FHI. I tillegg arbeider en stor del av helsepersonellet i FSAN og øvrig sanitet i Forsvaret, ved nettopp RHF-er og universitet. FSAN har også direkte forskningssamarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT), NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Helse Vest og Oslo universitetssykehus (OUS).

FSAN er opptatt av å ivareta Forsvarets veteraner og deres psykiske og fysiske helse– gjennom forebyggende arbeid, god støtte under oppdrag, og oppfølging i inntil ett år etter tjeneste. Etter dette ivaretas veteraner av sivilt helsevesen – hvis det er behov for det

UTLEVERING AV DATA. Lien og Ørum påstår også at muligheten for veteranforskning fra sivile forskningsmiljøer er begrenset.

Alle undersøkelser og journaldata som omhandler Forsvarets personell, lagres i Forsvarets helseregister (FHR), som er et nasjonalt register underlagt de lover og forskrifter som omhandler helseregistre. Dette betyr at alle sivile institusjoner – etter forutgående godkjenning fra de Regionale etiske komiteer – kan søke om å få utlevert data fra FHR. Dette gjøres allerede i stor grad, og FHR har levert ut og leverer data til universiteter, RHF-er, FHI og andre sivile forskningsmiljøer.

FSAN har hele tiden søkt forskningssamarbeid og forskningsstøtte fra de sivile helseforskningsmiljøene, og FHR leverer ut data til dem. Dette har vi tenkt å fortsette med.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS