VIL HA LEGENES ERFARINGER: Fastlegene Tor Magne Johnsen (t.v) og Børge Lønnebakke Norberg i Trønderopprøret leder forskergruppen som jobber med kartleggingen av fastlegers bruk av videokonsultasjoner under koronapandemien. Arkivfoto: Lasse Moe

Foto:

Skal kartlegge fastlegers bruk av videokonsultasjoner

– Det viktigste vil være å fange opp hvordan legene opplever å vurdere ulike problemstillinger over video, og om de er bekymret for om de klarer å fange opp tegn på alvorlig sykdom.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Vi er nå inne i en uvirkelig situasjon der arbeidshverdagen også til fastlegene er radikalt endret i løpet av kort tid. I forbindelse med de nasjonale smittevernrådene har flesteparten av fastlegene blant annet tatt i bruk videokonsultasjoner, og vi vil nå innhente mest mulig kunnskap om fordelene og ulempene ved bruk av denne typen digitale verktøy, sier Tor Magne Johnsen, som i tillegg til å være en av fastlegene bak det såkalte Trønderopprøret også er styremedlem i Allmennlegeforeningen.

Skal registrere og evaluere egne videokonsultasjoner
Fastlegeordningen 2.0 – Trønderopprøret, i samarbeid med NTNU og Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), sender etter påske ut en undersøkelse der de ønsker at fastlegene registrerer og evaluerer inntil 10 av sine videokonsultasjoner. Johnsen og Børge Lønnebakke Norberg leder forskergruppen som jobber med undersøkelsen.

– Mange tilstander som tidligere har vært opplagt at skal undersøkes fysisk på legekontoret, gjøres nå gjennom vurderinger på video. Det kan for eksempel være vurderinger av bryst- og magesmerter og luftveisinfeksjoner. Vi håper så klart at vi snart kan komme i en situasjon der vi igjen kan vurdere slike tilstander fysisk, men når vi nå er i denne spesielle situasjonen, ønsker vi å vite mer om hvordan legene opplever denne typen problemstillinger over video, sier Johnsen.

Han påpeker at det for tiden pågår arbeid for å utvikle og modernisere fastlegeordningen, og at det derfor vil være viktig å innhente mest mulig kunnskap om video som arbeidsverktøy.

– Vi må bruke denne kunnskapen for å kunne definere hvordan videokonsultasjoner skal brukes i fremtiden, og sikre en trygg ordning for både leger og pasienter.

– Viktig grunnlag for fremtidig evaluering
Johnsen håper nå at fastlegene vil være med på denne kunnskapsdugnaden.

– Å kunne dokumentere hvordan det er å være fastlege under denne pandemien vil gi et viktig grunnlag for fremtidig evaluering. Hva opplever legene som vanskelig, og hva er de bekymret for? Det som skiller Norge fra mange andre land i denne situasjonen, er at vi har en sterk førstelinjetjeneste som sikrer direkte kontakt mellom alle innbyggere og lege. Ved å triagere våre kjente pasienter og vurdere hvilke hjelpebehov de har, er vi også med å beskytte sykehusene og den øvrige helsetjenesten. Derfor er det nå viktig å få analysert hvor viktig fastlegeordningen er i Norges håndtering av pandemien.

Spørreundersøkelsen vil også ta for seg hvordan legene opplever at de tekniske løsningene fungerer.

– Dette har vært en ny erfaring for mange av oss, og utfordringer knyttet til teknologien, lyd og bilde er også viktig. Men det viktigste vil være å fange opp hvordan legene opplever å vurdere ulike problemstillinger over video, og om de er bekymret for om de klarer å fange opp tegn på alvorlig sykdom. I tillegg ønsker vi å se på om kjennskap til pasientene fra før har innvirkning på fastlegenes evaluering av videokonsultasjonene.  

– Øke forståelsen for fastlegenes rolle
Ifølge Johnsen er det fastlegenes finansiering av Trønderopprøret som gjør denne undersøkelsen mulig.

– På samme måte som ved den første fastlegeundersøkelsen, er fastlegenes vipps-støtte til Trønderopprøret avgjørende for at det er mulig å gjennomføre denne undersøkelsen. Vi håper fastlegene synes det er fint at deres investeringer blant annet kan gå til en slik spørreundersøkelse, som vi håper kan bidra til å øke forståelsen for fastlegenes rolle i helsevesenet. Fra tiden etter den første undersøkelsen lærte vi at kunnskap som dette er avgjørende for å oppnå forståelse hos myndighetene. Vi håper denne kunnskapen kan kommer både fastlegene og pasientene til gode.

Spørreundersøkelsen er et samarbeid mellom Trønderopprøret, NTNU og Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). Bonnier Business Press AB er den største aksjonæren i Norsk Helseinformatikk (NHI), som er utgiver av NEL. Bonnier eier også Dagens Medisin. 

Powered by Labrador CMS