Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Marit Hermansens blogg Publisert 2015-08-31

Når hvert minutt teller

Helseministeren oppfordret i sykehustalen i januar til debatt om sykehusenes akuttberedskap. Denne debatten har han fått. I Legeforeningen har diskusjonen pågått lenge, senest på vårt landsstyremøte i Trondheim i mai. Landsstyret la da til grunn at faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet for befolkningen må veie tyngst. Norge er et land med lange avstander, utfordrende geografi og røffe værforhold som krever sykehus med full akuttberedskap. Befolkningen må ha tilgang til et godt akuttilbud uavhengig av hvor de bor. Det handler om folks trygghetsfølelse. For at et akuttsykehus skal kunne tilby fullverdig akuttberedskap, mener vi at spesialitetene indremedisin, kirurgi og anestesi må være på plass.

Akutt syke og hardt skadde pasienter må ha rask avklaring og behandling. Riktige prosedyrer må skje i riktig rekkefølge. Da teller hvert minutt, og pasientene må møtes av et tverrfaglig team med bred medisinsk kompetanse. Det er en slags «forhåndslagring» av kompetanse – slik at de riktige pasientene kan sendes videre til avansert kirurgi i sentrale strøk. Fjernes én viktig del av denne akuttmedisinske kompetansen, kan det føre til at dyrebar tid går tapt. I verste fall påfører vi pasienten unødige lidelser. Vårt samlede fagmiljø sa på Landsstyret at kirurgen også hører med i dette teamet. 

I stedet for å tappe lokalsykehusene for oppgaver og ressurser, mener Legeforeningen at de må styrkes. Det krever politisk vilje og handlekraft. Sykehus-Norge har over lang tid lidd under ressursmangel, noe som i seg selv begrenser sykehusenes handlingsrom og utviklingsmuligheter. Men å satse på sykehusene handler om mer enn bare økonomi. Beredskap handler om muligheten til å øve og trene på tenkte tilfeller i fellesskap. Det handler også om å satse på kvalitet: Om bedre organisering, samarbeid – og ikke minst at de ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse. Da får vi robuste fagmiljøer og sykehus som rekrutterer godt.

Det er bred politisk enighet om å legge til rette for at vi skal kunne bo spredt i Norge. Myndighetene har derfor ansvaret for å investere i et bærekraftig, lokalt akuttilbud. Både Høyre og Frp vedtok i vår på sine landsmøter at hele befolkningen må ha et fullverdig akuttkirurgisk tilbud, med tid og reiseavstand som tungtveiende faktorer. Dette er helt i tråd med Legeforeningens landsstyrevedtak. Vi er opptatt av at beslutninger hviler på en grundig, faglig vurdering av det helhetlige helsetilbudet. Når premissene for framtidens sykehuskart om kort tid presenteres, er det det som må være førende – og ikke bare økonomiske hensyn.

Kommentarer

Marit Hermansen

Marit Hermansen er president i Legeforeningen. Hun er tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin og er spesialist i allmennmedisin med cand. med. fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som fastlege og kommuneoverlege i Grue kommune.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!