Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Christian Grimsgaards blogg Publisert 2015-05-26

Direktoratets konsekvensutredning- rapport som bestilt?

Helsedirektoratet publiserte i begynnelsen av mai rapporten "Faglige konsekvenser av alternativer for sykehusstruktur". Tilrådningen skal danne underlag for arbeidet med nasjonal sykehusplan. Trolig har departementet håpet at rapporten skulle bidra til å berede grunnen for nedleggelse av kirurgi ved de mindre sykehusene i Norge, som er varslet å komme i Nasjonal sykehusplan. Det er imidlertid lite trolig at debatten forstummer som følge av dette arbeidet. Til det er rapporten ganske enkelt alt for unyansert, overfladisk og svakt underbygget.

Allerede ved et skrått blikk på hvem som har deltatt i arbeidet kan man ane hvor dette vil bære av sted. Gruppen ledes av avdelingsdirektør Johan Torgersen, tidligere YLF leder med bakgrunn fra Haukeland. Departementets egen Nasjonal sykehusplan-mann Andreas Moan, (utlånt fra OUS) er sekretær. Fra ortopedene stiller avdelingsoverlege fra sykehuset i Kristiansand. Kirurgenes stemme er ivaretatt med to leger fra landets største sykehus. OUS leverer også gruppas gastromedisiner. Representasjon fra mindre sykehus er ivaretatt med medisinere fra Lovisenberg og helse Førde. Begge med erfaring fra sykehus uten akutt-kirurgi. Muligens et utslag av tilfeldighet, men neppe sannsynlig.

Siktemålet med arbeidet har vært å beskrive konsekvensene av Høies tre alternative veier for sykehusene; 1)fortsette dagens struktur med akuttkirurgi enda noen år til, eller, 2)færre sykehus med akuttfunksjon i kirurgi og medisin, eller, 3)opprettholde de mindre sykehusene, men med begrenset akuttfunksjon. Gruppa har avholdt tre møter, og det er kanskje drøyt å kreve at de skulle levere en komplett utredning. Men resultatet er uansett alt for svakt til å bidra med noe som helst i de vanskelige avveiningen vi står foran.

For det er nærmest ikke mulig å lese ut av rapporten i det hele tatt at dette dreier seg om avveininger. Rapporten består i stedet av en oppramsing av argument for Høies tredje vei. Alt peker i denne retning, utviklingen, tiden, forutsigbarhet, veier osv. I tillegg kommer økende kompleksitet, krevende maskin- og utstyrspark, trening gjør mester, umulig å rekruttere på mindre steder osv. De som har fulgt debatten har trolig hørt det meste før. Og like blottet som rapporten er for innvendinger eller drøfting er den blottet for belegg for alle de fremsatte påstandene.

Formuleringene er i stedet gjennomgående tendensiøse; "Norge har svært mange små sykehus", og "det er ikke et reelt alternativ å videreføre dagens modell", eller "på noen sykehus er det ikke lengre forutsigbart hvilken kirurgisk kompetanse som finnes". "Noe må gjøres annerledes- enten må vi få flere mennesker, redusere antall sykehus, eller fordele oppgavene på annen måte". "Det eksisterer et tidsvindu på kanskje 5-10 år som må brukes på å etablere fremtidens sykehusstruktur". Det nærmeste vi kommer belegg for beskrivelsene er at "Dette er dokumentert i et høyt antall vitenskapelige artikler" (!).

Påstandene leder frem til konklusjoner forankret i gruppens egen synsing; "gruppen mener at", eller "gruppen oppfatter modellen som teoretisk og praktisk ikke gjennomførbar". Helt åpenbare innvendinger er utelatt; Vi har (en villet) spredt bosetning. Forbruk av spesialisthelsetjenester varierer med avstand. Hvis vi skal tilstrebe likeverdige tjenester er altså avstand viktig. Sett i forhold til andre land har vi heller ikke små sykehus, men store. Altså omvendt. Det er heller ikke slik at små sykehus gir lave behandlingsvolum. Leger ved mindre sykehus behandler flere pasienter enn ved større sykehus. Og lite tyder på at kvaliteten gjennomgående er dårligere ved de små. Tvert i mot. Fra Danmark kom det nylig resultat fra en nasjonal undersøkelse hvor det ble påvist at dødeligheten ved lårhalsbrudd var lavest i de minste sykehusene.

Dette kunne vært utlagt og vurdert. Og gruppa kunne tatt frem våre egne kvalitetsregistreringer fra Kunnskapssenteret. Det ville jo da fremkommet at det ikke finnes belegg i våre nasjonale registreringer for en entydig konklusjon. Uten innvendinger og avveining ender gruppen på en klar anbefaling. Alt peker mot den tredje vei. Men hvis konklusjonenes legitimitet skal forstås å hvile på gruppas kloke hoder alene måtte sammensetningen vært en annen. Nå fremstår rapporten som et produkt hvor konklusjon leveres som bestilt av en utvalgt krets.

Rapporten er naturligvis et bestillingsverk fra departementet, men bærer altså likevel i overraskende stor grad preg av det. Det er synd. For hva som er riktig sykehusstruktur i vårt langstrakte land er sannelig ikke et enkelt spørsmål å besvare. Det er fortrinn og ulemper ved alle Høies tre veier, og det finnes naturligvis også flere muligheter enn de oppstilte. Hvis vi skal finne den beste vei i dette terrenget i årene fremover er det en ubetinget fordel med god kunnskap til lokale utfordringer, og tillit mellom partene. Denne rapporten bidrar imidlertid ikke til annet enn å befeste et bilde av "sentraladministrasjonens" manglende erkjennelse av kvaliteter og utfordringer i landets mange små sykehus.

Les rapporten her: https://www.regjeringen.no/contentassets/9ba3489d35794be7a41cea2cf02af85d/rapport_sykehusstruktur_ekspertgruppe_040515.pdf

Kommentarer

 • Arne-Christian Mohn 28.05.2015 13.46.00

  Litt trist at jeg som leder av Norsk Kirurgisk Forening, blir beskyldt for å være med på denne utredningen. Det har jeg ikke vært. Heller ikke har jeg vært talsmann for sentralisering. Tvert imot tok jeg vervet for å jobbe for å være en stemme for de mindre og mellomstore sykehusene. Bloggeren bør jobbe mer med researchen før han kommer med unøyaktige påstander.

 • Lege 26.05.2015 10.40.00

  Dette er en taktikk fra våre myndigheter som undergraver tilliten til våre beslutningstakere på det groveste. Når det gjøres såpass åpent som dette er det forsåvidt ikke så farlig, da det er så åpenbart at dette er bestillingsverk. Det farlige er imidlertid at mange kan la seg lure til å tro at denne rapporten, og lignende uttalelser, er noe man kan stole på. Høie må på banen for å bevare en evt rest av troverdighet!

 • Rette Feil (i lag) 26.05.2015 09.59.00

  Man kan ha små private kirurgiske klinikker som er svært så effektive dersom de spesialiserer seg en bestemt type planlagte kirurgiske inngrep. Tilsvarende kan små lokalsykehus nok bli like effektive i samme planlagte operative "bransje". Men derimot på uforutsette 24/7/365 operative stand by akuttfunksjoner er nok bransjen og historien.... en helt annen..... selv om nok ikke alt bør samles.... i Drammen..... https://www.youtube.com/watch?v=dI3X-fjCXTM

 • lege 26.05.2015 09.37.00

  Da Johan Torgeresen skulle slutte i sentralstyret og begynne hos Helsedirektoratet, benektet han at han skulle begynne hos den "andre siden"- vel- trenger man si noe mer om dette. Slike rapporter bestående av manipulerende retorikk for å gå HODs sitt ærend- "bestillingsverk fra departementet" taler vel sitt tydelige språk. Vi må få bukt med at byråkratiet styrer helsenorge og aldri må stå til ansvar for noen av sine fatale beslutninger.

Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, der han arbeider ved Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!