Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Atle Hunstads blogg Publisert 2018-11-07

Profesjonelle og strategiske anskaffelser bidrar til bedre helsetjeneste

Vi opplever avstand mellom rådene fra anskaffelsesfaglige miljøer og faktisk anskaffelsespraksis i offentlige innkjøpsorganisasjoner. Fremdeles preges mange anskaffelsesprosesser av lite dialog, rigide kriterier, ubalanserte vilkår og lite planmessig implementering av kontrakter og kontraktsoppfølging.

Gjeldende innkjøpspraksis ikke er god nok, dersom man vil benytte anskaffelser som strategisk verktøy for å øke kvaliteten og kapasiteten i helsetjenesten. Følgende grep bør tas for å få mer ut av innkjøpene:

Riv siloene

Dagens «silo-tankegang» må endres. Den enkelte anskaffelse måles i sin respektive «budsjettsilo».  Det mangler incentiv for anskaffelse av produkter og tjenester som gir gevinster andre steder i verdi- eller behandlingskjeden. Kortsiktige løsninger og innsparinger på avdelingsnivå, løser ikke grunnleggende utfordringer på lengre sikt.

Helseministerens oppdragsdokumenter og helsevirksomhetens overordnede mål og strategi, må derfor gi tydelige føringer for anskaffelsene.

Tidlig dialog

For å oppnå et optimalt anskaffelsesresultat må dialogen med markedet starte tidlig. Leverandørdialog bidrar til identifisering av utfordringer og ulike funksjonsbehov. Når leverandørene bidrar med kunnskap og kompetanse om erfaringer, løsningsmuligheter og markedsutvikling, blir resultatet bedre behovsanalyse, mer relevante krav og økt forutsigbarhet for alle involverte.

Verdibaserte anskaffelser

For å identifisere tilbudene med det beste forholdet mellom kvalitet og kostnad, er det nødvendig å ta i bruk et bredere spekter av kriterier enn det som er praksis i dag. Verdibaserte anskaffelser inkluderer sentrale, aspekter, utover løsningenes tekniske egenskaper og pris per enhet.

Verdibaserte anskaffelser bidrar til innkjøp av løsninger som gir de beste behandlingsresultatene for pasienten og totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver og for samfunnet. Vi mener denne type anskaffelser er i tråd med myndighetenes satsing på innovative anskaffelser, og vil bidra til at offentlige anskaffelser foregår på et bredere og mer total-økonomisk grunnlag.

Mangfold og bærekraft

Det er viktig at pasienter og brukere sikres god tilgang på ulike løsninger. En mangfoldig og bærekraftig leverandørindustri sikrer norsk helse- og omsorgstjeneste bred tilgang på nye, innovative løsninger og kompetente service- og opplæringspartnere. Sektoren er ikke er tjent med et fåtall hovedleverandører.

Nasjonale anskaffelser

I et marked med én kunde, må små og spesialiserte leverandører kjempe hardt for å overleve. Et lite antall rammeavtaler vil, på sikt, føre til strukturelle endringer i leverandørleddet. Det som vinnes på kort sikt ved å samle innkjøpene på færre leverandører kan, på lang sikt, tapes som følge av at leverandørindustrien blir mer konsentrert og mindre mangfoldig.

Vi er opptatt av at markedet åpnes opp og at flere leverandører får delta i anbudene. Vi tror dette fremmer sunn konkurranse. Oppdeling av kontrakter gir økt konkurranse ved at delkontraktene er bedre tilpasset små og mellomstore bedrifters kapasitet, fagområde og geografiske plassering.

Medtek Norge oppfordrer offentlige innkjøpsmiljøer og myndighetene til å bruke anskaffelser mer strategisk enn det som er tilfelle i dag. Det må tenkes nytt og alle virkemidler må tas i bruk skal helse-Norge kunne møte fremtidens utfordringer. Vi ønsker å være en partner i dialogen om løsningene.

Kommentarer

Atle Hunstad

Atle Hunstad er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Melanor for leverandører av medisinsk teknologi i Norge. Han er utdannet i Forsvaret og ved Bedriftsøkonomisk Institutt og har omfattende ledererfaring fra næringsliv, offentlig virksomhet og interesseorganisasjoner.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!