Grete Herlofsons blogg

Pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser må ivaretas

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det er et stort behov for å gi pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser mer oppmerksomhet i den nye pårørendestrategien som Regjeringen har satt i gang arbeidet med.

Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

«Det er lettere for meg å ta vare på meg selv og lene meg litt mer tilbake når jeg forstår sykdommen bedre, og vet hva som foregår og skal skje, hva som er tanken bak og planer fremover i behandlingen av sønnen min», sier mor til rusavhengig gutt, 24 år.

Det å ha kunnskap om sykdom, behandlingsforløp, rettigheter, og muligheter skaper trygghet og følelse av mestring for mange pårørende. Norske Kvinners Sanitetsforening driver fem veiledningssentre for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser. N.K.S. Veiledningssentrene møter hver dag pårørende i alle aldre, over hele Norge. Veiledningssentrene dekker alle landsdeler og er tilgjengelig for pårørende med samtaler, kurs, grupper og aktiviteter. Regjeringen er i gang med arbeidet med en ny pårørendestrategi. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug etterspør innspill fra de pårørende selv. Våre Veiledningssenter har gitt sine innspill. Sentrene oppfordrer også pårørende om å gjøre det samme.

Ruslidelser og psykiske lidelser er lidelser som utvikler seg over tid, de er forbundet med skam og tabu og varierer i alvorlighetsgrad. Personer med disse lidelsene og deres pårørende kommer ofte sent i kontakt med hjelpeapparatet. Mange pårørende forteller om at det har vært vanskelig og at det har tatt lang tid å få pasienten til å ta imot hjelp. I denne tiden har det vært mange tøffe tak.

Forskning viser viktigheten av god ivaretakelse av både barn og voksne som pårørende når noen i familien blir syke. Det er utarbeidet gode verktøy for implementering og opplæring. Våre veiledningssentre erfarer at kommune- og spesialisthelsetjenesten, ikke har implementert pårørende som en del av praksisen når det kommer til behandling og oppfølging i psykisk helsevern og rusbehandling.

Mange som kommer til N.K.S. Veiledningssenter er pårørende til personer som ikke har kontakt med noen i hjelpetjenestene, og som heller ikke selv erkjenner at de har et problem. Pårørende i denne situasjonen trenger ofte mye støtte, god informasjon om hva som finnes av behandling, rettigheter og hvordan gå frem og ikke minst støtte til å stå i det de er oppe i. Vi ser at det å få hjelp til å ta kontakt med hjelpetjenestene i kommunen og spesialisthelsetjeneste er viktig.

Pårørende til personer som er i kontakt med helsevesenet forteller om ulike erfaringer. Mange opplever å ikke få god nok informasjon, ikke bli inkludert eller få hjelp til egne belastninger. Pårørende er ofte i en sårbar situasjon som har vart over tid. Rus og psykiske lidelser er sykdommer der flere berøres og trenger hjelp på ulike måter. Det trengs et helhetlig perspektiv for å møte disse familiene.

Vi må å sørge for at intensjonen om samhandling, medvirkning, informasjon, veiledning og støtte til pårørende for mennesker med rus og psykiske lidelser implementeres i tråd med «Pårørendeveilederen» og «Pakkeforløpene psykisk helse og rus». Da må følgende punkter på plass:

  1. Satse mer på kompetanseheving om rus og psykiske lidelser, med særskilt fokus på familien og barna. Mange helsearbeidere sitter på mye kunnskap og erfaring, men det er ikke gode nok systemer som sikrer god ivaretakelse. Derfor blir hjelpen tilfeldig og fragmentert.
  2. Enklere tilgang til informasjon og veiledning. Det må bli tydeligere hvor man kan henvende seg når et familiemedlem har behov for hjelp og behandling for sitt rusproblem eller psykiske helse, eller om man er bekymret for egen helse som pårørende.
  3. Sørge for at pårørende får tilbud om hjelp til sine bekymringer, problemer eller utfordringer. Vår erfaring er at samtaler en til en, i par, eller hele familien er nyttig, «livreddende» er det noen som har kalt det. Videre er grupper og kurs der pårørende møter andre et veldig godt tiltak som hjelper mange til å stå mer stødig i sine liv.
  4. Sørge for at helsetjenestene innfører enkle verktøy for å gi tilbakemelding for både brukere og pårørende.

Norske Kvinners Sanitetsforening imøteser regjeringens satsing på pårørende og ser frem til en ny pårørendestrategi. Vi håper ivaretakelse av pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser blir et viktig punkt i strategien – ikke bare på papiret – men også i praksis.

Powered by Labrador CMS