Tommy Skars blogg

Helsevesenets postkodelotteri

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Norsk slagbehandling er helsevesenets svar på Postkodelotteriet. Norsk hjerneslagregister (NHR) sin årsrapport dokumenterer igjen at det er postadressen som avgjør behandlingstilbudet.

NHRs rapport for 2020 er ikke lystig lesning. Mens stortingspolitikerne kan ta sommerferie, må slagrammede bære konsekvensene av at de samme politikerne ikke har tatt tilstrekkelige grep for å redusere de enorme geografiske forskjellene i norsk slagbehandling. Noen forslag som på sikt kunne bidratt til å bedre situasjonen har til og med blitt stemt ned i denne stortingssesjonen.

NHRs årlige rapporter vurderer norsk hjerneslagbehandling med utgangspunkt i 11 kvalitetsindikatorer. I går offentliggjorde registeret sin rapport for fjoråret. Den konkluderer riktignok med at behandlingen av slag i Norge vurderes som meget god, og det skal vi være stolt over og glad for. Men bak hovedkonklusjonen og nasjonale gjennomsnittstall skjuler det seg store forskjeller mellom både helseregioner og sykehus. Dette rammer pasienter og slagrammede.

Igjen og igjen dokumenteres det at det er postadressen din som styrer om du får et veldig godt tilbud, et mindre bra, et mangelfullt tilbud, eller i verste fall ikke noe tilbud i det hele tatt. Dette er ikke ukjent, og flere rapporter har dokumentert det samme – også på andre områder enn slagbehandling - men det alvorlige og bekymringsfulle er at helsemyndigheter og helsepolitikere har visst det i mange år uten å ta tilstrekkelig tak i det. Helseforetak som scorer dårlig på kvalitetsindikatorene på samme område over flere år gjør rett og slett ikke jobben sin.

Forskjeller

La oss ta noen få konkrete eksempler som viser forskjeller mellom sykehus:

  • Andel pasienter direkte innlagt i slagenhet: Landsgjennomsnittet for andelen som blir direkte innlagt i slagenhet er 85 prosent, men det beste sykehuset er på 96 prosent og det dårligste er på 47.
  • Andel pasienter behandlet i slagenhet: Landsgjennomsnittet for andelen som behandles i slagenhet er 95 prosent, men det beste sykehuset er på 100 prosent og det dårligste er på 57.

I årsrapporten gir NHR selv begrunnelsen for hvorfor slagenhet er viktig: Det er godt dokumentert at behandling av pasienter med hjerneslag i slagenhet reduserer funksjonshemming, dødelighet og behov for sykehjem. Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i slagenhet, heter det.

  • Andel pasienter med hjerneinfarkt behandlet med trombolyse: Landsgjennomsnittet for andelen som blir direkte innlagt i slagenhet er 21 prosent, men det beste sykehuset er på 36 prosent og det dårligste er på 6.

I årsrapporten gir NHR også begrunnelsen for hvorfor trombolysebehandling er viktig: Det er dokumentert at trombolysebehandling for pasienter med akutt hjerneinfarkt reduserer funksjonshemming hvis behandlingen starter innen 4,5 timer fra symptomdebut, skriver registeret.

Det er ikke bare de geografiske forskjellene som er bekymringsfulle, men også resultatet for andel pasienter med hjerneinfarkt innlagt innen fire timer etter symptomdebut, som er en forutsetning for trombolysebehandling. Andelen ble redusert fra 44,8 prosent i 2019 til 43,7 prosent i 2020, mens den var på det høyeste i 2018 (45,9 prosent), etter den store informasjonskampanjen «Prate-Smile-Løfte» som ble gjennomført i 2017.

Landsgjennomsnittet for andelen pasienter med hjerneinfarkt innlagt innen fire timer etter symptomdebut er 43,7 prosent, mens beste sykehus er på 58,2 prosent og dårligste er på 27,4.

Trombektomi

Videre er det – i tillegg til geografiske forskjeller - en nedgang i andelen som får trombektomi, som er «fisking» av store blodpropper: 5,4 prosent av pasientene med hjerneinfarkt ble behandlet med trombektomi i 2020, som er en reduksjon fra 2019, da resultatet var 6,3. Helse Vest og Helse Nord hadde høyeste frekvensen med henholdsvis 7,2 prosent og 7,1 prosent av alle akutte hjerneinfarkt, mens for Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var andelen henholdsvis 4,7 og 3,9 prosent.

Logopeder

Et siste eksempel på hvordan det svikter: Om lag 25 prosent av de slagrammede får afasi. En undersøkelse utført av Afasiforbundet i Norge for 2019 viser at 63 prosent av kommunene ikke har logoped. LHL Hjerneslag har innhentet lignende tall. Nå avslører årsrapporten til NHR at andel pasienter som rapporterer å ha fått behandling hos logoped de første tre måneder etter utskrivning fra sykehus er på kun 6 prosent! Og den informasjonen kommer etter en sesjon hvor stortingsflertallet stemte ned stortingsrepresentant Nicholas Wilkinsons forslag om å gjøre logopeder til en «skal»-tjeneste i kommunene på linje med blant annet fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog.

Krav

Undertegnede og LHL Hjerneslag krever at alle stortingspartier før valget avklarer hva de vil gjøre for å redusere de geografiske forskjellene i norsk hjerneslagbehandling og at sykehusene iverksetter oppfølgingstiltak. Vi har fått pakkeforløp hjerneslag, som er et viktig og riktig virkemiddel, men ikke tilstrekkelig. Det må til blant annet tydelige nasjonale krav og satsinger. Dessuten må hvert enkelt sykehus gjennomgå egne resultater, prioriteringer og iverksette tiltak for forbedringer.

Powered by Labrador CMS