Administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne og Bjørn Egil Vikse fagdirektør, Helse Vest RHF
Administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne og Bjørn Egil Vikse fagdirektør, Helse Vest RHF

Beslutningsforum sa nei til lymfekreftbehandling

Ibrutinib (Imbruvica), et legemiddel til behandling av Waldenströms makroglobulinemi, er for kostbart.

Publisert Sist oppdatert

Vurderte Ibrutinib (Imbruvica) i fem varianter

De fem variantene er:

 • Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av Waldenströms makroglobulinemi.
 • I kombinasjon med rituksimab.
 • Som monoterapi eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi.
 • Til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos tidligere ubehandlede pasienter med del (11q22) mutasjon.
 • Til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom.

Ifølge tall fra Blodkreftforeningen rammes omtrent 40 pasienter av Waldenströms makroglobulinemi hvert år, og foreningen mener behandling med ibrutinib ville vært aktuelt for omtrent 15 pasienter per år.

Beslutningsforum har vurdert Ibrutinib (Imbruvica) som et legemiddel til behandling av Waldenströms makroglobulinemi og sagt nei.

– Det er fem forskjellige saker i samme prisnotat og samme beslutning. Og der hovedgrunnen er at betingelsene i det nye pristilbudet kan ikke aksepteres, sier leder for Beslutningsforum Inger Cathrine Bryne.

Legemiddelprodusenten har tilbudt en felles pris for alle de fem variantene.

– Det gir oss en prissituasjon vi ikke kan akseptere og en avtale vi ikke kan akseptere, sier Bryne.

Beslutningsforum skriver i sine sakspapirer at beslutningen er resultat av en lang prosess, og at de har gjort en grundig vurdering av de menneskelige konsekvensene av den.

Trakk to saker om leukemilegemiddel

Etter å ha vært i dialog med fagmiljøene, trakk Beslutningsforum to saker om legemiddelet venetoklaks (Venclyxto) mot leukemi fra sakslisten.

Venetoklaks brukes blant annet til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) hvis pasientene er uegnet for intensiv kjemoterapi.

Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest, sier at årsaken er at Beslutningsforum vil gå i dialog med fagmiljøene først.

– Vi har trukket sakene, primært på grunn av AML-saken, der det kom mange innspill fra fagmiljøene. Vi ønsker mulighet for å gå i nærmere dialog med fagmiljøene om den saken, sier Vikse.

Han forteller at innspillene fra fagmiljøene går på doseringen av legemiddelet.

– Innspillene går på at vi i vårt beslutningsgrunnlag har lagt til grunn en dosering av Venclyxto med for mange doser, og at behandlingen derfor fremstår unødvendig dyr, sier Vikse.

Han forklarer at Beslutningsforum i første omgang hadde lagt vekt på en studie som er gjennomført av legemiddelet.

Disse fikk ja

Fem legemidler fikk ja fra Beslutningsforum, noen etter en reforhandling av pris.

 • Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) i kombinasjon til behandling av voksne pasienter med BRAF (V600/K)-mutasjoner med tidligere ubehandlet ikke-småcellet lungekreft.
 • Pralsetinib (Gavreto) til behandling av voksne pasienter med avansert RET- (REarranged during Transfection) fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer - revurdering.
 • Pitolisant (Wakix) til behandling av narkolepsi med eller uten katapleksi hos voksne.
 • Eptinezumab (Vyepti) som profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager per måned – revurdering.
 • Mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling hos voksne pasienter som har utilstrekkelig kontrollert hypereosinofilt syndrom uten en identifiserbar ikke- hematologisk sekundær årsak.

Disse fikk nei

Følgende legemidler fikk avslag fra Beslutningsforum på dette møtet:

 • Enfortumab vedotin (Padcev) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelial kreft som tidligere har fått platinabasert kjemoterapi og en programmert celledød-protein-1- eller programmert celledød-ligand 1-hemmer.
 • Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med etopsid og enten karboplatin eller cisplatin til førstelinjebehandling av voksne med utbredt småcellet lungekreft (SCLC-ED).
 • Ropeginterferon alfa-2b (Besremi) til behandling av voksne med polycytemia vera uten symptomatisk splenomegali.
 • Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom, som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling.
Powered by Labrador CMS