HAR TROEN: Legepresident Marit Hermansen og Line Walen i Legemiddelindustrien (LMI) har tro på at Proba og samarbeidspartnerne vil sørge for en bred, åpen og inkluderende evaluering av Systemet for nye metoder.

Foto: Lasse Moe/Vidar Sandnes

Støtter gruppen som skal evaluere Nye metoder

Både Legeforeningen og Legemiddelindustrien er tilfreds med at det er Proba samfunnsanalyse som skal evaluere Systemet for nye metoder, især fordi de har knyttet til seg er gruppe mennesker med bred kunnskap om alle aspekter ved systemet.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Proba samfunnsanalyse har blitt tildelt kontrakten for å evaluere Nye metoder. Teamet til Proba består at prosjektleder Jens Plahte, Audun Gleinsvik, Rune Busch og Stian Haugen, men de har også knyttet til seg flere eksterne samarbeidspartnere.

Blant dem finner vi kjente fjes og uttalte kritikere av dagens system, deriblant Ivar Sønbø Kristiansen, Olav Helge Førde, Anne Kjersti Befring og Aslak Syse. Proba har i tillegg knyttet til seg Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund i Sverige, med Jenny Norlin og Katarina Gralén i spissen.

Bred, åpen og inkluderende
Legepresident Marit Hermansen er tilfreds med bredden i gruppen, som i månedene fremover skal evaluere Systemet for nye metoder, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

– Vi mener det er viktig med en bred, åpen og inkluderende evaluering av Nye metoder. Da sikrer vi at alle aspekter ved systemet blir belyst. Det er fornuftig at Proba har valgt å trekke inn et tverrfaglig team med deltakere som har vært aktive i debatten, i tillegg til å ha variert bakgrunn og ståsted om Nye metoder. Det er også et fornuftig valg å inkludere utenlandske forskere, sier hun til Dagens Medisin.

Det er fornuftig at Proba har valgt å trekke inn et tverrfaglig team med deltakere som har vært aktive i debatten. Marit Hermansen, legepresident

– Med fagpersoner fra samfunnsmedisin, helseøkonomi, juss og helsetjenesteforskning, er vi trygge på Proba har satt sammen et kompetent team som vil sikre at de ulike fagmiljøene vil bli hørt.

Også Legemiddelindustrien (LMI) er optimistisk:

– De har satt sammen en bred arbeidsgruppe, hvis samlede kompetanse gir god innsikt i både den norske helsetjeneste, helseøkonomi og forvaltning. Gruppen har fulgt med på etableringen og utvikling av systemet, sier Line Walen i LMI.

Fem deler
Jens Plahte i Proba erkjenner at arbeidet som venter, kan bli krevende:

– Først og fremst er det en kompleks materie, som involverer mange aktører og med mange føringer. I Nye metoder står det også mye på spill for de viktigste aktørene. Det handler om liv og helse for pasientene. For helsepersonell handler det om daglige beslutninger rundt liv og død. For produsentene har Nye metoder betydning for store investeringer, og for helseforetakene og helsemyndighetene handler det blant annet om budsjetter, prioriteringer og omdømme, poengterer han.

Proba har i tilbudet til HOD delt inn oppdraget i fem hovedelementer.

Prosjektleder i Proba, Jens Plahte.  Foto: Proba
  • Dokument- og litteraturgjennomgang, inkludert ulike saksdokumenter, «grå-litteratur» og vitenskapelig litteratur.
  • Interessentundersøkelse, intervjuer med sentrale aktører.
  • Rettslige utredninger.
  • Kvantitative analyser av ressursbruk og tidsforløp, samt en registerstudie.
  • En sammenlignende komparativ studie av systemene i Norge, Sverige, Danmark, Skottland og England

– Vi har i tilbudet vårt holdt oss nokså slavisk til de spørsmålene som ble fremsatt i utlysningen. I tillegg har vi utdypet en del av dem. Samarbeidspartnerne har vært aktive i å utforme tilbudsdokumentet vårt, og de vil da også være aktive deltakere i gjennomføringen av prosjektet, sier Plahte.

Vil ha mer involvering
Hermansen sier Legeforeningen håper at arbeidsgruppen i evalueringen vil se på behovet for å styrke klinikerinvolvering i utrednings- og beslutningsprosessene.

– Et sentralt punkt er involveringen av nasjonale kliniske fagmiljø for å nyansere og differensiere vedtak i Beslutningsforum. Dette vil redusere behovet for bruk av individuelle unntaksordninger.

I tillegg mener Legeforeningen det er viktig å se på etableringen av et system for flere typer unntaksordninger som sikkerhetsnett for enkeltpasienter som ikke dekkes av gruppebeslutningene i Nye metoder.

– Bakgrunnen for dette er at vi er bekymret for at det legges for stor vekt på «gruppetankegangen» – og at dette går på bekostning av den enkeltes behov, utdyper legepresidenten.

Bidrar gjerne
Walen i LMI peker på at Nye metoder så langt og i stor grad har vurdert legemidler blant metodene.

– Derfor håper og tror vi at legemiddelindustrien blir tungt involvert i evalueringen. Vi har mange innspill vi ønsker å gi, og vi ser frem til et godt samarbeid. Vi håper og tror at dette blir en god evaluering som vil bidra til å ruste Systemet for nye metoder for fremtiden, oppsummerer hun.

Fristen for å levere evalueringen, er 31. oktober 2021. Den økonomiske rammen for oppdraget er fire millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift.

Powered by Labrador CMS