BESLUTNINGSFORUM: Fra venstre; Inger Cathrine Bryne (administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum), Stig A. Slørdahl (administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF), Hilde Rolandsen (fungerende administrerende direktør Helse Nord RHF) og Terje Rootwelt (administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF). Foto: Michael Chr. A. Simonsen

BESLUTNINGSFORUM: Fra venstre; Inger Cathrine Bryne (administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum), Stig A. Slørdahl (administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF), Hilde Rolandsen (fungerende administrerende direktør Helse Nord RHF) og Terje Rootwelt (administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF).

Foto: Michael Chr. A. Simonsen

Syv nye metoder innføres

Syv nye behandlinger blir tilgjengelige som følge av møtet i Beslutningsforum mandag. En ny behandling mot prostatakreft skal tas i bruk i sykehusene. 

Publisert

GARDERMOEN (Dagens Medisin): Ni metoder ble vurdert i Beslutningsforums novembermøte. Flertallet gjaldt kreftbehandlinger. Syv fikk ja og resten fikk nei til innføring.

– Beslutningsforum er tilfreds med å kunne innføre syv av ni metoder i dagens møte. Vi ønsker å innføre virksomme og trygge legemidler så raskt som mulig, under forutsetning av at de prioriteringskriteriene som gjelder, er oppfylt – og det vil si alle disse syv nye legemidlene, uttaler administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne i en pressemelding.

Ett av legemidlene som er vedtatt innført er legemiddelet abirateron til behandling av prostatakreft.

Forslag om nasjonal metodevurdering av medikamentet ble sendt inn i juni 2017. I januar 2019 sa Beslutningsforum nei til innføring i den offentlige helsetjenesten.

Bryne sier til Dagens Medisin at bakgrunnen for at legemiddelet innføres nå, er at det har gått av patent. Det er legemiddelselskapet Janssen som tidligere har hatt monopol på abirateron (Zytiga).

AV PATENT: Fagdirektør Bjørn Egil Vikse og adm.dir. Inger Cathrine Bryne i Helse Vest RHF er glade for at arbirateron nå skal tilbys norske prostatakreft-pasienter.

      
        Foto: Michael Chr. A. Simonsen
AV PATENT: Fagdirektør Bjørn Egil Vikse og adm.dir. Inger Cathrine Bryne i Helse Vest RHF er glade for at arbirateron nå skal tilbys norske prostatakreft-pasienter. Foto: Michael Chr. A. Simonsen

Beslutningsforum viser til at det at patentet er utløpt betyr at årskostnaden faller betydelig. Det er nylig gjennomført en åpen anbudskonkurranse om levering av abirateron, apalutamid, darolutamid og enzalutamid til behandling av prostatakreft.

– Etter at tidligere patent er utløpt er det flere leverandører av abirateron, og betydelig lavere priser. Det gir grunnlag for revurdering av beslutningen, sier Bryne til Dagens Medisin.

Bryne uttaler at det er svært gledelig og viktig, og at besparelsen innebærer et handlingsrom for til å innføre nye legemidler som kommer på markedet, og tilby mer pasientbehandling.

Inkludert i LIS før vedtak i Beslutningsforum

Et annet legemiddel som ble vedtatt innført på Beslutningsforums novembermøte er cemiplimab (Libtayo).

Cemiplimab er i LIS 2207 onkologi, kreftanbudet som nå behandles i Sør-Rogaland tingrett, rangert som førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

– Hvor vanlig er det at et legemiddel rangeres i anbud før det er vedtatt innført av Beslutningsforum?

– Det er ikke uvanlig at vi godkjenner legemidler som skal inn i anbud på forskjellige områder. Det er på en måte for å få dem med i anbudet.

Innføring gjelder for oppstart neste onkologianbud. Avtalen kan tas i bruk når neste avtale trer i kraft.

Disse metodene fikk ja:

Abirateron til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi. 

Enzalutamid (Xtandi) i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi til behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi.

Cemiplimab (Libtayo)som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥ 50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK eller ROS1-avvik, som har: - lokalavansert NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller - metastatisk NSCLC​.

Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling.

Zanubrutinib (Brukinsa) til behandling av Waldenstrøms makroglobulinemi.

Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.

Glukarpidase (Voraxaze) til behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling.

Disse metodene fikk nei:

Brolucizumab (Beovu) til behandling av voksne med nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem.

Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år.

Powered by Labrador CMS