NY MEDISIN: Stig Slørdahl leder Beslutningsforum for nye metoder som mandag besluttet at flere nye legemidler skal tas i bruk i den offentlige helsetjenesten.

Foto: Vidar Sandnes

Ja til legemidler mot kreft og sepsis

Beslutningsforum innfører tre nye legemidler, blant dem legemiddelet olaparib mot kreft i eggstokker, eggleder eller bukhinne.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Saken er oppdatert.

Beslutningsforum for nye metoder, som består av direktørene for de fire regionale helseforetakene, tok mandag stilling til fire nye metoder. 

Legemiddelet olaparib (Lynparza) innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med avansert BRCA1/2-mutert høygradig eggstokk-, eggleder- eller bukhinnekreft, som responderer fullt eller delvis etter fullført førstelinje platinabasert kjemoterapi.

På sine nettsider viser Beslutningsforum til at data for totaloverlevelse er umodne og at det per i dag ikke er vist forskjeller i totaloverlevelse ved denne behandlingen. Det er imidlertid vist signifikant forlenget progresjonsfri overlevelse.

Allerede i bruk

Legemiddelet er allerede tatt i bruk i helsetjenesten, ettersom behandlingen ble tatt inn i den så kalte unntaksordningen i september i fjor. Ordningen gir leger mulighet til å gi behandling som er inne til vurdering hos Beslutningsforum. VG har tidligere omtalt unntaket.

– Vi har kunnet forskrive denne medisinen fra i fjor høst, så det at vi får en godkjenning nå endrer ikke på hvilken behandlingen pasientene får, men det betyr at dette blir en varig ordning. Det er veldig positivt. Dette er presisjonsmedisin på høyt plan, sier professor Line Bjørge ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus til Dagens Medisin.

Innfører bredspektret antibiotikum

Beslutningsforum vedtok også at imipenem/cilastatin/relebactam (Recarbrio) kan innføres som et siste alternativ til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative organismer hos voksne med begrensede behandlingsalternativer. Legemiddelet kan tas i bruk fra 15. mai.

«Karbapenem er et siste skanse antibiotikum med bredspektret effekt og effekt mot bakterier der andre antibiotika ikke virker. Bakterier som produserer karbapenemaser blir resistente også mot siste skanse karbapenemer. Det antas at Recarbrio ikke vil bli mye brukt i Norge, men vil kunne være viktig for enkelte pasienter med alvorlige infeksjoner og resistensproblematikk mot enklere antibiotika,» heter det i beslutningen.

På møtet sa Beslutningsforum også ja til å innføre medikamentet turoktokog alfa pegol (Esperoct) til behandling og profylakse hos pasienter med hemofili A som er tolv år og eldre. Legemiddelet skal inngå i anbud og vil først kunne brukes fra 1. september.

Nei til hjernekreft-behandling

En sak om elektrisk feltterapi til behandling av den aggressive kreftformen glioblastom fikk nei:

«Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er alt for høy», skriver Nye metoder.

Beslutningsforum skulle opprinnelig ha behandlet en sak om MS-legemiddelet ocrelizumab (Ocrevus) til behandling av primær progressiv multippel sklerose (PPMS). Denne saken ble trukket fra behandling, ifølge protokollen. Saken skal tas opp til behandling ved en senere anledning.

Alle beslutningene kan leses i den foreløpige protokollen

Powered by Labrador CMS