Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Lav terskel krever høy kompetanse

Lav terskel for hjelp til personer med sammensatte utfordringer krever høy kompetanse. Hvorfor skal da en psykologstilling kuttes slik at denne kompetansen gjøres mindre tilgjengelig for brukerne av de akutte og forsterkede botilbudene?

Publisert: 2022-02-09 — 15.16

Nina Haarklou

Innlegg: Nina Haarklou, psykolog ved Prindsen mottakssenter i Oslo kommune og tillitsvalgt for Norsk psykologforening i Velferdsetaten

PASIENT- OG brukerombudet har slått alarm om manglende tilbud til personer med samtidig psykisk lidelse, rus- og atferdsproblematikk i Velferdsetaten i Oslo.

Parallelt med dette gjøres én av tre psykologstillinger i etatens institusjonsapparat overtallig, og kan ikke lenger bistå den spesifikke gruppen som pasient- og brukerombudet refererer til.

KOMPETANSEN SVEKKES. Som tillitsvalgt for Norsk psykologforening i Velferdsetaten er jeg glad for at ombudet bidrar til å sette problemstillingen på agendaen – og bekymret for at det kun er to psykologer igjen til å bistå brukergruppen det vises til i institusjonsapparatet i Velferdsetaten.

Trusler, utagerende atferd og gjentatte utskrivelser fra arresten, psykisk helsevern og botilbud er belastende for den enkelte, men også deres pårørende og hjelpeapparatet. De det gjelder, er ikke mange, men krever tett oppfølging og samarbeid på tvers av profesjoner, tjenestenivå og etater.

Å forebygge situasjoner som kan føre til utagering og utskriving, krever klinisk kompetanse og god forståelse av den enkelte situasjon, og for symptomer og atferd som utvises

TRYGGHETSBEHOVET. Vi vet at de som har det vanskeligst og fungerer dårligst, er i særlig behov av trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet i oppfølgingen. De trenger gjerne lang tid i vernede omgivelser med tilgjengelige fagpersoner for å oppnå best mulig funksjon.

Dette har Velferdsetatens tilbud liten mulighet til å gi innenfor dagens rammer.

KOMPLEKSE BEHOV. Velferdsetaten er en fagetat som tilbyr by-omfattende tjenester til personer med komplekse behov. Det gjelder særlig dem det er vanskelig for bydelene å finne egnede botilbud til, for eksempel på grunn av utagerende og truende atferd.

Psykologene i Velferdsetaten søker å etablere kontakt med denne gruppen, og etterstreber å kartlegge når risiko for vold eller selvmord er forhøyet. Vi bruker vår kunnskap med kolleger slik at vi sammen kan forstå og makte å stå i krevende situasjoner, samt at vi bidrar i fag- og tjenesteutvikling på institusjonene og i etaten.

FORUNDERLIG. Å forebygge situasjoner som kan føre til utagering og utskriving, krever klinisk kompetanse og god forståelse av den enkelte situasjon, og for symptomer og atferd som utvises. Men det må også foretas vurderinger av når våre rammer ikke strekker til – og det blir nødvendig å hjelpe personer videre inn i spesialiserte tilbud.

Lav terskel for hjelp til personer med sammensatte utfordringer krever med andre ord høy kompetanse. Da stiller vi oss undrende til at en psykologstilling kuttes og nettopp denne kompetansen gjøres mindre tilgjengelig for brukerne av de akutte og forsterkede botilbudene.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!