Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ØNSKER OPPFØLGING: Geir Riise mener det er på tide å gå fra ord til handling. – Vi ble nevnt, men ikke fulgt opp i statsbudsjettet.

Foto: Vidar Sandnes

– På tide å jobbe aktivt for det grønne skiftet

– Vi ønsker fokusendring og et sterkt og robust miljømedisinsk kompetansemiljø i hele landet. Det er på tide å jobbe aktivt for det grønne skiftet, og miljømedisin må få større oppmerksomhet, mener Geir Riise.

Publisert: 2021-12-02 — 09.00

Riise er leder for Kompetansesenter miljø og helse AS (KMH). Senteret er et regionalt initiativ fra Grenland – med Sykehuset Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge og Grenlands-kommunene som eiere.

Kompetansesenteret samarbeider tett med lokale, regionale og nasjonale aktører med et felles mål om å styrke miljømedisinsk kompetanse i Norge.

Geir Riise mener det er på tide at vi jobber aktivt for det grønne skiftet – også i medisinen.

Miljømedisin som pådriver
– Miljømedisin er en viktig pådriver for å få til det grønne skiftet, og Grenlands-området er en industriregion med historisk kompetanse innen miljøhelse, som har omstilt seg og ryddet opp. Her skrives ny historie med grønt fortegn, sier Geir Riise til Dagens Medisin.

Både Folkehelseinstituttet, sykehuset, universitetet og representanter for kommunene i Grenland sitter i styret.

– Vi jobber for å få fokus på miljømedisin som en driver for det grønne skiftet nasjonalt. Miljømedisin er en fagdisiplin som handler om hvordan miljøet påvirker helsen vår. I dag er kompetansen fragmentert i Norge, og vi mangler en helhetlig plan.

«Behov for en nasjonal plan»
Kompetansesenteret har en intensjonsavtale med samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger i Norge. De holder til i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Skien.

KMH-lederen beskriver et godt samarbeid med disse avdelingene. Sammen har de skrevet et fagnotat for status på miljømedisin i Norge, og de har også tett kontakt inn mot Telemarkstudien, som er en studie om hvordan ytre miljø påvirker den voksne befolkningen i Telemark.

– Vi mener vi må gi miljømedisin større oppmerksomhet inn i det grønne skiftet. Vi har sendt en henvendelse til Stortinget, og vi har deltatt i flere stortingshøringer denne høsten. Det er behov for en nasjonal plan og en strategi som påser at Norge er rustet til å håndtere helseutfallene som følge av klimaendringer og fremtidige miljøutfordringer.

Nevnt, men ikke fulgt opp
I innspillet til statsbudsjettet for 2022 skrev Kompetansesenteret følgende: «KMH foreslår at det settes av 3 millioner kroner i statsbudsjettet 2022 til KMH, slik at arbeidet med handlingsplanen kan fullføres og følges opp.»

– Vi opplever mye god vilje. Kompetansesenteret ble nevnt i statsbudsjettet for 2019, men har siden ikke blitt fulgt opp fra myndighetene sin side. Det vi konkret ønsker, er å styrke den miljømedisinske kompetansen nasjonalt. Dette er kompetanse om hvordan klimaendringer påvirker vår helse. Miljøpåvirkninger kan komme fra kjemikalier, dårlig luftkvalitet, inneklima, endringer i jordsmonn og naturkatastrofer.

– Alt dette påvirker vår helse. Det er behov for helsefaglig rådgivning inn mot lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Kunnskapsformidling
Riise sier at Kompetansesenteret nå vil jobbe systematisk med å finne frem til hva de har, og hvordan de skal få til et best mulig samarbeid på tvers av sektorer. Han er klar på at de ønsker et sterkt og robust miljømedisinsk kompetansemiljø i hele landet.

– For oss er det viktig å formidle kunnskap og rådgi best mulig. Det utføres mye godt folkehelsearbeid i kommunene, og i den sammenheng har vi også etablert en egen portal for kommuner og befolkningen i Grenland. Her formidles litt om folkehelsesituasjonen lokalt – for å bidra til at det blir lettere for innbyggerne å ta gode helsevalg med tanke på miljøet.

– Vi ønsker å jobbe løsningsorientert og få hele landet med oss. Vi har gitt uttrykk for dette i vårt innspill til årets statsbudsjett; at klimaendringer er vår tids største utfordring – som også gir helseutfordringer. Vi mener også at positive helseutfall kan være en viktig del av løsningen og en bidragsyter til å oppnå klima- og bærekraftmål.

Må styrke fagmiljøene
Kompetansesenteret ønsker videre å styrke den miljømedisinske kompetansen inn mot fagmiljøene.

– Dette er et arbeid som mange andre land har kommet mye lenger med, det er bare å se til Sverige. Temaet var også berørt i Glasgow, men foreløpig fører dette ikke til de store overskriftene. Dette er både dagens og morgendagens utfordring. Det kommer til å bli mer oppmerksomhet rundt dette etter hvert.

– Det er bred faglig enhet innen de fem arbeids- og miljømedisinske avdelingene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Skien om hva som er status i dag, og hva vi trenger fremover. Det er ingen tvil om at vi mangler et robust poliklinisk tilbud i spesialisttjenesten. Vi vil være en del av løsningen, og vi vil fremme tiltak slik at vi kommer enda lenger.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!