Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest er leder for Beslutningsforum for Nye metoder.

Sa ja til ni metoder, nei til fem og diskuterte genterapi

Beslutningsforum vurderte 15 nye metoder under mandagens møte.

Publisert: 2021-08-30 — 12.09

Da lederne i de regionale helseforetakene møttes mandag, diskuterte de å innføre totalt 15 nye metoder.

De besluttet blant annet å innføre en ny omstridt metode for organdonasjon - etter flere års diskusjon.

I tillegg diskuterte de 14 nye behandlinger, til blant annet spinal muskelatrofi (SMA) og kreft.

Protokollen til møtet leser du her.

Behandlingene som fikk ja, var følgende:
Transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) kan tilbys som et alternativ ved behandling av benign prostatahyperplasi. 

Atezolizumab (Tecentriq) innføres som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft med PD L1-ekspresjon som er større eller lik 50 prosent i tumorceller, eller i 10 prosent av tumorinfliltrerende immunceller som ikke har EGFR-mutasjon eller ALK-translokasjon.

Eribulin (Halaven) innføres til voksne pasienter med inoperabel liposarkom som tidligere har fått antracyklinholdig behandling mot avansert eller metastatisk sykdom.

Apatulamid (Erleada) i kombinasjon med androgensuppressiv terapi innføres til behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi.

Niraparib (Zejula) innføres til vedlikeholdsbehandling av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritonealkreft.

Avelumab (Bavencio) innføres som monoterapi til førstelinje vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoterapi.

Sonidegib (Odomzo) innføres til behandling av lokalavansert basalcellekarsinom hos voksne som har tilbakefall etter kirurgi eller stråling, eller som ikke kan behandles med kirurgi eller stråling.

Belimumab (Benlysta) innføres i kombinasjon med immunsuppressiv behandling for behandling av voksne pasienter med aktiv lupusnefritt.

 

Behandlingene som fikk nei, var:
Mogamulizumab (Poteligeo) innføres ikke som behandling av voksne med mycosis fungoides eller Sezarys syndrom som tidligere har fått minst én systemisk behandling.

Upadacitinib (Rinvoq) innføres ikke til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling.

C1-esterasehemmeren Berinert til subkutan injeksjon innføres ikke til forebygging av tilbakevendende anfall av hereditært angioødem.

Canakinumab (Ilaris) innføres ikke til behandling av familiær middelhavsfeber.

Apremilast (Otezla) innføres ikke til behandling av psoriasisartritt.

 

Verdens dyreste medisin
Det ble diskutert en resultatbasert prisavtale for legemiddelet onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) – en genterapi som ofte omtales som verdens dyreste legemiddel.

Beslutningsforum skriver i protokollen at Sykehusinnkjøp fortsetter forhandlinger med legemiddelselskapet Novartis, og forventer blant annet resultatmål som ivaretar rettferdig risikofordeling og et bedre pristilbud.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!