Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hva er betydningen av tillit?

En grobunn av tillit kan danne basis for et fungerende samarbeid mellom den behandlende part og pasienten.

Publisert: 2020-06-19 — 14.39

Øyvind Jank

Innlegg: Øyvind Jank, spesialsykepleier ved Psykiatrisk Klinikk, avdeling S5 Sandviken Sykehus og masterstudent i psykisk helse- og rusarbeid ved Høgskolen på Vestlandet (HVL)

DE FLESTE mennesker har et forhold til hva tillit kan bety i relasjoner med andre. Tillit følger oss gjennom livet fra den tilliten vi utvikler til de nærmeste i barndom, og i voksen alder utvikles tillit som noe man bevisst kan arbeide med i samspill med andre.

En grunnleggende måte å bygge en bærekraftig relasjon i forholdet mellom helsepersonell og pasient kan være den tilliten som oppstår basert på at man oppfatter at den andre parten gjør sitt beste for å oppnå et godt resultat.

SAMARBEID. En grobunn av tillit kan danne basis for et fungerende samarbeid mellom den behandlende part og pasienten. Møysommelig arbeid der helsepersonell anvender sin fagkunnskap i kombinasjon med forståelse av pasienten sine erfaringer og behov kan bidra til å utvikle dette samarbeidet.

En felles forståelse av hva som kreves av begge parter vil kunne oppleves som oppbyggende. Den faglige lærdommen må ses i kontekst av det pasienten selv har erfart at hjelper, begge perspektiv vil være av betydning. Pasienten sine betraktninger, spørsmål og måter å se ting på kan åpne for et bredere syn på hva som faktisk hjelper i behandling.

GOD KOMMUNIKASJON. Et tidsavgrenset møte i helsevesenet innebærer mer enn observasjoner og vurdering av hvilke tiltak som bør iverksettes. For at formålet med behandlingen kan fremstå som tydelig og realistisk, vil tillit med basis i god kommunikasjon være av betydning.

Oppmerksomt lyttende nærvær kan være nødvendig i behandling der mennesker er involvert

Rommet i behandlingsrelasjonen som bygger på tillit kan danne forutsetninger for veien videre i pasienten sin behandling og utvikling. Det er to parter i en behandlingsrelasjon.

BEHANDLENDE PART. Ytre rammer krever mye av den behandlende part. Utfordringer kan oppstå. Et felles rom av tillit kan være avgjørende for at den andre parten føler seg sett og hørt. Når tillit er tilstede vil pasienten ofte kunne åpne seg. Slik vil man ha bedre forutsetninger for å oppfatte sentrale aspekter for den videre behandling.

Hvis tillit ikke opprettes i tilstrekkelig grad vil momenter som er av betydning for behandlingen ikke kunne synliggjøres så enkelt. På kort sikt vil konsekvenser kunne oppstå i behandling. På lengre sikt vil tilliten i behandlingsforholdet stå i fare for å svekkes og være i behov av å måtte bygges opp igjen og styrkes. Begge parter sine bidrag trengs for å oppnå bedre helse på lengre sikt for pasienten.

VÅKENT BLIKK. Ekte tillit kan ta tid å bygge. Flere forhold kan komplisere prosessen. For begge parter i et behandlingsforhold krever det tid å bli kjent. Tillit kan fort brytes ned og er avhengig av stadig tilpassing og kontinuerlig arbeid for å være levedyktig. Krav til effektivitet og andre styringsmidler kan utfordre tillitens levevilkår. Det fordrer et våkent blikk og evne til å skille ut det viktige i behandling for å forstå hva som kan hjelpe det enkelte individ. Erfaring, faglighet og mot kan være viktige faktorer. Et blikk som ser den andre samtidig som det faglige ivaretas vil fremstå som tillitsskapende. Det vil alltid være et unikt menneske med sitt syn og sine tanker som er i behandling. Mennesker passer ofte ikke inn i ytre skapte maler for hva som oppfattes som normalitet.

Oppmerksomt lyttende nærvær kan være nødvendig i behandling der mennesker er involvert. En behandlingsrelasjon vil ha et bedre utgangspunkt for å utvikle seg i positiv retning når man inntar en åpen holdning til hva den andre kommuniserer. Det innebærer å lytte åpent til og være nysgjerrig på synspunkter man selv ikke deler eller har egenerfaring med. Anerkjennelse av hverandres synspunkter kan lede til en kvalitet i behandlingsrelasjonen som kan gi retning til mer åpenhet og bedre kommunikasjon. Hvordan ville du ønsket å bli møtt på dine behov i helsevesenet?

GJENNOM LIVET. Tillit oppstår i relasjoner og følger oss gjennom livet. Tilliten kan settes på prøve når de forventningene vi hadde ikke innfris, og vi får en oppfatning av at den andre parten har kommet til kort med å forstå våre behov og ønsker.

Tillit kan bygges opp og den kan brytes ned. Den må fortjenes og krever gjensidig innsats for å være levedyktig. Tillit må jevnlig vedlikeholdes for at den skal kunne eksistere i samspill mellom mennesker og i forhold til systemer.

Tillit eksisterer i relasjoner til noen eller noe. Tillit vil ha en ekstra dimensjon i møter i helsevesenet der en person sin fysiske og psykiske helse er tema. Hva gjør at tillit kan oppstå og hvordan kan tillit vedlikeholdes i relasjoner?  Hvilken betydning har tillit i dine møter med mennesker?

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!