Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
DELTAR I PROSJEKTET: Fastlegene og primærhelseteam-lederne Jan Helge Dale og Thomas Vingen Vedeld deltok begge på Fastlegekonferansen i Helsedirektoratet torsdag. Foto: Anne Grete Storvik

Bare fire av ti leger sier sykepleierne frigjør tid

Flertallet av sykepleiere og legesekretærer i primærhelseteam-ordningen sier de bidrar til å frigjøre tid for fastlegene. Flertallet av fastlegene er uenig.

Publisert: 2019-12-05 — 14.19

Det viser en ny evalueringsrapport om primærhelseteam (PHT) som Helse – og omsorgsdepartementet offentliggjorde torsdag.

Til sammen 13 legekontor i ni kommuner deltar i forsøket. Siden i fjor vår har de testet ut den nye organisasjonsformer der fastleger, sykepleier og helsesekretær arbeider i team. Målet er å finne ut om teamarbeidet gir bedre tilbud til pasientene enn dagens fastlegeordning.

Forskere ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Oslo Economics evaluerer effekten fortløpende, og dette er den andre rapporten i rekken.

Les også: Fastlege: – Mye bedre hverdag med primærhelseteam

Primærhelseteam

* Startet opp 1. april 2018 og skal vare i tre år.

* Gjennomføres i Rana, Austevoll, Eid, Flora, Hå, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og Oslo (bydelene Alna, Nordstrand og Sagene).

* Omfatter rundt 80.000 listeinnbyggere og cirka 85 fastleger.

* Teamene består av fastleger, sykepleier og helsesekretærer, og teamet ledes av en lege.

* PHT er særlig rettet mot brukere med kronisk sykdom, psykiske lidelser, rusahengighet, «skrøpelige eldre» og utviklingshemmede.

* Målet er bedre tilgjengelighet, større bredde i tilbudet, bedre opplæring og oppfølging av pasienter og mer sammenhengende og koordinerte tjenester.

* Legeforeningen var svært kritisk til hvordan ordningen var utformet, og advarte i fjor vinter sine medlemmer mot å delta. De mente de økonomiske betingelsene var for dårlig for fastlegekontorene, og at en gjennomføring ville være «uforsvarlig». Allmennlegeforeningen ville utsette hele prosjektet.

– Jobber mer med de sykeste
– Vi er veldig glade for å være med. Det gir oss rom til å gjøre fastlegeordningen bedre for de med langvarige og kroniske sykdommer, som er i tråd med intensjonen i prosjektet. Vi ser det imidlertid ikke som et prosjekt, men bruker de ekstra ressursene vi har fått til å fortsette det arbeidet vi har holdt på med i flere år, sier Jan Helge Dale, kommuneoverlege i Flora og fastlege og daglig leder ved Sunnfjord Medisinske Senter, ett av legekontorene i prosjektet.

Helsesenteret i Florø rommer 14 fastleger, men her jobber også helsesekretærer, bioingeniører, sykepleiere og flere andre helsepersonellgrupper. Her har de jobbet tverrfaglig og samlokalisert i flere år før primærhelseteam-prosjektet ble startet, noe som gir et forsprang. Den nasjonale evalueringsrapporten viser at det er stor variasjon mellom legekontorene både med hensyn til hvor langt man har kommet i etableringen av primærhelseteam – og hvordan man har valgt å gjøre det.

I Florø ser de allerede positive effekter.

– Vi har fått større frihet til å jobbe med de sykeste. Den betydelige sykepleierkapasiteten vi har fått inn i praksisen, gjør at vi kan gjøre fastlegenes kompetanse mer tilgjengelig for de sykeste, sier Dale.

Fortsatt under oppbygging
«Resultatene så langt i evalueringen har vist at det tar tid for de involverte legene og sykepleierne og i noen grad helsesekretærene å finne sine arbeidsoppgaver og sine roller i PHT. Utbredelsen og oppbyggingen av PHT er noe som stadig er under utvikling», skriver forskerne i rapporten. De viser til at det tar tid å bygge tillit mellom leger og sykepleiere, samt å endre tradisjoner og inngrodde arbeidsmåter.

«Det at arbeidet med PHT fortsatt bærer preg av å være under oppbygning, kan i noen grad skyldes at for lite var på plass ved forsøkets oppstart», påpeker forskerne.

VIKTIG: - Evalueringen gir oss viktig informasjon om teamarbeid, og gjør det mulig å utvikle det som fungerer bra og justere på det som fungerer mindre bra, sier helseminster Bent Høie. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Blant annet påpekes det at helsesekretærenes rolle i liten grad var beskrevet i starten av forsøket. «Dette gir frihetsgrader i utformingen av rollen, men har også skapt utfordringer og til dels konflikter ved enkelte legekontor i forsøket», kommer det frem i rapporten.

Eid: Bedre kvalitet
At det tar tid å omstille seg er også erfaringen på Eid legekontor i Nordfjord.

– Det er spennende å være med og utvikle nye løsninger. Men dette skjer samtidig med andre innovasjonsprosjekt, kommunesammenslåing og fastleger som har mye å med, så vi har erfart at vi trenger tid for å skape den omstillingen dette innebærer. I en klinisk travel hverdag er det krevende å være nytenkende, så vi har måttet skape rom for det, sier fastlege og kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

Han forteller at det ikke har vært motstand mot prosjektet blant kollegene.

BEKYMRET: Marit Hermansen, president i Legeforeningen, er uroet over at bare 41 prosent av fastlegene sier primærhelseteam frigjør tid. Arkivfoto: Siri Eriksen

– Det oppleves ikke som tyngende for fastlegene, men tvert imot så er det stimulerende med samarbeid. Den tydeligste gevinsten er at vi har fått en mer strukturert oppfølging av kronikere, særlig diabetikere og kols-pasienter, som gjør at det er mindre variasjon i kvaliteten på tilbudet, sier Vedeld.

Mer tid på møter
Forskerne har gjennomført både spørreundersøkelse og intervjuer blant medarbeiderne på legekontorene som inngår i pilotprosjektet. Spørreundersøkelsen viser at rundt 60-70 prosent av sykepleierne og legesekretærer var enig eller svært enig i at primærhelseteam bidrar til å frigjøre tid for fastlegen. Bare 41 prosent av fastlegene var enig i påstanden og én av tre fastleger var uenig eller svært uenig i påstanden.

Flere av fastlegene har i fritekstsvar kommentert at PHT krever at de bruker mer tid på ledelse og møter enn tidligere. Også rigging av forsøket og det å finne en god organisering, krever mer tid enn forventet. Helsedirektoratets rammer for prosjektet er svært fleksible, og hvert legekontor har derfor måtte «designe» hva PHT skal være. Denne friheten, som gjør det mulig å finne lokale løsninger, trekkes frem som positiv av legene i forsøket.

– Vi har funnet en modell som fungerer, der sykepleier jobber tett med lege. Poenget er ikke at sykepleierne skal avlaste legen, men at vi skal bruke ressursene mer inn mot de sykeste. Vi opplever at vi har fått kapasitet til å være mer til stede; på samhandlingsarenaer, men også at vi er mer tilgjengelig for de sykeste pasientene, sier fastlegen og kommuneoverlegen i Flora.

Høie: Positivt
Informantene i evalueringsarbeidet er samstemte i at sykepleiernes inntreden på fastlegekontorene bidrar til mer struktur og systematikk i oppfølgingen, spesielt av pasienter med kronisk sykdommer. Majoriteten av leger og sykepleiere oppga at de opplevde å utfylle hverandre på en god og hensiktsmessig måte. De fleste fastleger og sykepleiere opplever at sykepleier både utfører oppgaver i stedet for at legen gjør dem selv og oppgaver som kommer i tillegg til legens oppgaver.

– Dette er positivt! Pasienter med kroniske lidelser trenger tett og god oppfølging fra fastlegene, nå ser vi at teamarbeid kan gi nettopp dette. Bedre oppfølging av pasienter med store behov er det viktigste målet med disse teamene, sier helseminister Bent Høie.

Forskerne har spurt deltakerne i prosjektet om hvilken forskjell de opplever at primærhelseteam gjør for pasientene. Her er det oppslutning om at prosjektet har ført til økt kvalitet i legekontorets oppfølging, samtidig som de rapporterer at pasientene blir tryggere og friskere av slik oppfølging. Den neste evalueringsrapporten vil gå grundigere inn i dette, når pasientene skal intervjues.

Mange mangler leder
Flere legekontor har erfart at det er vanskelig å etablere godt teamarbeid når det ikke er finnes en lederrolle ved legekontoret. Ved disse legekontorene har det tatt lenger tid å komme i gang.

«Det at en del leger synes å mangle interesse for å delta i PHT eller er skeptisk til arbeidsformen, bidrar trolig også til dette», skriver forskerne, som konkluderer med at en tydelig ledelse og rolleavklaring gir best resultat.

– Det er viktig med fortløpende evaluering og vi ser frem til å lese rapporten godt. Det er oppløftende dersom man finner at pasienter med kroniske lidelser får bedre oppfølging, som er det viktigste målet med denne piloten, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

– Bekymringsfullt
Hun er derimot bekymret for at bare 41 prosent av fastlegene opplever at primærhelseteamene frigjør mer tid.

– Det er bekymringsfullt at tallet ikke er høyere. Man bør gå inn og finne ut hva årsakene er. De som er mest fornøyd med ordningen og som opplever at de har fått frigjort tid, jobber der hvor rollene er tydelig avklart. Det fremstår som et suksesskriterie som er viktig å forfølge. Det var også et av våre viktigste innspill i forkant av prosjektet, nemlig at det trengs tydelig rolleavklaring mellom medarbeiderne på legekontoret, sier Hermansen.

Forsøket med primærhelseteam skal utvides med tre til fem legekontor neste år. Planlagt oppstart for de nye legekontorene er 1. april 2020. 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!