Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Lovforslag begrenser muligheten til viktig helsejournalistikk

Forslaget til nye regler om tilgjengeliggjøring av helsedata må ikke innskrenke dagens innsynsrett i sentrale helseregistre.

Publisert: 2019-11-04 — 10.15
Ina Lindahl Nyrud Foto: Foto: Anette Andresen

Kronikk: Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag, sekretariatet

DET ER EN god idé av regjeringen å legge til rette for å utnytte Norges samlede helsedata mer effektivt. Statistikk over anonyme helseopplysninger er et offentlig gode, og et viktig virkemiddel for å gi kunnskap som bidrar til bedre helse for alle. Men forslaget til nye regler om tilgjengeliggjøring av helsedata må ikke innskrenke dagens innsynsrett i sentrale helseregistre.

Forslaget, som nå er sendt ut på høring, går ikke med ett eneste ord inn på den betydningen statistikk over helsedata har for samfunnsviktig helsejournalistikk. Med bare ett avsnitt fjernes muligheten til å få utlevert anonyme helseopplysninger etter offentlighetsloven, som jo etablerer en utstrakt plikt til å gjøre registre offentlig tilgjengelig.

Ikke bare er dette en tynn vurdering av et så viktig spørsmål, men Norsk Journalistlag mener at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) legger til grunn en feilaktig forståelse av dagens rettstilstand på dette området.

IGNORERER LOVAVDELINGEN. HOD ba i desember 2009 Lovavdelingen om å vurdere enkelte problemstillinger tilknyttet forholdet mellom innsyn etter offentlighetsloven og de særlige innsynsreglene i helseregisterlovgivningen. Det er oppsiktsvekkende at Lovavdelingens konklusjon er utelatt fra forslaget. For Lovavdelingen konkluderte i 2010 med at de mer spesielle reglene om innsyn i helseregistre, ikke «begrenser den lovbestemte retten til innsyn etter Offentleglova».

Bestemmelsene i Helseregisterloven, som blant annet hjemler registre som Norsk pasientregister, Kreftregisteret, Nasjonalt register for hjerte- og karlidelser og Kommunalt pasient- og brukerregister, kan med andre ord «ikke anses som en taushetspliktbestemmelse etter Offentleglova».

Offentlighetsloven gir altså innsynsrett i helseregistrene i dag.

VEGRING? Når det nå foreslås at det ikke skal være en plikt til å utarbeide og utlevere anonyme helseopplysninger etter søknad, kun en fri adgang til å tilgjengeliggjøre slik statistikk, vil et ubegrunnet avslag på journalistisk innsyn ikke lenger være lovstridig.

Av erfaring vet vi at dersom det er frivillig å gi ut informasjon, vil mange vegre seg av redsel for å gjøre noe galt.

Skal en lovfesting av vilkårene for tilgjengeliggjøring av helseopplysninger fra helseregistre bidra til målsettingen om «at opplysningene nyttiggjøres og at så mange som mulig med legitimt behov får bruke dem», må det fremdeles kunne lages statistikker fra helseregistrene, slik Offentlighetsloven bestemmer.

SAMFUNNSVIKTIG JOURNALISTIKK. Helsestatistikk har i en årrekke vært et meget godt journalistisk analyseverktøy for å videreformidle samfunnsviktig informasjon til befolkningen. Slik journalistikk kan være kilde til kunnskap som kan bidra til å vurdere hvordan det står til med helsen i den norske befolkningen, hvordan pasientsikkerheten er – og om kvaliteten på tjenestene er god nok.

Dagens Medisin avdekket at pasienter ble satt i kø for utredning og færre i kø for behandling. Slik kunne pasientene strykes fra den offisielle ventelisten og sykehusene unngikk å bryte frister. Journalistikken resulterer nå i at helseministeren endrer regelverket

Å begrense muligheten til journalistisk innsyn i anonymiserte helseopplysninger, vil berøve innbyggerne verdifull informasjon.

På grunnlag av innsyn i datagrunnlaget fra Norsk pasientregister, avslørte for eksempel Dagens Medisin sommeren 2016 at stadig flere pasienter ble satt i kø for utredning, og færre var blitt plassert i køen til behandling. Systemet medførte at pasientene kunne strykes fra den offisielle ventelisten, og sykehusene unngikk å bryte fristene. Journalistikken resulterer nå i at helseministeren endrer regelverket.

På bakgrunn av innsyn fra samme register avdekket Dagens Medisin våren 2017 at hele 590 kreftpasienter hadde ventet i opptil to uker lenger enn det som fremkom i den offisielle pakkeforløpsstatistikken, og at det var store variasjoner mellom sykehusene. Slik samfunnsviktig helsejournalistikk må ikke hindres fordi nye regler innføres.

PERSONVERNET ER IVARETATT. Forslaget legger stor vekt på hensynet til personvern, med særlig vekt på konfidensialitet. Ved innsyn i helseregisteret vil det være umulig å identifisere en enkeltpersons helsetilstand. Den enkelte sikres full fortrolighet ved at alle individualiserende kjennetegn er utelatt.

Anonyme opplysninger om folks helse regnes derfor ikke som personopplysninger, og kan fritt utleveres. Statistikk inneholder bare anonyme opplysninger. Videreformidling av statistikk vil dermed alltid være forenlig med registrenes opprinnelige formål.

RESSURSBRUKEN. Departementets eneste begrunnelse for å fjerne innsynsretten etter Offentlighetsloven, er «at utarbeidelse av statistikk kan være svært arbeidskrevende og således binde opp ressurser». Siden helseregistrene er etablert for å være landsomfattende – og forvaltes av ulike virksomheter i den sentrale helseforvaltningen – må naturligvis Helse-Norge være i stand til å håndtere alminnelige innsynskrav etter Offentlighetsloven.

Uansett utelater også her departementet å nevne Offentleglova § 12 b), som åpner for at urimelig arbeidskrevende innsynskrav kan avvises. Argumentet om risikoen for å binde opp ressurser, er det altså allerede tatt høyde for.

VIKTIG VERDIVALG. l samfunnets beste må det kunne kreves at det utarbeides statistikker fra helseregistre etter offentlighetsloven, slik at undersøkende journalistikk om norsk helsevesen kan utøves også i fremtiden. Journalister kan for eksempel analysere endringer over tid. Dette kan blant annet bidra til å avdekke kritikkverdige forhold, stimulere til debatt om metoder og prioriteringer innen helsevesenet, og dermed også være med på å forbedre helsetjenesten.

Innsynsrett i statistikk om helsedata dreier seg til syvende og sist om grunnleggende verdivalg.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Olav Røise 04.11.2019 13.58.10

  Professor og overlege

  Dette er en meget viktig påpekning fra Journalistlaget. Åpenhet om hvordan helsetjenesten fungerer er sentralt for vårt demokrati. I en tid da svært mye dessverre foregår i lukkede rom, er det grunn til bekymring for denne endringen påpekt av Ina Lindahl Nyrud. I utkastet foreslås ikke at man heretter ikke skal gi anonyme data til pressen, men at dewt er opp til registeret - altså en frivillig ordning. Med mye erfaring fra registerfeltet gjennom mange årvet jeg at det kan være mye arbeid med å gi ut data for registre med knappe resurser. Om det er for å beskytte registre mot dette ubetalte ekstraarbeidet vites ikke, men en måte å løse opp det på er i så fall at registre må gi ut data, men at de må kunne ta seg betalt for jobben. Dette prinsippet brukes i dag for en del registre ved utdeling av data, og utkastet til endringer i lovverket åpner opp for dette rent generelt.

 • Ina Nyrud 04.11.2019 14.51.50

  Advokat

  Takk for hyggelig tilbakemelding! Regler for eventuell betaling er i dag etablert i offentlighetsforskriften § 4. Hovedregelen er imidlertid at det skal være gratis.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!