Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Uriktig om bemanning av akuttsykehus i OUS

Det er ikke riktig at vi ikke kan bemanne flere enn to akuttsykehus i Oslo universitetssykehus. Og det er heller ikke relevant.

Publisert: 2019-10-14 — 18.04
Hanne Indregard Lind

Innlegg: Hanne Indregard Lind, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst
Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst
Ståle Clementsen, vara-konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst

HELSEMINISTER Bent Høie og Helse Sør-Øst tegner et bilde av at dagens sykehusstruktur i Oslo er spesielt personellkrevende. Omlegging til færre – og større– sykehus vil frigjøre høyt kompetent personell til tjeneste andre steder i landet.

Christian Grimsgaard

Også Unios konserntillitsvalgte Kirsten Brubakk har fremmet lignende synspunkter, både i et intervju med Dagens Medisin 20. juni og i et debattinnlegg i samme avis den 9. oktober. Her fastslås at det «er ikke mulig å bemanne flere enn to akuttsykehus i Oslo universitetssykehus».

Helseministerens og Brubakks resonnement synes å være at større sykehus krever færre ansatte. Siden denne påstanden tillegges avgjørende vekt, bør den være solid fundert. Stemmer påstanden? Og er det umulig å bemanne flere enn to akuttsykehus?

DETTE STEMMER IKKE. Tilgjengelige tall tyder på at svaret er nei – påstandene stemmer ikke. De største sykehusene våre krever gjennomgående ikke færre ansatte, men flere – per behandlet pasient.

Også når en ser på leger og spesialsykepleiere, gjenfinnes denne trenden. En sammenligning mellom Vestre Viken og Akershus universitetssykehus (Ahus) gir en pekepinn. Vestre Viken bemanner fire akuttsykehus, Akershus universitetssykehus to. Sykehusene driver med mye av det samme, men Vestre Viken behandler flere pasienter enn Akershus universitetssykehus målt i DRG. Begge sykehusene har om lag 400 årsverk med spesialsykepleiere innen operasjon, anestesi og intensiv.

Vi får altså litt mer ut av hver høykompetente sykepleier som er ansatt i Vestre Viken; sykehuset med flest akuttmottak, ifølge disse tallene. En sammenligning av disse to sykehusene gir altså ikke støtte for påstanden – tvert imot.

USANNSYNLIG. Svaret på problemstillingen om det er umulig å bemanne flere akuttsykehus, er et opplagt nei. Fordi det altså ikke er noe som tyder på at de største enhetene krever færre ansatte, som omtalt over. Men også fordi sykehusene i Oslo uansett vil bli blant de største i landet.

Det kan være på sin plass å minne om at vi har endret til færre og større akuttsykehus før – da Aker ble nedlagt

Det kan jo ellers være på sin plass å minne om at vi har endret til færre og større akuttsykehus før – da Aker ble nedlagt. Resultatet var på ingen måte en overflod av overtallige ansatte, spesielt ikke spesialsykepleiere.

At det 20 år senere, med 300.000 flere innbyggere i hovedstadsområdet, ikke skal være mulig å drive like mange sykehus som vi hadde den gangen, er ikke sannsynlig.

AVSPORING. Egentlig er spørsmål om både antallet sykehus og antallet akuttmottak irrelevante – og en avsporing. For på dette området er de aktuelle løsningsforslagene til organisering i Oslo ganske like. I Helse Sør-Øst-forslaget vil det i overskuelig fremtid være tre sykehus i drift – Gaustad, Aker og Ullevål – hvorav de to første med akuttmottak. En rekke fag skal som kjent ligge igjen på Ullevål frem etter første etappe – og sykehuset må derfor drives videre. Når Ullevål en gang skal endelig fraflyttes, trenger vi et nytt sykehus på en tredje tomt – fordi tomtene på Sinsen og Gaustad allerede er fullt utnyttet. Helse Sør-Øst har foreslått et sykehus i Oslo Sør.

Også i forslaget til Holthe og Kåresen vil tre sykehus være i drift i overskuelig fremtid; Gaustad, Aker og Ullevål, med akuttmottak på de to siste. I denne løsningen vil det imidlertid være plass til å samle virksomheten på to tomter i Oslo etter andre etappe.

FORENKLINGEN. Hvordan vi best kan innrette sykehusstrukturen i Oslo, basert på de brukbare byggene og tomtene vi har tilgjengelig, er spørsmål som ikke bør forenkles til det ugjenkjennelige.

De mest aktuelle løsningene skiller seg ikke i nevneverdig grad når det gjelder antallet bygg eller antall akuttmottak. De skiller seg imidlertid vesentlig når det kommer til innretning av virksomheten.

I forslaget til Helse Sør-Øst vil den tyngste akuttvirksomheten fra Ullevål flyttes og samlokaliseres med de planlagte pasientforløpene på Rikshospitalet. Hovedbolken av akuttpasientene vil behandles på Aker. Det blir ikke plass til somatikk for Stovner og Grorud i første etappe.

ANSATTE GÅR IMOT. I Holthe og Kåresens løsningsforslag vil Aker utvikles til et lokalsykehus for hele Groruddalen i første etappe, mens Ullevål videreføres som byens og regionens store akuttsykehus. Rikshospitalet videreføres som et sykehus med hovedsakelig planlagte pasientforløp i første etappe. Det er verdt å merke seg at dette forslaget er sammenfallende med styrevedtak 20/2015 i Oslo universitetssykehus, hvor styret bestemte at en slik løsning skulle utredes.

Alle fagorganisasjonene i Oslo universitetssykehus gikk på ny imot Helse Sør-Øst sitt løsningsforslag, og pekte på nettopp OUS-styrets vedtak 20/2015, i et debattinnlegg i Dagens Medisin 11. oktober. Samtlige representanter for ansatte i sykehuset imot å sette i gang bygging på Aker og Gaustad uten at Ullevåls-alternativet er grundigere vurdert.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!