Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
I KRISE: Fastlegeordningen kneler og det er behov for tiltak på kort og lang sikt for alle trenger fastlegen. Foto: Montasje og foto: Lasse Moe

Fastleger i spagat

Nye oppgaver til fastlegene kommer på løpende bånd uten at noen har sett – eller tatt ansvar for – de samlede konsekvensene. 

Publisert: 2019-05-11 — 11.41
Denne artikkelen er over tre år gammel.
Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin Foto: Johnny Nordskog

EN KARTLEGGING det nå så kjente og prisbelønnede Trønderopprøret har gjennomført, oppsummeres som en smørbrødliste på 188 punkter. Det er et godt utgangspunkt for en opprydding i de mange arbeidsoppgavene fastlegene har fått seilende inn fra ulike kanter de senere årene.

Så skal det sies at dette er en uformell kartlegging – og ikke forskning med bruk av validert vitenskapelig metode. Svarene er gitt av den enkelte fastlege direkte uten filter. Oppgavefordelingen varierer noe fra fastlege til fastlege, i ulike kommuner, fra et sykehusdistrikt til et annet, og fra en helseregion til en annen. Listen over oppgaver er derfor neppe utfyllende eller representativ for samtlige fastleger.

Metoden kan diskuteres og kritiseres, og det kan lett argumenteres med at agendaen til Trønderopprøret er så åpenbar at kartleggingen ikke bør tillegges særlig vekt.

Innvendingene er legitime og skal adresseres. Likevel gir kartleggingen interessant informasjon det er vel verdt å ta på alvor, se nærmere på, og bruke i det videre redningsarbeidet for fastlegeordningen.

Det ene er at den på en god og detaljert måte dokumenterer nye oppgaver, og hvilke konsekvenser disse får for den daglige driften ved de mange fastlegekontorene rundt om i vårt langstrakte land. Det er også utført en kategorisering av oppgavetilfanget som viser hvordan nye oppgaver kommer fra ulikt hold. Nye myndighetskrav til dokumentasjon, attester for skolefravær, førerkort og nær sagt dette og hint, økte forventninger til digitalisering og tilgjengelighet fra den moderne og opplyste pasient, Nav, Kommune-Norge, helseforetakene.

ANTALLET instanser som mener seg berettiget til å lempe nye oppgaver over på fastlegene er høyt. Hver for seg kan oppgavene kanskje fremstå som både fornuftige og ikke særlig tidkrevende, men når de fleste av dem kommer uten dialog med fastlegene, uten finansiering, uten opplæring og helt uten blikk for prioritering av hva fastlegen skal, kan og bør bruke tiden sin på, blir konsekvensen høy arbeidsbelastning og underfinansiering av fastlegeordningen.

Fastlegene har ikke annet valg enn å ta imot og gjøre oppgavene som kommer, enten de virker fornuftige eller ikke. De har ansvaret for pasientene sine. Det ansvaret tar hver eneste fastlege på ytterste alvor. Selvsagt prioriterer fastleger daglig – både i sin kontakt med den enkelte pasient og mellom pasienter. Det er også jobben deres. De kan sikkert bli enda bedre på egen prioritering.

Snakk om enveiskjøring med pasientens ve og vel som innsats

Samtidig er det nesten ikke til å begripe hvorfor ikke alle nye oppgaver fastlegen får, underlegges noen form for overordnet og samlet prioritering før de blir fastlegens ansvar. Snakk om enveiskjøring med pasientens ve og vel som innsats. Som ellers i helsetjenesten har heller ikke fastlegene en Sareptas krukke de kan høste penger, tid og kompetanse fra ved behov.

ALLE trenger fastlegen, har Legeforeningen fastslått. De fleste stiller seg bak slagordet enten de er fastleger, byråkrater eller politikere. Folk flest oppgir i undersøkelse etter undersøkelse at de i det store og hele er godt fornøyd med fastlegen sin. Det synes å være bred politisk enighet om at fastlegeordningen er sentral i befolkningens helsetilbud.

I en politisk debatt om ordningen på allmennlegens våruke denne uken, svarte de fire profilerte helsepolitikerne Kjersti Toppe (S), Ingvild Kjerkol (Ap), Carl-Erik Grimstad (V) og Sveinung Stensland (H) alle klart og tydelig ja på spørsmålet om fastlegeordningen er et gode som bør vernes om og forbedres. De svarte også et rungende ja på spørsmålet om hvorvidt fastlegeordningen er under press og i krise.

Dermed deler de langt på vei den virkelighetsbeskrivelsen Legeforening har gitt over tid: Arbeidspresset er for høyt, oppgavene for mange, finansieringen for dårlig og rekrutteringen kritisk lav. Utfordringene er kjent og godt dokumentert. Med dette som bakteppe er det to sentrale spørsmål som må stilles: Hvordan kunne en så sentral og grunnleggende viktig del av helsetjenesten havne i denne krisen, og hva må gjøres på kort og lang sikt for å få fastlegeordningen på rett kjøl?

Legeforeningen må ta sin del av ansvaret for krisen. Den store hvite flokk burde ha sett dette komme – og det er grunn til å spørre om det ikke burde ha vært varslet tidligere.

HELSEMINISTEREN har det overordnede ansvaret. Det er han smertelig klar over. Og Bent Høie (H) tar grep. Flere tiltak er iverksatt. Helsedirektoratet har levert en rapport om attester til departementet. Fastlegeordningen evalueres, det er blåst liv i det sovende trepartssamarbeidet, flere ALIS-stillinger er etablert, og det er tilført friske midler til rekruttering og kompetanse selv om mange mener det langt fra er nok eller at tempoet er høyt nok.

Kritikerne har vel strengt tatt et poeng. Det haster med strakstiltak. Og det haster med langsiktige løsninger for en ordning de fleste av oss mener skal være en sentral bærebjelke også i fremtidens Helse-Norge.

Et forhold som er overmodent for raske grep, er oppgaveoverføring fra helseforetakene til fastlegene. Her kan Bent Høie gripe inn umiddelbart og bruke sin styringsrett overfor de regionale helseforetakene. Det må etableres robuste systemer for overføring av oppgaver gjennom dialog og samhandling. Det er også på høy tid at det etableres et nasjonalt system for prioritering av oppgaver for fastlegene.

LEGEFORENINGEN offentliggjorde denne uken en utviklingsplan for fastlegeordningen. Den er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Det handler om finansiering, om arbeidsbelastning, om kompetanse, og om rekruttering.

For den enkelte av oss handler det til syvende og sist om riktig og kvalitativ god behandling på lavest mulig nivå.

For en ting er sikkert: Alle trenger fastlegen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 12.05.2019 13.29.49

  Lege

  Ja, «Hvordan kunne en så sentral og grunnleggende viktig del av helsetjenesten havne i denne krisen?» Krisen ble et etablert FAKTUM fordi ingen annammet grasrotas varslinger. En «helsepolitisk spagat» er der ønsket om mer brukermedvirkning er kommet i konflikt med økt standardisering og systemrigiditet. Dagens fastlegespagat er i kontekst The rise and fall of Modern Primary health care. Som metafor har FLO blitt en dislokasjon av tegninga mi fra 1988 https://images.app.goo.gl/DckPsa4fU2tY5jU29 - hvor fastlegen nå ligger i strekkbenk. Et meget alvorlig krisevarsel fikk jeg inn i DM allerede høsten 2011. Etter dybdedykk i St.meld.47 (2008–2009) + NAV & Bjurstrøm måtte alarmen gå: «Dnlf, AF, visepresident og legepresident har nylig gitt oss mandat til å utforme egne aksjonsformer – fordi de har tapt siste runde i slaget for fastlegenes konkrete plassering i samhandlingsreformen. Saken er kommentert som en tapt sak på øverste tillitsmannsnivå, og nå må den enkelte fastlege klare seg sjøl.»

 • Sven Richard Haugvik 13.05.2019 18.33.16

  Lege

  Når det gjelder NAV & Bjurstrøm fikk hun i des 2011 et BREV om at en rekke fastleger sto klare til å si fra seg sykmeldingsretten. «Et nytt obligatorisk 5-timers kurs for å beholde sykmeldingsrett er for meg provoserende og oppleves som en hån mot den kompetanse vi har», protesterte leder for NFA. «Å skulle bruke en arbeidsdag på et obligatorisk kurs på 5 timer for å beholde rett til å kunne sykmelde, oppfatter jeg som en provokasjon og en total underkjennelse av alt jeg tidligere har skaffet meg av kunnskap. Jeg kommer ikke til å ta et slikt kurs. Så får myndighetene gjøre hva de vil med en slik situasjon». Ref. http://e24.no/jobb/norske-leger-lei-av-aa-faa-skylden-for-sykefravaeret/20128031 AF leder Trond Egil Hansen karakteriserte kurskravet som provoserende. Ca. 9 mndr senere forsvant både trusler, sanksjoner og Hanne Bjurstrøm brått, med avskjed i nåde etter søknad. Samtidig ble helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen byttet ut, da ny revidert fastlegeforskrift ble kunngjort.

 • Sven Richard Haugvik 18.05.2019 14.33.06

  Lege

  Som helseminister prøvde Jonas Gahr Støre i 2013 å plukke hansken etter Bjurstrøm, men møtte total motstand. Kvestet av et nådeløst legeopprop i NRK tapte han Stortingsvalget mot et flertall ingen av blokkene har hatt etter 2.verdenskrig. Kollega Ivar Halvorsen hadde følgende oppsummering i 2013: «Regjeringens opprinnelige forslag til revidert fastlegeforskrift er et godt eksempel på at problemene også gjelder primærhelsetjenesten. Den fikk fastlegene til å samle seg i protest i form av Fastlegeaksjonen. Mye av protesten handlet om at fastlegene ikke lenger skulle kunne prioritere oppgaver og dilemmaer på selvstendig faglig grunnlag.» Prof. Reidun Førde lanserte i en kronikk i DM allerede i 2012 en klar advarsel til legene om ikke å la seg kue til å bli «lydige funksjonærer». Nå sliter vi med Bent Høie som ikke innfrir i revidert statsbudsjett. Han står akkurat NÅ kun igjen med NAV-takstene og trepartssamarbeidet om Normaltariffen i JULI for å innfri en brøkdel av kritiske STAKSTILTAK.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!