Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ØNSKER: – Legene ønsker et tett samarbeid med både Nav og arbeidsplassen, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

ØNSKER: – Legene ønsker et tett samarbeid med både Nav og arbeidsplassen, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Foto: Arkiv

Legeforeningen utfordrer arbeidsplassen

Legepresident Marit Hermansen ser også behov for et felles løft.

Annons:

– Den aller viktigste arenaen for inkludering er selve arbeidsplassen. Det er som regel samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som avgjør hvor vellykket tilrettelegging og inkludering blir under sykdom, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Hun er likevel enig med Vågeng i at det er behov for et felles løft, og hun lover at legene er med.

– Vi er helt enig i at mange kan oppleve å bli fortere friske dersom de klarer å arbeide under sykdom. Det er helsefremmende å stå i jobb. Kompleksiteten i IA-arbeidet krever at flere parter jobber sammen, noe eksempelet til Vågeng illustrerer godt. Legene ønsker et tett samarbeid med både Nav og arbeidsplassen under oppfølging av sykmeldte, sier Hermansen.

Hun påpeker at fastlegenes hovedoppgave først og fremst er medisinsk utredning og behandling.

– Legeforeningen og fastlegene jobber kontinuerlig med kvalitetsarbeid for å sikre at pasientene får den behandling og oppfølging de har behov for, sier Hermansen.

– Kommunene må ta større helhetsansvar

Oslo kommune blir med på et felles løft.

POSITIV: – Når fastleger, spesialister og Nav drar i samme retning, kan vi få til mye, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo.
Foto: Arkiv

– Vi som kommune må ta et større ansvar for å koordinere tjenester vi gir til innbyggerne. Ofte opplever folk det som omvendt, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo.


Samspill må til
Hun sier til Dagens Medisin at byrådets mål er at flest mulig skal kunne jobbe – og at det er helse i alt de gjør, ikke minst i arbeid.

– Fastlegene må i større grad bli flinkere til å se de ressursene som alle folk har, i stedet for å se seg blinde på diagnosene. For å få dette til, er samarbeidet med fastlegene avgjørende, sier Tellevik Dahl.


Sammenheng
Også byråden i Oslo understreker at hvis man skal lykkes rask psykisk helsehjelp, må både kommunen og spesialisthelsetjenesten brette opp ermene.

– Jeg har spesielt lyst til å peke på ansvaret hos avtalespesialistene. Slik det fungerer i dag, er det ikke godt nok. Når fastleger, spesialister og Nav drar i samme retning, kan vi få til mye. Jeg er arbeids- og helsebyråd nettopp for å se denne type saker i sammenheng. Arbeid til alle er målet, sier hun.

Hun vet det nytter: – I Oslo er jeg veldig stolt av arbeidet som gjøres på Ung Arena, hvor unge som sliter litt, får rask hjelp. Her er både Nav, psykologer, terapeuter og noen å snakke med, på ett sted. Dette vil vi ha mer av, sier Tellevik Dahl.

Lege-nestor støtter
initiativet fra Vågeng


– Det er helt åpenbart at vi alle må bidra til at flere står i arbeid – og at tiltak må settes inn så tidlig som mulig, sier Steinar Westin.

INGEN KØ? – Det står ikke en kø av folk hos fastlegene som ber om sykmelding, sier Steinar Westin, fastlege og professor i sosialmedisin.
Foto: Arkiv

Han har vært fastlege og professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim i årevis. Westin støtter arbeids- og velferdsdirektørens initiativ, men mener også at det er for enkelt å trekke frem fastlegene, slik Vågeng gjør.

– Det er en forestilling om at fastlegene er for slepphendte med sykmeldinger. Det er ikke mitt inntrykk. Det står ikke en kø av folk hos fastlegene som ber om sykmelding. De fleste fastleger er arbeidsmoralister og har ofte moralistens blikk når pasienter trenger sykmelding, sier Westin.

Også han er bekymret for et økende antall unge med psykiske lidelser som faller utenfor arbeidslivet.

– Vi fastleger må bli enda flinkere til sette oss ned med pasienten og gå grundigere inn i hva pasienten selv kan gjøre, sier Westin.

 

Kommentarer

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 10.09.2018 21.49.58

  Litt usikker på om dette utsagnet er RCT-basert: «– Vi er helt enig i at mange kan oppleve å bli fortere friske dersom de klarer å arbeide under sykdom. Det er helsefremmende å stå i jobb». Sykenærvær er langt mindre studert enn sykefravær, og dok. på mulige helseeffekter er fortsatt mangelfull. Sykenærvær er et relativt nytt konsept, der det i noen tilfeller vil bli sett på som noe positivt, mens det i andre tilfeller vil bli sett på synonymt med produktivitetstap og negativt for en arbeiders helse. En oppsummering av begrepet i sykenærværslitteraturen resulterte i ni forskjellige definisjoner. Sykenærvær har blitt assosiert med en økt risiko for hjerte-karsykdommer og redusert mental helse. I en dansk oppfølgingsstudie fant man at respondenter med åtte sykenærværende dager eller flere i løpet av et år, hadde 2,5 ganger høyere risiko for utvikling av depresjon to år senere. Flere studier rapp. også at sykenærvær er en risikofaktor for et fremtidig sykefravær (kilde: noa.stami.no)

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 03.09.2018 22.08.53

  Litt historie: Etter Tranmæls fløys overtakelse i DnA i 1918 ble universelle helserettigheter fremholdt. I Trondhjemsresolusjonen fra 1911 gikk Tranmæl hardt ut mot LOs egne forsikringsløsninger som han mente legitimerte de off.(syke)forsikringen(e), og at dette var en avsporing fra klassekamp til økonomisk avkastning. Forsikringsløsninger på sosiale utfordringer var uforenlig med det samfunnet partiet skulle bygge. I 1919, samme året som 8-timersdagen ble vedtatt og valgordningen ble endret, ble legene ble kritisert for å tappe forsikringskassene for penger med overbehandling. Krigsstemning preget forholdet mellom sykekassene og legene. Legene skulle ikke lenger få direkte oppgjør fra forsikringens sykekasser, men pasientene måtte legge ut for legeregningen og søke oppgjør e.dok.på sykdom. Dette var et uttrykk for mistillit til legestanden. Gunnar Knudsen omtalte allerede i 1912 Den norske Lægeforening som «landets mest hensynsløse forening» i diskusjonen om legenes takstsystem.

 • Rådgivende lege 03.09.2018 17.39.22

  Etter at bedriftslegene "forsvant", er det liten arbeidsmedisinsk kompetanse blant sykmeldende leger. Jeg er ikke bekymret for at noen lurer til seg en sykmelding, men det er feil ressursbruk at fastlegene skal være arbeidsmedisinere. Fastlegen er pasientens lege. Og er derfor inhabil som rådgiver. Det burde være en elementær vurdering. Men NAV innbiller seg at fastlegene tenker på statlige budsjetter, og friskmelder pasienter som ikke ønsker det. Det skrives 3 millioner sykmeldinger og flere hundre tusen NAV-erklæringer hvert år. Hvor mange legeårsverk forsvinner på denne type bortkastet arbeid?

 • Lege nr 100 03.09.2018 22.46.17

  Tror du har helt rett nør vi snakker om stora tall och genomsnitt. Små-tendenser i ett samtal, erklæringsteøtthet på slut av dagen och tidspress har hær total ganska mycket inflyttelse. Gott poæng med inhabilitet

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 12.09.2018 17.07.12

  De HABILE: Hvor mange IA-bedrifter er det i Norge? Åpenbart synkende fra 39.000 siden 2007 uten nasjonal suksess. Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) løper ut i år. Med dette er også sykelønnsordningen er fredet i avtaleperioden ut 2018. Partene åpner nå for å sette punktum. Målene er ikke nådd og avtaletrøttheten er stor. For hva med nærværspress- og sykenærværsfaktorer? De vanligste pressfaktorene kan være uunnværlighetspress, sanksjonspress, moralpress og trygghetspress. Disse faktorene er alle negative i den forstand at de ikke omfatter noen tilrettelegging tross sykdom. I avventende sykemelding ligger vurderinger og forhandlinger mellom (minst) tre parter for å kunne være sykenærværende. Gen. aksepterer ikke arbeidsgivere denne varianten. Lavt fravær trenger ikke å bety at arb.plassen er spesielt sunn, men kan være en ind. på at presset for å gå på jobb er for høyt. Uten hensyn til egen helse kan det fort komme en «knekk» som kan ende i langtidsfravær og uføretrygd

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 31.08.2018 17.05.54

  Utfordringen fra NAV-sjefen S.Vågan kan oppfattes en smule umusikalsk i denne fasen av fastlegekrisen. Og hvor er savnet etter BHT i disk. om arbeidsmedisin? Forskernes dom over FLO: - Behandlingen av tekstfag i en profesjonell sjanger er ikke selvsagt og bør undervises spesielt. Leger i Norge mottar ingen systematisk lære i medisinsk utdanning el.etterutd. om hvordan man produserer høy kvalitetstekst i attester til NAV, som sykmeldinger. Skjønnsutøvelse blir i liten grad diskutert. Det er ofte manglende samsvar mellom folketrygdens regelverk for sykmelding og helsefaglig praksis. En rekke uspesifikke helseplager lar seg ikke forklare gjennom et ontologisk objektivitetsbegrep. Kollega H.M.Solli har operasjonalisert begreper som NAV anvender. Det o.objektivitetsbegrepet, NAV-kriterium når den medisinske uførhet skal forklares. Denne bruken er problematisk fordi den forutsetter en lineær årsaksmodell. Mange tilfeller av uførhet kan ikke forklares ved hjelp av en slik modell ..

 • fastlege 31.08.2018 13.34.53

  Legen blir nok ikke med før vi får normal arbeidstid. Kommer ikke til å prioritere dette med allerede 50+ timers jobb pr uke.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!