Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hvorfor svikter vi muskel- og skjelettpasientene?

Muskel- og skjelettplager koster samfunnet 500 millioner kroner daglig. Hvorfor benytter da ikke fastlegene de behandlerne som er utdannet som spesialister på disse plagene?

Publisert: 2018-05-28 — 05.12
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Kronikk: Aleksander Chaibi, kiropraktor/fysioterapeut, fagansvarlig ved Atlasklinikken og seniorforsker ved Head and Neck Research Group, Forskningssenteret ved Ahus
Pernille Marie Irgens, kiropraktor, klinikksjef ved Atlasklinikken og stipendiat tilknyttet Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet ved UiO

FOR 20 ÅR siden ble det i en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening varslet om en «permanent krise» for pasienter med mekaniske muskel- og skjelettplager. «Krisen» besto i at helsepersonell spredde usikkerhet og irrelevant informasjon om pasientens plager, og bidro dermed negativt til kronifisering av lidelser som i utgangspunktet er forbigående og sjelden farlige (1). Denne bekymringen er dessverre like aktuell i dag.

Fastleger er tradisjonelt ansett som primærkontakt for helseplager i befolkningen og tildelt en koordinerings- og samhandlende rolle. Innen muskel- og skjeletthelse er kiropraktorer og manuellterapeuter også tildelt primærkontaktrollen. Stortinget vedtok nylig direkte tilgang til fysioterapeuter fra 1. januar 2018, uten henvisning fra overnevnte profesjoner. Selv om fysioterapeuter ikke har henvisnings- og sykmeldingsrett, bør de argumenteres inn i primærhelsetjenestetilbudet.

TREENIGHET? Hvorfor er ikke samarbeidet bedre i primærhelsetjenesten? Tradisjonelt samarbeider fastleger best med sekundær og tertiærhelsetjenesten, og mindre bra med andre likestilte profesjoner innenfor muskel- og skjeletthelse. En mulig grunn kan være mangel på forståelse, og kanskje spesielt for kiropraktorer. Det har trolig sammenheng med at kiropraktorer, som eneste autoriserte helseprofesjon, ikke har egen utdanning i Norge.

Leger, kiropraktorer og fysioterapeuter – herunder også manuellterapeuter inkludert – som offentlig autorisert helsepersonell, bør i prinsippet fungere som en treenighet innen muskel- og skjeletthelse, fremfor tre ulike «trossamfunn» som i dag. Kun da kan vi effektivisere samhandlingen, unngå mellomledds-konsultasjoner og spare kostnader forbundet med den epidemien som muskel- og skjeletthelse har blitt.

GRUNDIGHET. Muskel- og skjelettplager er manuelle behandleres hovedfokus, men utdanningen har også et sterkt fokus på nærliggende differensialdiagnostisering. Likevel vet mange trolig ikke hvor grundig de jobber.

En typisk førstegangskonsultasjon inkluderer en grundig anamnese, fysisk undersøkelse og evaluering av eventuelle funn. Skulle funnene ikke samsvare med en typisk presentasjon, vil man anbefale ytterligere undersøkelser eller henvise til fastlegen. En arbeidsdiagnose blir eventuelt satt, som også inkluderer mulige differensialdiagnoser, og konservativ behandling blir deretter initiert. Prognosen evalueres kontinuerlig, og aktiv tilnærming fokuseres sammen med råd og veiledning for å ufarliggjøre plagene. I motsetning til en travel fastlege har manuelle behandlere faktisk tid til dette. Ved mangelfull respons, vil differensialdiagnosene fortløpende bli evaluert med muligheter for supplerende undersøkelser.

En slik tilnærming er i tråd med retningslinjene for manuell behandling innenfor muskel- og skjeletthelse (2,3).

UNØDIGE HENVISNINGER. Fastleger har et enormt arbeidspress og jobber ofte langt utover en normal 40 timers uke (4). Det blir da forståelig at epikriser fra manuelle behandlere kommer i andre rekke. Men en tredel av en fastleges konsultasjoner involverer muskel- og skjelettplager, og avlastningen ligger rett foran dem: Ved å gi helt eller delvis slipp på muskel- og skjelettpasienten og bruke muskel- og skjelettspesialistene i utredningsarbeidet, vil man trolig se færre unødvendige henvisninger til spesialisthelsetjenesten og bildediagnostikk samt forhindre/forkorte sykmeldinger. Det er faktisk slik at pasienter sykmeldes sjeldnere og kortere i den manuelle primærhelsetjenesten (5).

Når vi vet at 46 prosent av sykefraværet og 33 prosent av uførepensjoner i Norge er direkte relatert til muskel- og skjelettlidelser (6), sier det seg selv at dette er tiltak som vil bidra til å redusere de enorme samfunnsøkonomiske kostnadene.

KOSTNADSEFFEKTIVT. Muskel- og skjelettsykdommer har i perioden 1990-2015 vært den ledende årsak til ikke dødelig helsetap (7). Ved å tilrettelegge bedre for at muskel- og skjelettspesialistene overtar denne pasientgruppen, kan man avlaste en svært presset fastlegeordning.

Forskningen støtter også opp under kostnadseffektiviteten ved reduserte henvisninger, bildediagnostikk og sykmeldinger (8). Tilfredsheten hos pasienter virker også å være overlegen fastleger, trolig i sterk sammenheng med tidspresset fastleger har (9–12). Vi håper med dette at den «permanente krisen» nå avblåses og at alle parter kan se tilbake og konkludere slik: Hvorfor gjorde vi ikke dette før?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanser:
1) Knardahl S. Kroniske smerter - gjør vi alt galt? Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2620–3
2) Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G et al. Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000–2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008; 33 (4 Suppl): S123-52.
3) Chou R, Qaseem A, Snow V et al. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med 2007; 147: 478-91.
4) Sæther AS, Nærø AF og Møller-Hansen J. Fastleger i Oslo: – For dårlig tid til pasientene hver eneste dag. VG. (28.09.2017)
5) Hem KG. Evaluering av henvisningsprosjektet. Rapport nr. STF78 A024512. SINTEF, 2002.
6) Lærum E, Brage S, Ihlebæk C et al. Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Muskel og Skjelett Tiåret (MST) v/ FORMI, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus – Ullevål, 2014.
7) GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017; 390: 1211-1259.
8) Tsertsvadze A, Clar C, Court R et al. Cost-effectiveness of manual therapy for the management of musculoskeletal conditions: a systematic review and narrative synthesis of evidence from randomized controlled trials. J Manipulative Physiol Ther 2014; 37: 343-62.
9) Underwood MR, Harding G, Klaber Moffett J. UK BEAM trial team. Patient perceptions of physical therapy within a trial for back pain treatments (UK BEAM) [ISRCTN32683578]. Rheumatology (Oxford) 2006; 45: 751-6.
10) Goertz CM, Long CR, Hondras MA et al. Adding chiropractic manipulative therapy to standard medical care for patients with acute low back pain: results of a pragmatic randomized comparative effectiveness study. Spine (Phila Pa 1976) 2013; 38: 627-34.
11) Houweling TA, Braga AV, Hausheer T et al. First-contact care with a medical vs chiropractic provider after consultation with a swiss telemedicine provider: comparison of outcomes, patient satisfaction, and health care costs in spinal, hip, and shoulder pain patients. J Manipulative Physiol Ther 2015; 38: 477-83.
12) Goodwin RW, Hendrick PA. Physiotherapy as a first point of contact in general practice: a solution to a growing problem? Prim Health Care Res Dev 2016; 17: 489-502.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 10/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lars Skogvold 30.05.2018 21.04.18

  Etter å ha lest innlegget ser jeg at kronikkforfatterne lever i en ganske annen verden enn en del av oss andre. Som mangeårig behandler opplever jeg generelt sett et godt samarbeid og en god arbeidsfordeling mellom oss og fastleger i Oslo generelt, og bydel Østensjø spesielt. Vi har også et godt samarbeid og kommunikasjon med fysioterapeutene og legene på sykehusene i Oslo. Dette er bygd opp gjennom flere år, og basert på tillit og kjennskap til hverandre. Terskelen er lav begge veier for kommunikasjon og samhandling. Lite minner om forskjellige trossamfunn. I artikkelen henvises det til en nesten 20 år gammel kronikk som beskriver en permanent krise ved at helsepersonell sprer usikkerhet og irrelevant informasjon om pasientenes plager. Om det var så ille da eller ikke, så opplever jeg uansett at vi nå er mer samkjørte enn tidligere når det gjelder informasjonen vi gir våre pasienter. Det har skjedd mye på 20 år, og artikkelen det henvises til opplever jeg at har liten relevans i dag.

 • Ronald van den Berg 30.05.2018 19.39.43

  Bra många yrkesgrupper som vill hjælpa till før att vi fastleger har det så travelt: sykepleiere i primærhelseteam, kvinnespecialiserande jordmøder, legemiddelinformerande apotekare, skypende Kryleger och nu specialister i bevegelseproblematiken som «en passant» också få ner sykemeldingen, før att det ær problemet, liksom. Så JÆKLA heldig vi ær. Nu væntar jag bara på ett profilerende fastlegehjælpande privatinitiativ från några NAVarbetare som vill spara oss tid gjenom att skriva alla NAVerklæringer och andra søknader. Eller fantaserar jag før mycket nu?

 • Muskelterapeut 30.05.2018 07.29.00

  Jeg synes at vi som terapeuter tenker mer om våre ekonomi enn om kunders anatomi !!! Alle som jobber i helsetjeneste har hjemme anatomi atlas. Der forklarer beveglighets grenser i ledd (biomechanikk). Jeg synes det er UTGANGSPUNKT !!!

 • Verdensmannen 29.05.2018 23.29.11

  Hehe. «Ingen oppgitte interessekonflikter»... Burde kanskje oppgi de, da?

 • Lege 29.05.2018 09.58.32

  Det synes om at forfatterne tror at "Muskel-skjelettlidelser" kun dreier seg om lidelser i muskel-og skjelettsystemet, og at behandling av dette vil få ned sykefraværet. Å tilnærme seg sykefraværs- og uføretrygdspørsmålet med en slik smalsporet virkelighetsoppfatning er i beste fall nytteløs, antagelig også skadelig.

 • .. 28.05.2018 20.17.28

  Det er blitt ganske vanlig å devaluere legers arbeidsform for å fremme sin egen. Selv har jeg ingen tro på at massiv overføring av ressurser til denne behandlingsformen vil medføre bedret helse i befolkningen. Tilbudet skal være der, for en gruppe. Den bør være selektert. Kiropraktikk savner dessverre rasjonelt grunnlag og bør holdes utenfor.

 • Aleksander Chaibi 29.05.2018 09.45.58

  Hei, Denne kronikken ønsker ikke å devaluere legers arbeidsform. Leger i primær, sekundær og tertiær helse gjør en svært god jobb. At leger er under et enormt arbeidspress er derimot en kjent sak, og denne kronikken ønsket å forelegge en mulig avlastning ved å belyse en manuell behandlers arbeidshverdag. http://legeforeningen.no/Nyheter/2018/Kapasiteten-i-fastlegeordningen-er-sprengt/

 • .. 29.05.2018 19.18.29

  Viser til «lege»s svar ovenfor, som jeg støtter. Muskel- og skjelettlidelser er ikke nødvendigvis lidelser som behandles med fysioterapi og desslike. Det er derfor feil at pasienter selv får ansvaret for å kategorisere sin egen lidelse og derved gå i behandling hos en fysioterapeut for det som utmerket kan være indremedisinsk eller psykisk lidelse. Av den grunn er det også feil å si man avlaster fastlegeordningen. Det kan vel så godt være man belaster ordningen. Uten nødvendig medisinsk kunnskap er ikke muligheten tilstede for en reell drøfting, og jeg kan derfor ikke få reelt svar. Ansvaret for å hindre situasjonen ligger på myndighetene.

 • Doktern 28.05.2018 17.18.53

  "Tradisjonelt samarbeider fastleger best med sekundær og tertiærhelsetjenesten, og mindre bra med andre likestilte profesjoner innenfor muskel- og skjeletthelse. " Jeg synes fysioterapeuter, manuellterapeuter og, for enkelte problemstillinger, kiropraktorer gjør en strålende jobb og de kan ofte(st) mer enn meg om emnet. Bare synd at mange fysioteapeuter fortsatt vil sette kortison overalt... Men, profesjonene er ikke likestilte. Sorry Mac.

 • Aleksander Chaibi 29.05.2018 09.52.15

  Kjære Doktern, Her er vi stort sett helt enig. Ved å spissformulere kronikken med "likestilt", så er dette ensbetydende med muskel- og skjeletthelse, hvor Helsedirektoratet har gitt manuellterapeuter og kiropraktorer primærhelsetjeneste rettigheter.

 • tk 28.05.2018 12.29.31

  Skal ikke uttale meg om Atlasklinikken spesielt, men tema som kiropraktikk, akupunktur, osteopati, fysioterapi, Yoga for den saks skyld, massasje- alt er vel i dag godt etablerte behandlingsformer. Benyttet selv kiropraktor for ryggskade (Skive utglidning) så langt tilbake som for 37 år siden og etter få behandlinger var ryggen smertefri. Har greid meg godt siden. Legene sa den gang bare "legg deg ned" og ta smertestillende. Siden den gang er kiropraktorer Stuerene. Flott med leger som er nysgjerrig på ny kunnskap selv om det ikke er "skolemedisin".

 • Aleksander Chaibi 29.05.2018 09.54.58

  Kjære tk, Vi får håpe at fastleger blir mer nysgjerrig etter å ha lest denne inviterende kronikken.

 • Østby 28.05.2018 12.17.39

  Atlasklinikken er en privat klinikk som på sine nettsider reklamerer med en hel del behandling uten vitenskapelig belegg. Blant tilbys akupunktur mot allergi, "redusert immunforsvar", astma, høyt blodtrykk og psykiske plager, og som symptomlindring ved sykdommer som Mb Crohn, Ulcerøs kolitt, cøliaki og diabetes. Klinikken tilbyr yoga blant annet mot astma, eller som "detox"-behandling. Under beskrivelsen av hva kiropraktikk kan brukes for, begrenser klinikken seg IKKE til muskel-/skjelettplager. I stedet vies det vesentlig plass til beskrivelse av nervestystemets betydning for andre organsystemer, inkludert blodtrykk, pust og fordøyelsesapparat. Mange leger kvier seg mot å henvise sine pasienter til kiropraktor nettopp pga kiropraktikkens grumsete historie hva gjelder vitenskapelig etterettelighet. På sine nettsider tar Atlasklinikken ikke tydelig nok avstand fra slik ikke-vitenskapelig bruk av kiropraktikk og andre former for alternativ behandling.

 • Aleksander Chaibi 29.05.2018 10.14.18

  Kjære Østby, Denne aktuelle kronikken tar for seg autorisert helsepersonells oppfølging av muskel- og skjelettpasienter, og autorisert helsepersonell på Atlasklinikken forholder seg i all hovedsak til muskel- og skjelettplager. Men siden du tydeligvis ønsker å dra kronikken ut på et sidespor skal jeg besvare deg kort. Vårt høyeste statlige organ, Helsedirektoratet, i Aktivitetshåndboken - Fysisk aktivitet i forebygging og behandling (628 sider med helsegevinster), første kapittel og første paragraf, gir en brutal og ærlig anbefaling på hva fysisk aktivitet (også yoga) kan gi av helsegevinst: "Regelmessig fysisk aktivitet reduserer i betydelig grad risikoen for prematur død". https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/463/Aktivitetshandboken-IS-1592.pdf Jeg er ikke akupunktør. Men jeg forstår det slik at hovedmålsetting med akupunkturbehandling er å stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser, i.e., lindre (ikke kurere) ulike plager.

 • Jan Hansen 29.05.2018 18.32.22

  Med et slikt syn på alternative behandlingsformer er det ikke rart at mange leger kvier seg for å sende pasienter til såkalt «likeverdige». Akkupunktur virker ikke. Det vet vi. Kiroprakti virker i hovedsak ikke. Det er gode grunner til at vi ikke tilbyr studieplasser til dem som vil studere det. Da måtte man eventuelt barbere bort ca 75% av pensum hvis man skal kun ta med det som er vitenskapelig og som man har evidens for.

 • Lege 30.05.2018 11.48.32

  Det er betegnende at du ikke svarer på problemstillingen Østby tar opp overhodet. Som han nevner i sitt innlegg er helhetstilbudet ved en klinikk svært viktig dersom man skal evaluere seriøsiteten og fagligheten i tilbudet. Dersom det Østby skriver stemmer burde du kunne svare på hvorfor klinikken har et slikt tilbud, siden du tross alt signerer innlegget med "fagansvarlig ved Atlasklinikken".

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!