Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
NY UTREDNING: Bente Hayes i Sykehusinnkjøp har gitt 16 personer i oppgave å utrede praktisering av hemmelige priser innen 1. desember. Foto: Lasse Moe

Skal utrede hvem som skal vite prisene

For over ett år siden bestemte den statlige innkjøperen at legemiddelpriser skal holdes hemmelig. Først nå skal det utredes hvordan dette praktisk skal håndteres i sykehushverdagen.

Publisert: 2017-06-02 — 10.01
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Avtalepriser på legemidler har vært offentlige i over 20 år, men dette ble endret i mars i fjor etter en byråkratisk omorganisering. Den nye innkjøpsledelsen mente prisene måtte regnes som forretningshemmeligheter og beskyttes med taushetsplikt etter forvaltningsloven.

Hemmelighetslinjen møtte massiv faglig motstand fra blant annet Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Legeforeningen og Statens legemiddelverk. I februar i år vedtok RHF-direktørene likevel at prisene må holdes unna offentligheten.

Samtidig ba direktørene Sykehusinnkjøp HF, som forhandler pris for alle helseforetak, om å nedsette en arbeidsgruppe skal som skal utarbeide nye rutiner som er tilpasset «en alminnelig sykehushverdag og den praktiske utleveringen av legemidler i apotek».

Bredt sammensatt gruppe
– Tilbakemeldingene i høringen viste at det er behov for å se på hvordan dette praktisk skal håndteres i den kliniske hverdagen. Derfor nedsetter vi nå en bredt sammensatt arbeidsgruppe med alle som er berørt for å belyse hvordan dette påvirker sykehusene, legemiddelstatistikk og forskning, sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp.

Utredningen fra det første utvalget om hemmelige priser høstet mye kritikk for å være snever og ensidig sammensatt.

– En svakhet ved den forrige utredningen var at ikke alle parter var med, erkjenner Hayes.

Motstandere mot hemmelighold er med
Nå er brukerrepresentanter, helsepersonell, innkjøpsaktører og apotekleddet invitert inn i arbeidet, som ledes av Lars-Johan Frøyland, direktør for forretningsutvikling i Sykehusinnkjøp. Gruppen har frist til 1. desember med å levere sitt arbeid. Konklusjonen er gitt på forhånd; legemiddelpriser skal hemmeligholdes.

Einar Husebye, avdelingssjef ved Drammen sykehus, har omtalt innføringen av hemmelige priser som et «høyrisikoprosjekt» som kan svekke arbeidet med legemiddeleffektivisering i norske sykehus. Nå er han spurt om å sitte i arbeidsgruppen som skal utrede hvordan hemmeligholdet skal praktiseres.

– Jeg er på ingen måte glad for hemmelighold, men vi må forholde oss til de beslutninger som er fattet. Nå gjelder det å gjennomføre dette på en måte som i størst mulig grad ivaretar de behovene som pasientene og sykehusene har for riktig og effektiv legemiddelbruk, sier Husebye. 

Skal vurdere aktørene
Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) har tidligere varslet at verken pasienter, pasientforeninger eller andre aktører utenfor helseforetakene skal kjenne til prisene. I mandatet til arbeidsgruppen går det frem at de skal utrede hvilke aktører som skal ha tilgang til prisinformasjon, blant annet pasienter, helsepersonell, myndighetsorganer og apotek.

Disse sitter i arbeidsgruppen

 • Direktør for forretningsutvikling Sykehusinnkjøp HF, Lars-Johan Frøyland (leder)
 • Leder Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF, Øistein Winje
 • Assisterende generalsekretær Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei
 • Avdelingssjef Drammen sykehus, Einar Husebye – tbc
 • Enhetsleder Oversykepleier Diakonhjemmet sykehus, Sølvi Ristvedt Molvik
 • Overlege Oslo universitetssykehus HF, Gustav Lehne – tbc
 • Spesialrådgiver Oslo universitetssykehus HF, Andreas Undem
 • Regnskapsleder Helse Nord, Erik Arne Hansen
 • Fagsjef Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Unni Hjellupvik
 • Fagdirektør Helse Nord RHF, Geir Tollåli
 • Direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes
 • Sykehusfarmasøyt Helse Bergen HF, Marion Netland
 • Enhetsleder Statens legemiddelverk, Helga Festøy
 • Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Karianne Johansen
 • Innkjøpsrådgiver legemidler Sykehusinnkjøp HF, Kjetil Flateby
 • Innkjøpsdirektør medisinsk utstyr og IKT Sykehusinnkjøp HF, Trond Skorstad

Kilde: Sykehusinnkjøp HF

De skal også foreslå på hvilken måte aktørene skal ha tilgang og på hvilket tidspunkt, samt rutiner for rapportering av legemiddelstatistikk. 

– Kan resultatet bli at prisene likevel ikke blir hemmelige for pasientene?

– Nå går vi i gang med arbeidet for å se hvordan dette skal håndteres på en best mulig måte som ivaretar alle sine interesser. Det er viktig at helsepersonell får god arbeidsro og at pasientene får den informasjonen de trenger for å bruke legemiddelet på en best mulig måte, sier Hayes.

– Skulle gjerne jobbet raskere
Hittil har ikke apotekene gjort noe for å hemmeligholde legemiddelprisene. Prisen klistres på H-resepter og er lett tilgjengelig på apotek for dem spør, slik Dagens Medisin har dokumentert. Legemiddelselskapet MSD har refset myndighetene for avtalebrudd og krevd umiddelbare tiltak.

– Vi skulle gjerne jobbet raskere, men når man ser på arbeidet som skal gjøres, så er ikke det mulig. Vi trenger en rutine som både ivaretar leverandørens interesser og tilliten i lege-pasient-forholdet, sier Hayes.  

Enn så lenge kommer prisene fortsatt til å være tilgjengelig på apotek.

– Vi har ikke kontroll på apotekleddet per i dag og kan ikke love 100 prosent at prisene er unntatt offentlighet. Men vi oppfordrer om at apotekansatte håndterer dette som forretningshemmeligheter, på samme måte som de håndterer pasientopplysninger som de får, sier Hayes.

MSD: Konfidensialitet er sentralt
Arbeidsgruppen skal møtes første gang 13. juni, og planen er månedlige møter.

– Selv om vi opplagt ville ønsket oss en raskere behandling av det vi anser som et mulig brudd på konfidensialiteten, er vi glade for at saken blir håndtert på øverste nivå i helseforetaket, sier Hans P. Strifeldt, kommunikasjonsdirektør i MSD.

– Konfidensialitet om prisene er faktisk en sentral del av kontrakten som er inngått. Å stole på at avtaler blir overholdt er helt essensielt for at vi skal kunne gi de mest fordelaktige tilbudene, sier han.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Legemiddelrepr 03.06.2017 12.04.31

  Er det ikke mot sin hensikt at ingen fra leverandørsiden er invitert med? LMI for eksempel?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!