Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hva er forsvarlig?

Det er selvsagt ikke riktig at psykiatrisk behandling tar liv. Personer med alvorlige psykiatriske lidelser som får riktig antipsykotisk behandling, lever tvert imot lenger enn om de ikke behandles med antipsykotika.

Publisert: 2017-02-12 — 05.42
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Innlegg: Rune Andreas Kroken, avdelingsoverlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis II, UiB
Erik Johnsen, assisterende avdelingssjef/ overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og professor II, UiB.
Begge skriver på vegne av Norsk psykiatrisk forening

I EN KRONIKK på nett i Dagens Medisin 16. januar 2017 stiller Inger-Mari Eidsvik et tankevekkende spørsmål til Norsk psykiatrisk forening: Hva er forsvarlig med den biomedisinske psykiatrien en vi har i dag? Som representanter for faggruppen psykiatere ønsker vi gjerne å kommentere i alle fall noen av synspunktene som Eidsvik fremmer.

Vi synes for det første det er ille dersom erfaringen er at behandling av psykoser i 2017 ikke følger de nasjonale faglige retningslinjene, som tilsier et mangefasettert behandlingstilbud. Moderne psykosebehandling skal inneholde et omfattende behandlingstilbud som, ut over medisiner, består av samtalebehandling, fysisk trening, musikkterapi og annen uttrykksterapi, samt strukturert familiesamarbeid.

FORSKNINGSFUNN. I de siste årene er det i mange sykehus og distriktspsykiatriske sentre også etablert aktiv hjelp til jobbsøk – gjennom programmer som Individual Placement and Support (IPS).

Kunnskapsbasert psykiatrisk behandling skal derfor ikke skje innenfor en biomedisinsk forståelsesramme alene. Like fullt er det innenfor biomedisinsk forskning gjort betydningsfulle fremskritt de siste årene i forståelsen av hvordan blant annet psykosesymptomer som hørselshallusinasjoner oppstår, og hvordan for eksempel betennelsestilstander i hjernen kan være involvert i lidelsene.

Slike forskningsfunn kan også få stor betydning for forbedret behandling i fremtiden. Tilsvarende har det kommet viktige forskningsfunn de senere årene i forhold til blant annet effekt av musikkterapi, kognitiv psykoterapi ved psykose og IPS, for å nevne noen.

FAGUTØVELSEN. I den helheten som moderne psykosebehandling skal utgjøre, er det biomedisinske perspektivet etter vår oppfatning viktig og nyttig, men altså bare ett av flere perspektiver. Når det gjelder spørsmålet om hva som er forsvarlig, står faglig forsvarlighet helt sentralt for oss. Fagutøvelsen må være kunnskapsbasert, ellers mener vi den ikke kan være forsvarlig. Vi ønsker derfor mer spesifikt å kommentere noen påstander om medikamentell behandling vi mener er direkte misvisende.

Eidsvik skriver blant annet at «mange pasienter på min alder er i dag dessverre døde, etter min mening som følge av den biomedisinske psykiatrien», og at «pasienter uten medikamentell behandling har bedre prognoser for et godt og verdig liv versus pasienter på medisiner».

PÅSTANDENE. Det første argumentet er den svært alvorlige påstanden at psykiatrisk behandling tar liv. Dette er selvsagt ikke riktig. Det er tvert imot slik at personer med alvorlige psykiatriske lidelser som får riktig antipsykotisk behandling, lever lenger enn personer med samme psykiatriske lidelser som ikke behandles med antipsykotika. Dette er grundig dokumentert gjennom mange uavhengige, store, nasjonale undersøkelser.

Den andre påstanden, om bedre prognose uten medikamentell behandling, mangler også totalt dekning i seriøs forskningslitteratur. Faktisk viser en ny stor undersøkelse fra Kina det motsatte, at det går betydelig dårligere med mennesker med schizofreni som ikke har mottatt antipsykotisk medikamentell behandling.

OPTIMAL VARIGHET? Et helt annet spørsmål gjelder hva som er optimal varighet av antipsykotisk behandling. Her finnes det i alle fall én spennende, nyere studie som indikerer at tidligere nedtrapping av antipsykotisk medisin enn det som er vanlig, kan gi bedre prognose på lang sikt. Den nevnte studien har betydelige svakheter, og funnene må gjentas i nye studier, slik all forskning må gjentas mange ganger, før man våger stole på resultatene.

Gode undersøkelser viser ellers at forebyggende behandling med antipsykotiske medikamenter reduserer risiko for tilbakefall til nye episoder med psykotiske symptomer som sansebedrag, urealistiske forestillinger – vrangforestillinger – og forstyrret atferd.

REELLE SAMVALG. De fleste vil være enige i at det er en fordel å slippe å ha psykotiske symptomer, og slike symptomer reduserer menneskers funksjon. Mange personer lever gode liv med alvorlige psykiske lidelser takket være moderne psykiatrisk behandling. Faget psykiatri er i stadig utvikling, og kunnskapsgrunnlaget for behandling vil helt sikkert se annerledes ut om ti år.

Vi er uansett forpliktet til å drive behandling basert på det til enhver tid beste kunnskapsgrunnlaget, og å opplyse våre medmennesker om hva kunnskapsgrunnlaget er. Bare da kan vi få til reelle samvalg og brukermedvirkning basert på oppdatert kunnskap om nytte og risiko tilknyttet behandlingen som tilbys.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 03/2017

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Walter Keim 15.12.2018 11.09.59

  Mangler påstanden, om bedre prognose uten medikamentell behandling, totalt dekning i seriøs forskningslitteratur? Nei: Tomi Bergström, Jaakko Seikkula et al. 2018 sammenlikner alle 108 Open dialogue pasienter med alle 1763 FEP pasienter i Finland over et tidsrom av 19 år. Open dialogue (OD) bruker nevroleptika for 20% av pasientene i begynnelsen, standard behandling (CG control group) 70%. Ved avslutning bruker med OD 36% av pasientene nevroleptika for CG er det 81%. Uføretrgyding, reinnleggelse og pasienter under behandling halveres med OD. Standardiserte dødstall (SMR) synker fra 3,4 til 2,9 med OD. http://wkeim.bplaced.net/files/Bergstrom-2018.png https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117323338

 • Ann 12.06.2018 22.57.42

  Her er dere virkelig langt på jordet Kroken og Johnsen. Folk føler seg overkjørt, ignorert, neddopa og ødelagt Folk slutter å kjempe mot medisinering fordi de ikke blir hørt, de resignerer og gir opp å ønske seg livet tilbake. Hvor er samhandlingen og brukermedvirkningen ?

 • Hild 12.06.2018 22.50.30

  Når personer blir sykere av disse medisinene og ber om nedtrapping og leger ikke hører. Hva da ? Helsepersonellet rundt som prøver gjøre en forskjell blir ikke hørt . Hva da? Hvem medisinerer legene for? Folk føler seg overkjørt, ignorert, neddopa og ødelagt Så finnes det leder i avd rus og psykiatri som aldri burde fått stå i stillingen sin. Hvorfor velge å bli der om de gir blaffen i menneskene man er der for å hjelpe og veilede? Er det bare å pøse på med medisiner for å få fred? Hvor er samhandlingen og brukermedvirkningen ?

 • Walter Keim 11.05.2017 10.08.41

  Psychiatry’s Evidence Base For Antipsychotics Comes Crashing to the Ground Robert Whitaker By Robert Whitaker December 29, 2015 When I wrote Anatomy of an Epidemic, one of my foremost hopes was that it would prompt mainstream researchers to revisit the scientific literature. Was there evidence that any class of psychiatric medications—antipsychotics, antidepressants, stimulants, benzodiazepines, and so forth—provided a long-term benefit? Now epidemiologists at Columbia University and City College of New York have reported that they have done such an investigation about antipsychotics, and their bottom-line finding can be summed up in this way: Psychiatry’s “evidence base” for long-term use of these drugs does not exist. https://www.madinamerica.com/2015/12/timberrr-psychiatrys-evidence-base-for-antipsychotics-comes-crashing-to-the-ground/

 • Walter Keim 08.03.2017 21.22.14

  I den medisinske delen av Forbud mot tvangsmedisinering – en juridisk og medisinsk begrunnelse Av Peter Christian Gøtzsche står det: "Det er meget omdiskuteret, om antipsykotika øger eller sænker dødeligheden, men der er faktisk ingen tvivl. Det er nemlig den dårlige forskning, som ikke holder for en nærmere granskning, der hævder, at antipsykotika sænker dødeligheden" http://icj.no/?p=1102

 • Walter Keim 08.03.2017 10.14.32

  En samling av studier som undersøker selvmord og livslengde ved bruk av nevroleptika finnes her: Treatment-induced Suicide: Suicidality as a Potential Effect of Psychiatric Drugs http://www.peter-lehmann-publishing.com/articles/lehmann/suicide.htm

 • Walter Keim 08.03.2017 09.57.35

  At "personer med alvorlige psykiatriske lidelser som får riktig antipsykotisk behandling, lever lenger enn personer med samme psykiatriske lidelser som ikke behandles med antipsykotika. Dette er grundig dokumentert gjennom mange uavhengige, store, nasjonale undersøkelser." er mild sagt omstridt. Peter Gøtzsche, professor, dr.med., Rigshospitalet skriver: «(S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft». "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse." http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

 • Walter Keim 07.03.2017 23.22.35

  At " Det er tvert imot slik at personer med alvorlige psykiatriske lidelser som får riktig antipsykotisk behandling, lever lenger enn personer " vil nok bestrides av mange. Faktisk lever mennesker med schizofreni ca. 20 år kortere enn andre. (Menn lever 27 og kvinner 24 år mindre ved Sandviken sykehus). Nesten alle blir behandlet med antipsykotika. http://www.uib.no/nye-doktorgrader/81690/psykisk-sykelighet-og-d%C3%B8delighet-i-et-20-%C3%A5rsperspektiv Problemstillingen vil bli tatt opp i WPA: Responding to the Catastrophic Reduction of Psychiatric Patients’ Life Expectancy, blir keynote på WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin 2017 http://www.peter-lehmann-publishing.com/phoenix

 • Walter Keim 07.03.2017 22.11.56

  Nyere recovery forskning som "som indikerer at tidligere nedtrapping av antipsykotisk medisin" gjør det nødvendig at "Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser" må oppdateres: - Fordi legemidlene reduserer risikoen for tilbakefall, brukes de også forebyggende i langtidsbehandling (...) -Med dette som bakgrunn er antipsykotisk legemiddelbehandling anbefalt som førstevalgsbehandling både ved akutte psykosetilstander og til forebygging av tilbakefall. Både forutsetningen om forebygging av «tilbakefall» (egentlig også abstinens) og enda mer anbefaling av langtidsbehandling (skaper kroniske tilstander) er feil. http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_kunnskap-uv.html

 • Walter Keim 07.03.2017 22.05.46

  Recovery perspektivet vinner terreng. Martin Harrows langtidsforsøk viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke (bare) en effekt av lidelsen.» Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene. Etter 7 år oppnår 40.4% recovery uten og 17.6% med antipsykotika. Det er denne virkligheten pasientene møter dvs. mange blir ikke frisk i det lange løp. Å ta bort medisinene 10-dobbler recovery (tilfriskning/bedring). Finland Open Dialogue (Jaakko Seikkula) er svært tilbakeholdende når det gjelder medisinbruk. Resultatene viser ca. 80% recovery. http://www.madinamerica.com/2013/07/harrow-wunkerlink-open-dialogue-an-evidence-based-mandate-for-a-new-standard-of-care/

 • Walter Keim 07.03.2017 21.32.49

  Dessverre blir ikke opplyst hvilken "nyere studie som indikerer at tidligere nedtrapping av antipsykotisk medisin enn det som er vanlig, kan gi bedre prognose på lang sikt". Konferansen på Litteraturhuset 8. februar kl 17-21. "Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka?" viste at "Kunnskaps- og forskningsbasert avvikling av nåværende psykiatriens helseskadelige overmedisering til fordel for evidensbasert helsefremmende praksis" er mulig: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_kunnskap-uv.html

 • Harald Wiker lege 21.02.2017 10.00.51

  Serien som nettopp er vist på NRK "Stemmene i hodet" viser på en fin måte hvordan god behandling av psykiatriske pasienter fungerer. En kombinasjon av et godt opplegg for å ivareta og rehabilitere pasientene kombinert med effektive medisiner som kurerer psykosen viser at det er mulig å få veldig gode resultater.

 • Tone olesrud 15.02.2017 21.23.59

  Lurer på kunnskapen at kropp og sinn hører sammen, hva med utredning av somatiske tilstander? Hvorfor sykeliggjør dere psykiatere di naturlige ting å reagere på?har dere ikke kommet lenger i psykiatrien en at det er kunn psykofarma som gjelder? Hva med god alliangse? Tillit? Trygghet? Hvorfor nevner dere ikke fatale bivirkninger av en coctail av piller? Det er mye synsing i norsk psykiatri? Hvorfor det? Psykiatrien er ingen eksakt vitenskap, basert på synsing , jeg er gla jeg fikk mestringskurs for ME , behanling for tarmlidelse, og b12 sprøyter, el så hadde jeg tatt kvelden av arogant, overgrep i 3 år... Traumebehanling, bevegelse, vitaminer, god søvn, godt kosthold, psykiatere som tror på deg, lytter til deg, har tillit, piller er ut i norsk psykiatri, og livsfarlig for oss som har følt dette på kroppen, makt, penger og legemiddelindustrien går ligsom føre å få pasienten bedre!!!!!

 • Tone olesrud 15.02.2017 21.12.20

  Hadde jeg ikke fått medhold i kontrollkomisjonen, ville jeg dødd av overmedisinering, siden jeg hadde somatisk lidelse, frekt og krenkende utaelser av kroken og Johnsen, psykofarma gir psykoser, og fremkjynner sizofreni, selvmordstanker, hjertebank, hjertesvikt( trillafon), søvnvansker, overvekt, angst, redsel ja det verste, er at vi som har opplevd å miste noen, el overlevd psykofarma, er vi som sitter på svaret, dette er livsfarlig, 400 hvert år dør av psykofarma, skremmende at dere motbeviser dette, psykiatrien i hele verden tar liv, og ikke redder liv,

 • Monika Eng 15.02.2017 21.05.39

  Med viten om at det dør mer enn en pasient hver tredje dag i psykisk helsevern, hvordan er det da mulig å påstå at psykiatrisk behandling selvfølgelig ikke tar liv!? Mener dere det er pasientens "feil" da, eller....? Dessverre er vi alt for mange som kan dokumentere at denne påstanden nettopp bare er en påstand!! Jeg er selv englemamma til en gutt som valgte døden foran livet, og det verste av alt er at jeg forstår ham etter å ha lest gjennom pasientjournalene og tilsynsmyndighetenes konklusjoner om uforsvarlig behandling!! Vi er mange som ønsker å bidra til bedring, men så lenge dere ikke evner å lytte til pasienter/pårørendes erfaringer, hardnakket nekter å innrømme svakheter/feil ved dagens behandling, har dere også tapt et viktig grunnlag for å kunne lære til det beste for så vel dere som pasientene!!

 • Randi Johannessen 15.02.2017 19.08.52

  Et spørsmål til Rune Kroken. Mener du psykiatrien ikke tar liv? Hilsen mammaen til Hilde, som døde inne på din AVD. https://www.nrk.no/dokumentar/xl/hildes-stemmer-slo-systemet-1.11689621

 • Lise Johannesen Øwre 15.02.2017 18.03.50

  Det er med undring jeg leser at dere som avdelingsoverlege og assisterende klinikksjef i psykiatrien kan komme med et slikt utsagn som at psykiatrien selvfølgelig aldri tar liv. Det er en respektløs uttalelse med tanke på oss som har opplevd noe annet, og det er urovekkende med tanke på alle de menneskene som er blitt både over- og feilmedisinert, og som en følge av dette også har tatt sine liv. Ikke alle som blir behandlet lider av scizofreni eller psykoser. Men psykoser kan forekomme som bivirkning ved feilmedisinering. Økt selvmordsrisiko står oppført som bivirkning i pakningsvedleggene til flere av medisinene i behandling som ifølge dere aldri tar liv. Dette er dere nok klar over, men dere beskytter et system som er i ferd med å miste sin troverdighet med deres benektelser. Det ble i sin tid gikk nobelpris for mekanisk lobotomering. Dette vet vi nå var feil. Det samme må sies om den kjemiske lobotomeringen som forekommer i dag, og som også dessverre tar liv. Selvfølgelig.

 • Rune Kroken/ Erik Johnsen 15.02.2017 16.04.14

  Noen nyere referanser om mortalitet og antipsykotika: 1. Baxter et al. Reducing excess mortality due to chronic disease in people with severe mental illness: Meta-review of health interventions. Br J Psychiatry 2016; 2. Tiihonen et al. Mortality and cumulative exposure to antipsychotics, antidepressants, and benzodiazepines in patients with schizophrenia: An observational follow-up study. Am J Psychiatry 2016 3. Torniainen et al. Antipsychotic treatment and mortality in schizophrenia. Schizophr Bull 2014 4.Vanasse et al. Comparative effectiveness and safety of antipsychotic drugs in schizophrenia treatment: A real-world observational study. Acta Psychiatr Scand 2016

 • Johan Nygaard 15.02.2017 01.16.33

  Er det virkelig selvsagt at det ikke er riktig at medikamentell psykiatrisk behandling av psykoser i mange tilfeller forkorter liv? Selvsagt er det ikke selvsagt at denne påstanden ikke er riktig - selv om den motsatte påstanden også i mange tilfeller selvsagt også er riktig. Makan til lite troverdig og lite konstruktiv skyttergravsposisjon skal vi dessverre ikke lete lenge etter.

 • Psykiater 13.02.2017 18.03.03

  Øyet som ser? Her trekker man frem en kinesisk observasjonsstudie som grunnlag for å slå entydig fast at det er positiv langtidseffekt av medikamentell behandling samtidig som man kritiserer Wunderinks randomiserte, kontrollerte studie som antyder at det går best på lang sikt med dem som får hjelp til å trappe ned medikamentbruken. Det er kanskje talende for det mangelfulle grunnlaget av gode langtidstudier når man må vise til en observasjonsstudie som fant at en gruppe pasienter med schizofreni på landsbygda i Kina som ikke hadde brukt medikamenter, hadde et dårligere funksjonsmål. Den samme gruppen var også eldre, var oftere hjemløse, hadde mindre familie rundt seg og i større grad arbeidsløse enn de man sammenlignet med som hadde brukt medikamenter. Mener virkelig Kroken/Johnsen at en slik observasjonsstudie sier noe vesentlig om medikamentvirkning? Jeg oppfordrer alle til å søke opp studien i BJP (Ran et al 2015) og gjøre seg opp en egen mening.

 • Tone olesrud 03.06.2017 07.26.54

  Rune Kroken og Erik Johnsen har dere sett " dødsårsak ukjent' når ikke psykiateren i filmen som ble intervjuet viste at det står på pakningsvedlegget brå død, fordi bla flere psykofarma sammen påvirker hjerterytmen... Vis man ser på ineraksjons analysen i felleskatalogen som leger og psykiatere må følge varsomhet, i forhold til måle serumverdiene i blodet ofte, seponere, ikke stå på over lang tid??... Det finnes ikke dukumentasjon , bare synsing, man kan ikke leke russisk rulett med meneskeliv... Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå alvorligheten av dette... Og når vi som overlevde 13 psykofarma over flere år, er blitt påført senskader, og utmattelse, når skal psykiatere lytte til brukerveiledning, pasienten som har kjent dette på kroppen , vi må få lov og si fra, det er faktisk pasienten i fokus.. Når man leser journalen, kan man bli skremt av mndre, feiltolkinger, feilinformasjon, synsing, og ingen holdepunkter i noe som helst...det er ofte infeksjoner i kroppen, skremmer

 • Tone olesrud 03.06.2017 07.30.01

  Dere psykiatere har dere sett " dødsårsak ukjent' ? Når psykiateren i filmen ikke viste at interaksjonsanalysen på pakningsvedlegget av psypreksa , effeksor , nozinan bla kan gi en rask død Pga hjertes påvirkning av psykofarma, det er ikke vår mening at vi som står frem skal sverte psykiatrien og psykiaterne, men vi ønsker en forskjell, vi ønsker en annen praksis, slik at ikke flere dør i nå alder, for dette er alvorlig, det finnes ikke forskning, det finnes bare synsing... Og forsiktighetsregler i retningslinjene for leger og psykia

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!