Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FIRE HOVEDOMRÅDER: Kvaliteten på samarbeidet mellom primær- og sekundærhelsetjenesten ble delt inn i informasjonsbehov, kommunikasjon, halvøyeblikkelig hjelp og øyeblikkelig hjelp.

FIRE HOVEDOMRÅDER: Kvaliteten på samarbeidet mellom primær- og sekundærhelsetjenesten ble delt inn i informasjonsbehov, kommunikasjon, halvøyeblikkelig hjelp og øyeblikkelig hjelp. Foto: Thinkstock /Privat

– Vil gjerne vite mer om hverandre

Førsteforfatter av undersøkelsen, Aina Gundersen Langørgen, mener samarbeid mellom sykehusleger og fastleger bør utarbeides i fellesskap. 

Annons:
FØRSTEFORFATTER:– Det er stort sett fastlegene som tar kontakt på telefonen, og ikke sykehuslegene, sier Aina Gundersen Langørgen.
Foto: Privat

Undersøkelsen er publisert i Utposten, og kartlegger erfaringer og ønsker blant fastleger og sykehusleger om samhandling og kommunikasjon mellom primær- og sekundærhelsetjenesten.

Praksiskonsulentene som har forfattet undersøkelsen har hentet inn data fra standardiserte spørreundersøkelser, som ble sendt til sykehusleger ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen og fastlegekontorer som tilhører lokalsykehusområdet i 2011 og 2015, samt strukturerte samtaler med legene i 2011.

– Vi hadde lyst til å finne ut mer om den kommunikasjonen som ikke innebefatter epikriser og henvisninger. Hvordan fastlegene bruker sitt lokalsykehus og hvordan sykehuslegene forholder seg til fastlegene, sier praksiskonsulent og førsteforfatter av studien, Aina Gundersen Langørgen.

Viktig med direkte tilgang
Kartleggingen avdekket fire hovedområder som gjaldt kvaliteten på samarbeidet mellom primær- og sekundærhelsetjenesten: Informasjonsbehov, kommunikasjon, halvøyeblikkelig hjelp og øyeblikkelig hjelp.

– Vedrørende informasjon så vi at både fastleger og sykehusleger gjerne vil vite mer om hverandre. For fastlegene kan det være vanskelig å holde oversikt over hvor man skal henvise til på sykehuset. For sykehuslegene er det viktig å ha direkte tilgang til fastlegene, og for begge at det ikke ligger praktiske hinder i veien, som for eksempel å måtte gå gjennom et sentralbord.

Fastleger tar mest kontakt
I undersøkelsen kom det også frem at det er viktig for begge parter at den de snakker med har tilstrekkelig kunnskap om emnet, men også mulighet til å gjøre beslutninger.

– Det er stort sett fastlegene som tar kontakt på telefonen, og ikke sykehuslegene. Likevel er begge partene fornøyd med den type samhandling, sier Gundersen Langørgen.

På bakgrunn av dataene  fra  2011, ble et prosjekt satt i gang på Haraldsplass der fastlegene kan ringe direkte til overlegen på akuttmottaket mellom klokken 8 og 20.

– Prosjektet har vært en suksess. Fastlegene bruker linjen flittig, og sykehuslegene opplever at de får bedre samhandling og i større grad kan være forberedt på de pasientene som kommer. Men den blir brukt til rådgivning også, ikke bare til innleggelser.

Samarbeid bør utarbeides i fellesskap
Halvøyeblikkelig hjelp er spesialistvurdering innen to uker. Her ble privatpraktiserende spesialister utpekt som det klart mest brukte alternativet av fastlegene. På øyeblikkelig hjelp-innleggelser viser det seg at fastlegene i liten grad benytter alternativer til akuttinnleggelser. Sykehuslegene mener avtale om snarlig innleggelse og poliklinisk time innen fem dager er like aktuelle alternativer.

Aina Gundersen Langørgen mener en viktig konklusjon fra undersøkelsen er at samarbeid mellom sykehus og fastleger bør utarbeides i fellesskap.

– Den direkte telefonlinjen som ble opprettet etter undersøkelsen i 2011, der en praksiskonsulent var med i arbeidet, er et eksempel på at det gir gode resultater, sier hun.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Samhandler 02.01.2017 20:00:25

  Skillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten bør viskes ut ved at det etableres et felles datasystem hvor det er bedre muligheter til kommunikasjon og utveksling av helsedata.. Det er de samme pasientene, og dagens system gjør det vansklig å få etablert "pasientens helsetjeneste". Pasienten kan gjerne ha rett til å holde enkelte opplysninger skjult, men løpende behandling må være sømløs. Inn- og utskriving av pasienter må ikke bli et svarteperspill mellom helseforetak og kommuner, og pasientene må ha rett til å få nødvendig helsehjelp uavhengig av bostedskommune og helseforetakets økonomi. Såkalte sykehjem må bli en del av tilbudet og ikke et sidespor.

Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!