Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi stoler ikke på dere

Nils Kvernmo, nå skal du få høre årsaken til at vi ikke stoler på at St. Olavs Hospital er en egnet arbeidsgiver for lokale avtaler med hver enkelt lege.

Publisert: 2016-09-19 — 10.13 (Oppdatert: 2016-09-19 — 10.30)

Innlegg: Trude Basso, lege i spesialisering (LIS) i ortopedisk kirurgi, St. Olavs Hospital

FØRST VIL JEG deg takke for et ryddig svar på min kronikk i Dagens Medisin, Nils Kvernmo. Din påstand om at kronikken bygger på direkte faktafeil, medfører ikke riktighet. Jeg skriver at «dere har påberopt dere retten til å bestemme enda mer over arbeidstiden vår, og dermed også fritiden vår. Dere vil vekk med kollektive avtaler og inn med avtaler som er fremforhandlet med hver enkelt lege».

Du vet godt at dere sykehusdirektørene og andre på arbeidsgiversiden ensidig har endret på en flere tiårig lang praksis. Dere ruller ut individuelle kalenderplaner, og mens vi streiker, planlegger dere pilotprosjekter i Helse Sør-Øst ved både Bærum- og Lillehammer sykehus. Det at dere ikke vil gi fra dere muligheten til å innføre individuelle planer mot vår vilje, betyr vel i praksis at dere har påberopt dere denne retten? Eller hva er det jeg og 1,1 million fagorganiserte ikke forstår?

SMUTTHULLET. Hele denne ulykksalige arbeidskonflikten bunner i en uklar formulering som ble nedfelt i tariffavtalen 2003. Da avtalen ble underskrevet, var det en selvfølge at sykehusleger med vaktarbeid fulgte en turnus der arbeidsbyrden rullerte mellom alle leger i samme vaktlag og over like mange uker som det var leger. Dette ble ansett som så selvfølgelig at ingen tenkte på å spesifisere dette i avtalen. Og ingen av partene tenkte over dette ved gjentatte tarifforhandlinger opp igjennom disse 13 årene.

Men så oppdaget du og dine dette smutthullet i tariffavtalen som kunne utnyttes for å gjøre driften mer kostnadseffektiv. Da fikk det så være at denne nye tolkningen, og praktiseringen av tariffavtalen, raserer den norske arbeidsmodellen som tradisjonelt er ansett som Norges kanskje fremste konkurransefortrinn og som bidrar sterkt til at vi er et robust folk. I min verden vil jeg si at det dere har gjort, er uredelig. Det bryter med all skikk og bruk.

Vekk var retten vår til å forhandle frem kollektive arbeidstidsavtaler. Og vekk var egentlig den reelle muligheten tillitsvalgte har til å kontrollere at arbeidstidsavtalene holder seg innenfor de særdeles liberale rammene i tariffavtalen, med alle sine unntak fra arbeidsmiljøloven. For hvem kan kontrollere nesten grenseløse arbeidstidsplaner for 16000 sykehusleger som kan endres med fire ukers varsel? Lang nese til oss.

ANSVAR OG TILLIT. Nils Kvernmo, du valgte ikke å kommentere på at jeg ikke stoler på at du som arbeidsgiver vil ta på deg ansvaret hvis jeg skulle gjøre en feil fordi jeg var sliten. I helsepersonelloven står det nemlig at jeg som autorisert helsepersonell er ansvarlig for å yte forsvarlig helsehjelp. Jeg kan også miste autorisasjonen hvis jeg handler i strid med dette. Hvordan tenker du vi skal dele dette ansvaret sånn praktisk, hvis det skulle bli en realitet?

Du skriver at jeg og andre leger ved St. Olavs Hospital kan diskutere fordelingen av arbeidstiden på dager og uker med deg. Du ser ikke behovet for sentrale kollektive rammeavtaler, og mener dette fint kan gjøres på det enkelte sykehus uten å endre den eksisterende sentrale tariffavtalen.

EN DOLKET RYGGRAD. Ledelsen ved norske sykehus har lenge vært beskyttet bak et tykt teppe av streng indre justis for lojalitet til eget sykehus. Ingen roper ut om kritikkverdige forhold i frykt for å skremme pasientene og for represalier. Bare spør hvilken som helst journalist om hvor lett det er å få sykehusleger i tale.

Du skriver at legene er ryggraden i driften på St. Olavs Hospital. Ryggraden er dolket og nå har vi fått nok. Nils Kvernmo, nå skal du få høre årsaken til at vi ikke stoler på at St. Olavs Hospital er en egnet arbeidsgiver for lokale avtaler med hver enkelt lege. Jeg presiserer at alle de 19 legene som har bidratt med egne erfaringer og førstehåndsinformasjon, har lest og samtykket til at dette svaret publiseres.

MIDLERTIDIGE STILLINGER. En LIS er en lege under spesialisering for å bli spesialist. Med noen unntak er det LIS som jobber tilstedevaktene på opptil 19 timer. Det er først og fremst vi som er bekymret for at arbeidsbelastningen ikke blir til å leve med, og at den kan gå ut over pasientsikkerheten. Siden alle som skal bli godkjente spesialister, må jobbe i halvannet år ved ett av de største sykehusene, vil det alltid være nødvendig med noen få midlertidige stillinger på alle avdelingene ved St. Olavs Hospital.

Men; ved gynekologisk avdeling og ved kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital har ingen LIS i vakt en fast ansettelse. Ved de indremedisinske klinikker og ved kirurgisk klinikk har 70 prosent av LIS en tidsbegrenset stilling. Tilsvarende tall for ortopedisk avdeling er 56 prosent og ved øre-nese-hals 50 prosent. Ved kreftavdelingen vikarierer de fleste for andre vikarer med kontrakter ned mot 2,5 måneder. En lege med kontrakt på 2,5 måneder ble sågar pålagt tre måneders oppsigelsestid, og det er vanlig at nye kontrakter legges i posthylla i god tid etter at forrige kontrakt har gått ut. En lege forteller at tre måneder er den lengste kontrakten vedkommende har hatt etter to år ved St. Olavs, og på kirurgen har de i perioder hatt en «libero-stiling» der vinneren av denne tar av de ledige vaktene uten at disse er fordelt i noen som helst turnus.

Nils Kvernmo, tror du at en lege i en slik stilling stiller noen som helst krav til ledelsen rundt forhandlingsbordet? Det er viktig å få frem at problemet med midlertidige stillinger i aller høyeste grad er løsbart. Bare se på røntgen- og anestesiavdelingen!

ROVDRIFT. Mye av driften ved St. Olavs har i flere tiår vært basert på høyt kvalifisert gratisarbeid. På bakgrunn av privat registrering anslår en høyt respektert eldre kollega at han har jobbet fem–seks årsverk gratis for sykehuset. Hans eksempel er ikke enestående. For mange blir det en livsstil å være sykehuslege: Man strekker seg langt for pasientene - og for arbeidsgiver. Man opererer til operasjonen er ferdig, fullfører papir- og postarbeid og drar hjem når jobben er gjort.

Til og med under AFP blir man satt til å gjøre arbeidsoppgaver som krever langt mer enn hva som er mulig å gjennomføre innenfor avtalte rammer. Det beskrives at det til tider er rovdrift på ansatte i et system der få fører overtid.

INN PÅ TEPPET. Dessverre finnes det i dag ledere ved St. Olavs som kaller ansatte inn på teppet for å ha ført overtid.

Etter en travel periode førte en lege syv timer overtid. Legen fikk da beskjed om ikke å føre overtid for så få timer. I samme avdeling ble tre andre leger kontaktet av sjefen etter å ha ført 30 til 50 timer overtid. Sjefen ga da beskjed om at dette ikke var akseptabelt under gjeldende praksis. Så dermed kan man ikke føre «få timer», og ikke kan man føre mange. På en annen avdeling blir det nesten komisk når en tillitsvalgt ble nektet å føre overtid.

GRAVIDE OG FRYKTKULTUR. Når det gjelder gravide, har vi flere eksempler på at gravide leger ved St. Olavs Hospital ikke har fått forlenget sin kontrakt på grunn av svangerskap og fødsel.

Nils Kvernmo, jeg regner med at du kjenner til rettsaken som St. Olavs tapte? Et flott eksempel på en vanvittig praksis er legen som ikke fikk forlenget vikariatet sitt, men som ble oppringt og tilbudt ny stiling på dagen da mammapermisjonen utløp. Og før jeg var ferdig med å skrive dette innlegget fikk jeg vite om et annet tilsvarende eksempel, men da fra en annen klinikk.

Og så har vi fryktkulturen. Når en håndplukket leder ringer yngre kolleger privat for å true frem opplysninger om eventuelle kritiske røster innad i kollegiet, da er det ikke mye tillit igjen til systemet.

PASIENTSIKKERHET. Du sier hele tiden at pasientsikkerheten aldri går på akkord med økonomien ved St. Olavs. Hvorfor er da sengepostene våre fylt til randen, når du vet at dette reduserer pasientsikkerheten? Og hvorfor har du ikke gjort noe med 18,5-timersvaktene på kirurgen etter at hviletidsmålinger viste at vaktene er ulovlige ettersom 16-timersgrensen for aktivt arbeid ofte sprenges? Du fikk dette skriftlig før forrige budsjettforhandling.

Ingenting har skjedd. Tilsvarende ble det avdekket at hviletidsbestemmelsene ble brutt alt for ofte ved de indremedisinske klinikker. Her har klinikksjefene nå opprettet nye stillinger for å få inn en ekstra nattevakt innenfor eksisterende økonomiske rammer. All ære!

SVELG EN KAMEL! For ordens skyld tar jeg med at St. Olavs Hospital egentlig har et godt rykte i Legeforeningen hva gjelder behandling av ansatte, så da kan man jo selv tenke seg hvordan situasjonen kan være andre steder. Så, Nils Kvernmo: Som du forstår så kan vi ikke akseptere at vi er fratatt retten til et kollektivt vern mot uforsvarlige arbeidsforhold. Du kan si nesten hva du vil, men årevis med dårlig personalpolitikk har gjort at vi har mistet tilliten til at sykehusledelsen vil vårt beste.

Jeg snakker for nesten 16000 sykehusleger med 1,1 million fagorganiserte i ryggen. Nå synes jeg i anstendighetens navn at du, Paul Martin Strand, Olav Klausen og dere andre som sitter rundt Anne-Kari Bratten i Spekter, skal gjøre det eneste riktige: Å svelge en stor kamel og la oss legene, sykepleierne og alle andre som hver dag stiller på jobb i norske sykehus, få bevare et snev av beskyttelse og medbestemmelse i en usunn helseorganisasjon.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Legelettlurt 22.09.2016 14.42.19

  Jippi sykehusdirektøren lover i det offentlige rom å gi faste stillinger til midlertidige ansatte i spesialisering og overtidsbetaling til sine ansatte. Løp å få kontraktene signert og begynn å føre overtiden deres folkens. Blir travle tider for personal og lønn nå! Les bare det som står med liten skrift, for det gjelder vel utdanningsstillinger som det er få av, og hvis de fleste i ansettelser kan defineres som vikarer om og om igjen, så kan man vel i stor del omgå dette? Og at overtid må avtales individuelt Beste gamle knep i boka om å få folk til å jobbe gratis det, få vet på forhånd at det blir overtid eller har anledning til å lete opp en leder som har gått hjem for å spørre om man får lov å gå 1 time over tida for så å få nei. For å gjøre det man er forpliktet til av helsepersonelloven! Dokumentasjosplikten om å fortløpende føre journal. Gjøre ferdig operasjoner og innleggelser osv.

 • Ole Martin Pedersen 20.09.2016 10.42.03

  Kvernmo kommer med et interessant tilsvar i dagens Adresseavisen (bak betalingsmur): «- Før var spesialiseringsstillingene midlertidige ved alle sykehus. Etter en enighet mellom legeforeningen og arbeidsgiverne om at alle slike stillinger skal være fast ansatte, har vi fulgt denne praksisen siden avtalen trådte i kraft i juli 2015. Hvis det fins noen ved sykehuset som etter den tid er blitt midlertidig ansatt i spesialiseringsperioden, skal de straks få fast ansettelse.» samt «- Ingen leger kan pålegges å jobbe utenfor arbeidstid. Overtid må avtales individuelt med den enkelte. Alle arbeidsplaner blir drøftet med tillitsvalgte. La det være klart at alt arbeid skal betales. Gratisarbeid vil jeg ikke ha.» Det blir meget spennende om alle LIS-legene f.eks. ved St.Olav står med fast arbeid innen kort tid, samt om legene nå kan skrive overtid for den tiden de forventes å jobbe FØR arbeidstid, samt den tiden de må jobbe ETTER arbeidstid for å fullføre operasjoner og papirarbeide.

 • Birger Laurentius Stub Koren 19.09.2016 21.15.52

  Det er ikke vanskeligere å forstå enn at individuelle avtaler og samtidig utstrakt bruk av vikariater ikke lar seg forene,

 • Kyrre Kittang Reiakvam 19.09.2016 20.58.35

  Mønstergyldig av Basso, både hva gjelder beskrivelsen av konfliktens kjerne og eksemplene som trekkes frem og som viser drivkreftene til mange ledere i sykehus. Var det noen som sa ryggrad?

 • Ikke smutthull . HP. 19.09.2016 16.20.47

  Bra innlegg men feil å kalle det et smutthull. Jeg har vært på begge sider og var positiv til helseforetaksordningen. Det er jeg ikke lenger fordi den tillater at folk uten moralske skrupler bestemmer. Her har partene vært enige om forutsetninger og det viser seg i en fast praksis. Tariffavtaler skrives ikke med utgangspunkt i at parter skal lure hverandre, heller ikke denne. Det er et ansvar for begge parter å være ryddige, og det ville vært merkelig om DNLF skal kreve noe inn i avtalen som det har vært enighet om. Jeg ville brukt et annet begrep enn smutthull. Det handler om endringer av forutsetninger og praksis. Det skal ingen av partene tro at den andre part vil gjøre.

 • Feil 19.09.2016 15.12.28

  Til helseleder; Ja, foretaks modellen koblet med innsatsstyrt finansiering har økt aktiviteten dramatisk og tilsvarende fått ned ventelistene dramatisk i forhold til 80 og 90 tallets rammebevilgninger (hvem husker ikke Dagsrevyen sine ventelistereportasjer på 80 tallet..)... Samtidig som man har fått mye bedre kontroll på økonomien. Det er det positive. Sett fra en ventendes pasients, ståsted...... Det negative er tilsvarende en misforstått foretaks strategi der årsaken er kunnskapsløse og inkompetente ledere basert på tyvetallets samlebåndsprinsipper. Og tar man med den inkompetente Legeforening og deres logring med uthuling av arbeidsmiljøloven i tillegg, så er vel farsen komplett. Tilsvarende har 24/7/365 industrien effektivisert og kvalitetshevet sine produkter med ti-gangen fra før til nå. Med bruk av ny teknologi, nye arbeidsmetoder og ny organisering. Innenfor arbeidsmiljølovens, bestemmelser…. https://www.industrienergi.no/2016/09/14/midlertidig-ansatt-krav-pa-fast-ansettelse/

 • Helseleder 19.09.2016 13.03.11

  Oj, denne saken blir verre og verre, fra arbeidsgiversiden. Jeg har vært sterk tilhenger av foretaksmodellen. Da Fylkene styrte sykehusene hadde de null kontroll på økonomien. Men, nå har arbeidsgiversiden strukket strikken for langt. Jeg har lyst å lage en ny styringsordning for sykehusene. Ikke minst for å reparere forholdet arbeidstaker / arbeidsgiver. Jeg visste det har bygget seg opp mer mistillit de siste årene, men nå kreves en grundig opprydding. Og nytenking fra Helsemyndigheter. Sammen med arbeidstakerside. Sånn både reelt og formelt.

 • Feil 19.09.2016 12.52.21

  Legeforeningen har i årevis stilltiende akseptert både midlertidige ansettelser og at sykehusene driver uforsvarlig med for lav lege bemanning, så det er vel flere som må gå stille i korridorene og svelge svidde kameler, i det sosiale... For skjønner ikke hva dere bråker etter når det har vært en særdeles ønsket utvikling fra både arbeidsgiver og legeforening at midlertidige leger skal strekke arbeidstiden sin langt utover, det ufeilbarlige.... Man kan jo ikke gå hjem midt under operasjonen og det tar jo mange år å utdanne en spesialist, så time lønnen må jo stå tilsvarende til, det lege forsvarlige…. Hilsen en av de 1,1 kontingent millionene dine, uten noe av din individuelle medbestemmelse og beskyttelse, fra blogg journalene…. http://renholdsnytt.no/et-takk-sist ....

 • Tuva Sykepleier 19.09.2016 12.40.20

  Kjempebra innlegg! Som sykepleier på St.Olavs støtter jeg dere fullt ut. Når personalpolitikken allerede ligger på bunn, er det jo klart man ikke vil gi fra seg mer makt til de samme for å styre både fritid og arbeidshverdagen sin. Vi hadde "samme" kampen mot spekter i desmeber -15 og vant! Så bare hold ut! Og dette kan bare Nils Kvernmo svelge, da han selv vet politikk og økonomi/produksjon er det eneste som teller i regnestykkene. Kompetanse og fornøyde arbeidstakere virker det dessverre ikke som er medberegnet. Her er vel grunnen: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Sykehusene-har-ikke-nok-penger--Sykehusdirektor-Nils-Kvernmo-25331b.html Nå må politikerene bevilge mer penger til helse!

 • Tove S J Magnussen 19.09.2016 11.46.13

  Skremmende lesning om total mangel på faglig forsvarlig drift, manglende struktur og planlegging. Dessverre velkjent fra tidligere år. Trodde ikke det kunne bli verre (80-90-2000 tallet). Dårlig kunnskaper om helsetjenestens innhold er en vesentlig del av ledernes (AKB) utfordringer. Økonomien styrer igjen, eller manglende økonomisk sans. Det blir alltid dyrere med behandling enn forebygging. Ledere må vite, ikke synse.

 • Lege 19.09.2016 11.29.51

  Tillit kan bli borte nokså raskt, men tar oftest lang tid å bygge opp igjen, om det lar seg gjøre. Noen ganger går ikke det, og en må velge andre løsninger. For Spekter er det antagelig for sent å håpe på ny tillit. Kanskje noen sykehusdirektører kan få fornyet tillit om de begynner å snakke sant. Per Bleikelia har vist at det er fullt mulig å oppnå både tillit, respekt og samarbeide til alles beste. De som ikke klarer dette viser oss da sin inkompetanse.

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!