Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KIRURGI: I løpet av en femårs-periode mottok Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1923 saker fra privat helsetjeneste, og kirurgi stod for 19 prosent av dem.

KIRURGI: I løpet av en femårs-periode mottok Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1923 saker fra privat helsetjeneste, og kirurgi stod for 19 prosent av dem. Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox

Vil nær doble privates innskudd til NPE

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at tilskuddet de private helsetjenestene må betale inn til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) økes betraktelig.

Fra 2009 omfattet Norsk pasientskadeerstatning (NPE) også private helsetjenester, og disse fikk samtidig en plikt til å yte tilskudd til NPE.

Tilskuddssatsene for privat sektor i dag utgjør om lag 46 millioner kroner årlig. Nå foreslår Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at det årlige tilskuddet blir på 95 millioner kroner.

Utgiftene høyere enn inntektene
Ifølge lovverket skal private helsetjenester dekke alle kostnader som oppstår i privat sektor, så NPE-ordningen for privat helsesektor skal være selvfinansierende.

I 2008 ble det lagt til grunn at fondet skulle vokse til rundt 200 millioner etter cirka ti år. Nå er det imidlertid en underbalanse. I 2014 overskred drifts- og erstatningskostnadene inntektene/tilskuddene med nærmere 10 millioner.

Høyere utbetalinger enn ventet
I høringsnotatet skriver HOD at en del forhold har utviklet seg annerledes enn det som ble lagt til grunn da nivået på tilskuddene ble fastsatt.

Det har vært større økning i tilmeldte årsverk, og antallet nye skader har vært høyere – og som også har ført til større erstatningsutbetalinger enn forventet.

Dette har bidratt til at det har vært nødvendig å bruke midler som skulle vært avsatt til fondsoppbygging.

Les også: Flere søker erstatning etter privat behandling

Foreslår to modeller
To ulike modeller for endring i satser foreslås av NPE, som i tildelingsbrevet for 2015 fikk i oppdrag å utarbeide forslag til nye tilskudssatser.

I den ene modellen legges hele økningen inn fra 1. januar 2016, mens i den andre fases økningen fases inn over fire år. I den sistnevnte modellen vil totalsummen være noe lavere de første årene, og noe høyere ved periodens utløp.

Endrer i risikogrupper
Det foreslås samtidig endring i vurderte risikogrupper og innplassering av helsepersonellgrupper. Noen helsepersonell flyttes opp i risikogrupper, mens andre flyttes ned. Les mer i høringsnotatet på sidene 5–7.

Endring i tilskuddssatsene krever en endring i forskrift til pasientskadeloven. Forslaget fra HOD er nå ute på høring, og høringsfristen er 15. oktober.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!