TINGRETTEN: Torsdag ble forhandlinger mellom Legemiddelselskapene Janssen og MSD, og de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF avsluttet. 

Foto: Michael Chr. A. Simonsen

Nå skal fremtiden for onkologianbudet avgjøres

Sykehusinnkjøp HF og legemiddelselskapene MSD og Janssen har denne uken gjennomført muntlige forhandlinger i Stavanger tingrett. Nå tar retten stilling til om årets anbudskonkurranse er gyldig eller om deler av den må utsettes.

Publisert Sist oppdatert

Stavanger, Sør-Rogaland Tingrett (Dagens Medisin): Legemiddelselskapene MSD og Janssen har tatt Sykehusinnkjøp HF til retten på grunn av prislekkasjer i forbindelse med årets onkologianbud.

Denne uken er det gjennomført muntlige forhandlinger i Sør-Rogaland Tingrett, som ble avsluttet onsdag. Torsdag ble det gjennomført sluttprosedyrer. Retten har nå trukket seg tilbake. Kjennelse antas å være klar om en til fire uker.

Les også: Sykehusinnkjøp HF brøt anbudsregler

Dette er saken:

Legemiddelindustrien (LMI) og NHO anklaget i mars Sykehusinnkjøp HF og samarbeidspartnere for at å ha offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Sykehusinnkjøp la seg den gangen flate og beklaget hendelsene.Etter at Sykehusinnkjøp gjennomførte onkologianbudet for 2022, klaget legemiddelselskapet MSD i etterkant Sykehusinnkjøp HF inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Bakgrunnen for klagen var gjennomføringen av anbudet til tross for at enhetspris for MSDs legemiddel pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent.KOFA konkluderte den 22. september med at «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.»Også Legemiddelselskapet Janssen fikk medhold i KOFA etter klage på anbud. «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å dele taushetsbelagte opplysninger om klagers enhetspriser. Bruddet medfører avlysningsplikt», skrev KOFA i behandlingen av klagen til Janssen.11. oktober offentliggjorde Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes og Helse Vest RHF-direktør Inger Cathrine Bryne at de går mot KOFAs avgjørelse og tildeler onkologianbudet.Få dager etter offentliggjorde MSD at de går til rettslige skritt og begjærer midlertidig forføyning for å stoppe Sykehusinnkjøps avgjørelse om å tildele anbudet.25. oktober  skrev Bente Hayes til Dagens Medisin at Sykehusinnkjøp HF har gitt dagens avtaleleverandører av kreftlegemidler beskjed om å forlenge nåværende avtaler for sammenligningsgrupper der MSDs begjæring hindrer ny tildelingsavtale.

Uenige om lovanvendelse

Det har siden mandag vært muntlige forhandlinger i Sør-Rogaland tingrett, Handelens Hus, i Stavanger sentrum. Forhandlingene og vitneutspørring var slutt onsdag, da sluttprosedyrene startet.

Det som testes i retten nå er hvordan blant annet hvilken lov som skal anvendes i vurdering av lovbruddet, om konsekvenser av forføyning er urimelig eller ikke, og i hvilken grad pasienter blir skadelidende av forføyning.

Rettens avgjørelse vil ha betydning for hva og hvordan bransjen og industrien skal operere i det norske markedet.

Legemiddelselskapene Janssen og MSD ble representert av Silje Grimseth Ullebust i advokatfirmaet Grette og Beret Luise Sundet, advokat i advokatfirmaet BAHR AS. De mener det er anskaffelsesregelverket som må benyttes, og at konsekvens av prislekkasjer må bli avlysning av anbudskonkurranse for sammenligningsgrupper Janssen og MSDs produkter er deltagende.

Selskapene argumenterer for at man i disse sammenligningsgruppene har anledning til å benytte opsjon på eksisterende avtale. Ved et slikt utall vil onkologi 2107 anbudet videreføres for de sammenligningsgrupper hvor forføyningen gjelder.

Legemiddelselskapene peker på at det er to lovbrudd som er begått; lekkasje av forretningshemmeligheter, og gjennomføring av anbudskonkurranse som da vil være i strid med anskaffelsesloven.

Mener lekkasjer ødela markedet

Selskapene argumenterer med at prislekkasjene har ødelagt selve markedet, og at konsekvensen av lekkasjene er et uregulert marked.

Det vises også til at det ikke er mulig å konkurrere på like vilkår når det eneste tildelingskriteriet er pris. Selskapene anførte at ved at prisene var lekket, så var forretningshemmeligheter offentlig- og selskapenes prisstrategi var forstyrret.

Selskapene mener at når Sykehusinnkjøp HF lyste ut anbudet, istedenfor å avlyse det på grunn av prislekkasjene, så strider det mot likebehandling og konkurranse i anskaffelsesloven.

– Denne saken er viktig av flere årsaker. Nå er vi i sluttfasen av forhandlinger hvor alle parter har kommet til orde. Nå må vi avvente dommen og hvilke vurderinger retten gjør, sier Hans Petter Strifeldt, direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon i MSD, til Dagens Medisin.

Les også: MSD: Overrasket over at KOFA-uttalelse ble tilsidesatt

Forholdsmessighet

Sykehusinnkjøp HF, som representeres av Alf Amund Gulsvik i advokatfirmaet Kluge, mener på sin side at det er konkurranselovgivningen som skal være gjeldende.

Parten anførte at grunnlaget for det er at anskaffelsesregelverket ikke har bestemmelser som regulerer en situasjon slik som den man har havnet i, og at konkurranseloven har som formål å fremme konkurranse og bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Foretaket mener også at feil er bøtet for, ved at publiserte opplysninger er slettet og at dem oms lastet ned fil med opplysningene har bekreftet å slette dem.

Sykehusinnkjøp HF mener det blir feil med forføyning fordi det vil gå utover både andre legemiddelselskap, klinikere og pasienter.

Dermed blir konsekvensen av forføyning ikke forholdsmessig. Det ble argumentert for at hensyn til likebehandling og konkurranse ikke kan behandles uavhengig av forholdsmessighet.

Likebehandling, ifølge Sykehusinnkjøp HF argumentasjon, oppnås ikke ved å gi forføyning i sammenligningsgrupper hvor Janssen og MSDs produkter deltar i konkurranse, nettopp på grunn av hensyn til de andre konkurrentene.

Sykehusinnkjøps advokater uttalte at anskaffelsesretten skal ivareta hensynet til private markedsaktører, men at det sentrale i saken er å sikre det offentliges interesse, og at anbudskonkurranse bygger på prinsippet om å oppnå effektiv ressursbruk.

– Vi vil ikke kommentere saken mens den pågår, før en kjennelse er klar, sier Tommy Juhl Nilsen, direktør for Divisjon Legemidler i Sykehusinnkjøp (nummer to fra høyre).

Les også: Tidligere LIS-leder mener man bør gå tilbake til åpne priser

Pasienthensynet

Partene er også uenige i hvorvidt hensynet til pasienter blir godt ivaretatt ved en eventuell forføyning.

Legemiddelselskapene viser fra sin side til at de regionale helseforetakene har anledning til å gjøre unntak på individ- og gruppenivå og gjøre direkte anskaffelser. 

Selskapene mener at en forføyning ikke medfører fare for liv og helse, og viser blant annet til at det er alternative legemidler som er vurdert som likeverdige.

Sykehusinnkjøp HF viser derimot til at legemidlene er for behandling av kreftpasienter hvor det vil være kritisk med ventetid, og at det vil være tidkrevende for klinikere å skrive søknader for unntak.

Foretaket ba retten legge vekt på folkehelsen i sin vurdering av saken.

Les også: Onkolog refser Sykehusinnkjøp og legemiddelselskap for prislekkasje-håndtering

– Prinsipielt viktige spørsmål

Karoline Knutsen og Ramona Eichenberger, henholdsvis seniorrådgiver og juridisk rådgiver i LMI, var tilstede i Sør-Rogaland tingrett. De har vært tilstede fra forhandlingene startet mandag.

– Hvorfor er LMI tilstede i retten?

– Dette er viktige prinsipielle spørsmål som vil være av stor interesse og betydning for våre medlemmer, sier Ramona Eichenberger, juridisk rådgiver i LMI.

(Saken fortsetter under bildet)

Karoline Knutsen (til venstre) og Ramona Eichenberger, henholdsvis seniorrådgiver og juridisk rådgiver i LMI.

Hun mener at denne saken er av prinsipiell karakter, som påvirker offentlige innkjøp for hele bransjen.

– Denne saken viser at det er behov for bedre rutiner for å håndtere konfidensiell informasjon på. Vi avventer avgjørelsen fra domstolensom som vil bidra til å gi alle en bedre forståelse av hva vi skal forholde oss til.

– Forsurer ikke en slik sak samarbeidsklima mellom industri, det offentlige og klinikere?

– Dette er ikke ønsket situasjon for noen av partene. LMI er i tett dialog med Sykehusinnkjøp om hvordan vi kan ta lærdom og samarbeide for videreutvikling av offentlige anskaffelser av legemidler sier, Knutsen.

LMI har tidligere uttalt til Dagens Medisin at situasjonene viser tydelig at det er behov for andre kriterier enn kun pris i anbudene. Når anbud utelukkende rangeres pris, er systemet svært sårbart.

– I andre sektorer er det vanlig å bruke kvalitet som et kriterium. Vi burde se på hvordan vi kan inkludere dette også på legemiddelområdet, sier Knutsen.

Les også: LMI: Kunne kommet til enighet om prislekkasjene tidligere

Powered by Labrador CMS