STYRKES: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal ikke glemmes, men styrkes, skriver Inger Margrete Foldøy Hageberg. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen Meek / NTB

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling glemmes som prioriteringsområde

Det er viktig at Helse- og omsorgsdepartementet husker på tverrfaglig spesialisert rusbehandling som egen spesialitet.

Publisert
Inger Margrete Hageberg

Helse Sør-Øst (HSØ) sitt oppdragsdokument til helseforetakene 2024 avslører at tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) glemmes som prioriteringsområde i selve oppdragsdokumentet. Dette på tross av at TSB har store utfordringer med for få spesialister og TSB har problemer med å rekruttere leger i spesialisering (LIS) og å beholde spesialister.

I innledningen i oppdragsdokumentet «Oppdrag og bestilling 2024 for Oslo universitetssykehus» datert 26. februar 2024 står det: «Helseforetakets formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det.»

Mangler bestilling

Videre står det, under overordnede føringer, at «innenfor sine ansvarsområder skal Oslo universitetssykehus HF understøtte arbeidet med hovedmålene Helse Sør-Øst RHF er gitt i styringsdokumentene» der punkt en er å styrke psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Når en leser seg nedover i dokumentet blir det imidlertid synlig at tverrfaglig spesialisert rusbehandling fader ut og det mangler bestilling på konkret skriftlig plan for hvordan tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal styrkes og prioriteres.

Under kapittel 2 avsnitt 2.1 Bemanning og kompetanse, står det: «Helseforetakene skal utarbeide skriftlig handlingsplan for hvordan en skal arbeide for rekruttering og beholde personell innen psykisk helsevern. Planen skal særskilt omtale hvordan en skal øke og understøtte tilstrekkelig utdanningskapasitet (LIS3 stillinger) av spesialister innen VOP/BUP på framtidige framskrivninger. Tilbakemelding skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 15. juni 2024.» Her er TSB helt utelatt. Dette på tross av at det tidligere i dokumentet er pekt på at tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et satsningsområde og skal styrkes på lik linje med psykisk helsevern. Det virker som om Helse sør-øst har glemt å legge inn tverrfaglig spesialisert rusbehandling som prioritering i oppdraget.

Mangler spesialister

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er en forholdsvis ny spesialitet og vi sliter med at det ikke er nok spesialister. Våre pasienter er blant de sykeste. De har både somatiske og psykiatriske komorbide lidelser som ofte har vært ubehandlet over tid. Pasientene må få helhetlig behandling. Behov for spesialisert kompetanse er stort i TSB. Andel spesialister er lavere, og andel ufaglærte høyere enn i spesialisthelsetjenesten ellers. Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM) mener derfor det er viktig at det klart kommer fram i helseforetakene sine oppdragsdokumenter at det er viktig å planlegge å prioritere TSB i skriftlige handlingsplaner. På lik linje som for PHV bør helseforetakene skriftliggjøre hvordan de arbeider for rekruttering av LIS og å beholde rus- og avhengighetsspesialister.

Spesialisthelsetjeneste skal gi pasientene spesialisert behandling av høy kvalitet. Pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk har derimot ofte blitt kasteballer i helsevesenet dersom de i det hele tatt kom seg inn i behandling. «Rusomsorg» var og er et viktig tilbud, men avhengighet som grunnlidelse ga ikke pasientrettigheter.

Må ikke glemmes

Rusreformen i 2004 førte til at tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble et eget fagområde i spesialisthelsetjenesten på samme behandlingsnivå som somatikk og psykisk helsevern. Det er 10 år siden Norge fikk verdens første spesialister i rus- og avhengighetsmedisin. Dette skulle sikre pasienter med avhengighetslidelser gode helsetjenester.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som gir oppdragsbrev til de regionale helseforetakene. Oppdragsdokumentene skal gi aktuelle mål for forbedring og endring av helsefagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er dermed viktig at Helse- og omsorgsdepartementet husker på tverrfaglig spesialisert rusbehandling som egen spesialitet, og at de regionale helseforetakene, som skal sørge for spesialisthelsetjenestetilbud, implementerer TSB i sine dokumenter som går ut til helseforetakene. Dersom dette ikke blir gjort vil pasientene med avhengighetsproblematikk igjen få dårligere helsetilbud. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal ikke glemmes, men styrkes. Det er god helsepolitikk at pasienter med avhengighetsproblematikk behandles i TSB. Det vil igjen avlaste somatikken og psykisk helsevern. Det fordrer at helseforetakene husker oss på tverrfaglig spesialisert rusbehandling i sine skriftlige handlingsplaner og styrker antall legespesialister i rus- og avhengighetsmedisin.

Ingen oppgitte interessekonflikter 

Kilder:

Helse Sør-øst: OPPDRAG OG BESTILLING 2024 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF oppdrag-og-bestilling-2024---oslo-universitetssykehus-hf.pdf (helse-sorost.no)

Nasjonal Kompetansetjeneste TSB https://www.oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedsin Til Helse- og omsorgsdepartementet 13.juni 2014 Prosjektrapport-mal (legeforeningen.no)

Langsomt ble faget vårt eget (Guri Spilhaug)

nfram_festskrift_2022_nett.pdf (legeforeningen.no)

Powered by Labrador CMS