ALVORLIG: 22 leger mener personvernombudet ved OUS er en trussel mot pasientsikkerhet. Det kommer frem i et alvorlig varsel til ledelsen. Foto: Arkivfoto
ALVORLIG: 22 leger mener personvernombudet ved OUS er en trussel mot pasientsikkerhet. Det kommer frem i et alvorlig varsel til ledelsen. Foto: Arkivfoto

Massiv legeprotest mot ombud på OUS

22 profilerte leger og forskere ved Oslo universitetssykehus står bak et skriftlig varsel hvor det hevdes at personvernombudet i en årrekke har opptrådt på en måte som rammer pasientsikkerheten. Det rettes også knallhard kritikk mot OUS-ledelsen som beskyldes for å bagatellisere alvorlige problemer og tåkelegge ansvarsforhold.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

«Dette felles-varselet inngis i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 2A : «Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet.». Det vises også til helsepersonelloven §17: «Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet

Slik starter brevet som i dag ble sendt ledelsen ved OUS. Avsenderne er 22 profilerte leger og forskere ved landets største sykehus. I ryggen har de mer enn 100 kolleger som støtter varselet med den klare mistilliten til personvernombudet. En liste med de navngitte støttespillerne ligger som et vedlegg til varselet. Dagens Medisin har fått tilgang til varselet og alle vedleggene.

Bakgrunnen for varselet er blant annet en serie artikler i Aftenposten om en rekke forhold knyttet til personvernombudet og pasientsikkerhet. Også Dagens Medisin har omtalt saken. Medieomtalen og sykehusledelsens håndtering av sakene fikk legene til å reagere. De etablerte en ad-hoc gruppe i januar. Gruppen har hatt møter med ledelsen. Det ga ikke de ønskede resultater. Derfor sender gruppen nå et skriftlig varsel med de alvorlige anklagene mot personvernombudet som også er informasjonssikkerhetsleder ved sykehuset. 

Krever at personvernombudet går av
I brevet til ledelsen fortsetter varslerne slik:

«Varselet gjelder kritikkverdig adferd fra personvernombud (PVO) og informasjonssikkerhetsleder (ISL) ved OUS. Varslerne legger til grunn at PVO/ISL i en årrekke har opptrådt på et vis som rammer pasientsikkerheten ved OUS. Det anføres at PVO/ISL feiltolker lovgivningen med den virkning at virksomheten ved sykehuset rammes. Videre anføres at PVO/ISL gjennom mange år har utvist en lite adekvat opptreden overfor medarbeidere ved sykehuset (inkludert varslerne), som f.eks stiller spørsmålstegn ved PVO/ISLs forståelse av lovverket. Det kan reises spørsmål om hun i enkeltsaker har agert på en måte som samsvarer med «ulovlig gjengjeldelser», sml arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelser».

Varslerne mener personvernombudet ikke lenger kan inneha denne stillingen og mener hun ikke har tillit blant en altoverveiende andel av medarbeidere ved sykehuset.

FÅR KRITIKK: Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved OUS får kritikk fra sin håndtering av varslene mot personvernombudet ved sykehuset

      
        Foto: Per Corneliussen
FÅR KRITIKK: Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved OUS får kritikk fra sin håndtering av varslene mot personvernombudet ved sykehuset Foto: Per Corneliussen

Svært kritiske til ledelsen
Også ledelsen ved OUS, og da særlig administrerende direktør Bjørn Erikstein og assisterende direktør Sølvi Andersen, må tåle krass kritikk i varslerbrevet.

«OUS-ledelsen bagatelliserer alvorlige problemer og tåkelegger ansvarsforholdet. Siden desember 2018 har OUS ledelsen ved assisterende direktør Sølvi Andersen og administrerende direktør Bjørn Erikstein uttalt seg en rekke ganger i media. Ingen av innleggene inneholder selvkritikk eller kritikk av PVO/ISL2», heter det blant annet i brevet fra varslerne.

De viser til en rekke medieuttalelser fra de to for å underbygge sin misnøye. Det vises også til møter mellom ledelsen og ad hoc-gruppen hvor gruppen ikke opplever at bekymringene tas på alvor eller at ledelsen viser nødvendig vilje til endringer.

16 konkrete saker
Ad hoc-gruppen har også brukt tiden til å kartlegge problemene nærmere. Resultatet er 16 konkrete varsler med saker gruppen mener illustrerer hvordan pasientsikkerheten settes i fare. De 16 varslene fra helt sentrale fagfolk i ulike deler av sykehuset er vedlagt varselbrevet.

Eksempler på saker det varsles om er trenering av inngåelse av en databehandleravtale som er nødvendig for å koordinere organtransplantasjon i Skandinavia. Konsekvensen av den manglende avtalen er blant annet at norske pasienter som trenger nytt nyre utelukkes fra et nytt delingsprogram som startes opp. Et annet eksempel er tilgang til dataprogrammer som er nødvendig for å tolke genetiske data og sette riktig diagnose. Første gang dette ble etterspurt er for ni år siden, heter det i varselet.

Det handler også om kjepper i hjulene for etablering av pacemakerregister, om blokkering av legers tilgang til helt nødvendige blodprøvesvar og om blokkering av livsnødvendig overvåking på anestesiavdelingen.

Krav til videre håndtering
De 22 legene skriver at de forutsetter at deres felles varsel håndteres av den sentrale varslingsinstansen ved OUS i henhold til arbeidsmiljøloven og fastsatte rutiner ved sykehuset for behandling av varslinger.

Det forventes videre at det tas kontakt med hver enkelt varsler for innhenting av nødvendig informasjon.

Varslerne ber om at det konkret vurderes om personvernombudet har opptrådt kritikkverdig og de ber om en uttalelse og videre tiltak fra ledelsen.

Dagens Medisin har bedt om en kommentar både fra personvernombudet og fra ledelsen ved OUS. Ingen ved sykehuset ønsker å kommentere saken torsdag ettermiddag og kveld, siden de først har mottatt brevet i dag, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved OUS til Dagens Medisin. 

22 LEGER: En rekke profilerte leger ved OUS har undertegnet varselet mot personvernombudet på sykehuset

Powered by Labrador CMS