- Skremmende overprøving av NAV

NAV overprøver medisinske vurderinger fra fastleger og spesialister og tvinger pasienter igjennom tiltak. I flere tilfeller fører fremgangsmåten til at pasientene blir verre av sykdommen sin.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette hevder psykiater Dag Coucheron på Nesodden. I en kronikk i dagens utgave går han til frontalangrep på Arbeids- og velferdsetaten (NAV).
I et intervju med Dagens Medisin utdyper han anklagene.
- Byråkratene i NAV tar dessverre mer hensyn til regelverket enn til enkeltpersoner. Det er urovekkende at halvstuderte byråkrater agerer som amatørdoktorer, tordner psykiateren.
Tvinges gjennom regelverk
Coucheron har selv flere pasienter som, etter hans vurdering, kvalifiserer til uføretrygd, men som han mener tvinges gjennom et regelverk i NAV, som blant annet krever at pasienten skal gjennomgå arbeidsmarkedstiltak.
I dagens kronikk forteller han blant annet om en 59 år gammel kvinne med klassisk bipolar affektiv lidelse. Hun har vært pasient hos Coucheron i 30 år og vist stor vilje til å jobbe. Så møtte hun veggen og for to år siden innså både hun og Coucheron at hun ikke lenger klarer å jobbe. Hun søkte derfor om uføretrygd med det Coucheron betegner som utførlig beskrivelse av hennes sykdommer.
Meningsløse tiltak
Ti måneder senere fikk kvinnen avslag fordi jobbsøkerkurs ikke var forsøkt.
- Disse tiltakene oppleves ofte som meningsløse for pasientene og er ikke alltid reell arbeidstrening. Flere av mine pasienter har sagt at det beste de får ut av disse tiltakene, er at de møter andre i samme situasjon. Det er vel neppe det som er tanken bak. Det koster tross alt mye å ha dem på slike tiltak, sier Coucheron.
Mistanke om juks?
Han mener byråkratene tar for mye hensyn til regelverket og i for liten grad hensyn til enkeltindividet. Han tror årsaken er at sentrale politikere uttaler at de ønsker at antallet uføretrygdede skal være så lavt som mulig.
- Vi har kommet i en situasjon hvor vi mistenker de som søker om uføretrygd, for å jukse. Det finnes sikkert enkelte som har fått uføretrygd, som ikke er syke nok til å få det. Men de må være i mindretall. Mitt inntrykk er at folk helst vil jobbe. De fleste vil være i aktivitet.
- Stopp overprøvingen!
Coucheron mener at NAV--ansatte må slutte med å overprøve fagkompetansen fra leger og heller bruke tiden på å behandle søknader om uføretrygd raskere enn de gjør i dag.
- Forleden fikk en pasient innvilget uføretrygd et halvt år etter at hun søkte. Da ble vi overrasket over hvor fort det gikk. Hun hadde vært sykmeldt i seks år, sier Coucheron.
Bente Aschim, fastlege i Oslo og spesialist og veileder i allmennmedisin, har ikke samme erfaring som Coucheron. Dagens Medisin snakker med henne rett etter at hun kommer fra et møte med seks andre fastleger. Der har de diskutert problemstillingen.
Pasienter kan bli verre
- Vår erfaring er at NAV-ansatte i stor grad tar hensyn til våre uttalelser. Legeattestene blir grundig lest og tatt seriøst. Men det er ikke vi som avgjør om en pasient skal få uføretrygd. Det skal NAV, sier Aschim.
Hun er enig med Coucheron i at tiltakene NAV krever at pasientene skal igjennom, kan føre til at pasienten blir dårligere.
- Mitt inntrykk er at NAV må prøve tiltakene fordi de har et politisk krav om at så få som mulig skal få uføretrygd. Uttalelser som at ingen under 30 år skal på trygd, er for eksempel helt meningsløse, sier Aschim.


- Legene er viktige for NAV

Legenes vurderinger er viktige for NAV, men er ikke den eneste faktoren som spiller inn når det skal avgjøres om en bruker skal få - eller søke om - uføretrygd.
Slik forklarer direktør for tjenester i NAV, Sven Ove Svensson, hvorfor enkelte leger - og brukere - kan føle at NAV overprøver vurderinger fra leger. Han ønsker ikke å gå inn i enkeltsaken som psykiater Dag Coucheron henviser til i denne utgavens kronikk.
En viktig rolle
Coucheron anklager blant annet NAV for å mangle fokus på sitt hovedformål, som etter Coucherons mening er å hjelpe syke til et bedre liv. «NAV og staten er allmektig og hevet over norsk lov», hevder Coucheron.
- Fastleger og spesialister har utvilsomt en viktig rolle i prosessen med å finne ut hvorvidt en arbeidstaker bør søke om uføretrygd eller ikke.  I tillegg til legenes vurderinger må vi gjøre vår oppgave for å finne ut hva brukeren kan klare, og om brukeren har arbeidsevne, sier Svensson.
Nødvendig samspill
NAV-direktøren presiserer at legenes vurdering har stor betydning for utfallet, men påpeker samtidig at det ikke er legene som tildeler uføretrygd.
- For å få et best mulig resultatet for brukerne, er vi avhengige av at legene spiller godt sammen med vår saksbehandler og brukeren selv. Det er de tre, i samhørighet, som avgjør hva som er best.  Det er i dag ikke strengere å få utføretrygd enn tidligere, men veien frem er mer strukturert og systematisert enn den var før, hevder Svensson.
Dette kreves for å bli ufør
For å få uføretrygd, kreves det at du har en varig sykdom, skade eller lyte som er av en vitenskapelig og allmenn anerkjent medisinsk praksis. Det vil si at diagnosen skal være kjent og vitenskapelig basert.
I tillegg skal denne skaden, sykdommen eller lyten være av en slik karakter at det gir en varig funksjonsnedsettelse. Behandling av lege skal være prøvd, og arbeidsrettet tiltak skal være forsøkt.
- Med arbeidsrettet tiltak menes for eksempel at brukeren skal ha prøvd seg i ordinært arbeidsliv eller i en attføringsbedrift. Det vil derfor ta noe tid å bli klar til eventuelt å søke om uføretrygd, sier Svensson.

Dette er NAV

- Velferds- og arbeidsetaten (NAV) ble etablert 1. juli 2006.
- På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen for å finne gode løsninger for brukerne
Hovedmålene:
- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.
- Et velfungerende arbeidsmarked.
- Rett tjeneste og stønad til rett tid.
- God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov.
- En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
Kilde: nav.no

Se også: Allmektige NAV - hevet over norsk lov

Dagens Medisin 20/10

Powered by Labrador CMS