TEKNOLOGINØYTRALT: I forslaget viser departementet til at det generelt er ønskelig med en lovgivning som er teknologinøytral og som gir rom for å ta i bruk løsninger som er kostnadseffektive og brukervennlige.
TEKNOLOGINØYTRALT: I forslaget viser departementet til at det generelt er ønskelig med en lovgivning som er teknologinøytral og som gir rom for å ta i bruk løsninger som er kostnadseffektive og brukervennlige.

Regjeringen vil tillate sykmelding etter e-konsultasjon

– Både NAV og helsetjenestene har gitt uttrykk for positive erfaringer med e-konsultasjon, som kan gjøres over telefon, video eller skriftlig kontakt. Derfor vil vi gjøre ordningen permanent, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Publisert Sist oppdatert

I en proposisjon til Stortinget, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet endring i folketrygdloven slik at leger kan gi sykmelding etter e-konsultasjon i tilfeller hvor pasienten og diagnosen er kjent for legen.

– E-konsultasjon er effektivt og fleksibelt for både pasienter og fastleger. Nå kan pasienter som legen allerede kjenner godt slippe å reise til et legekontor, noe som kan oppleves som en unødig byrde når en er syk, uttaler arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.

Ønsker varig løsning

For at man skal få rett til sykepenger ut over egenmeldingsperioden, må arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring.

Hovedregelen er, og skal fortsatt være, at sykmelding kan gis etter at legen har foretatt en fysisk undersøkelse av pasienten.

For perioden 16. mars 2020 til 30. juni 2023 er det midlertidig, i forbindelse med covid-19-pandemien, åpnet for at sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos lege.

Departementet foreslår å åpne for å kunne skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon på varig basis.

– Både NAV og helsetjenestene har gitt uttrykk for positive erfaringer med e-konsultasjon, som kan gjøres over telefon, video eller skriftlig kontakt. Derfor vil vi gjøre ordningen permanent, uttaler Persen.

Det er flere grunner til å åpne opp for å sykmelde på grunnlag av e-konsultasjon. I forslaget viser departementet til at det generelt er ønskelig med en lovgivning som er teknologinøytral og som gir rom for å ta i bruk løsninger som er kostnadseffektive og brukervennlige.

Eksempler som trekkes fram er ved psykiske diagnoser som angst, hvor e-konsultasjon kan være mer hensiktsmessig enn fysisk oppmøte.

Ved kroniske tilstander

Samtidig kan e-konsultasjon tenkes å øke faren for at legen ikke får med seg hele sykdomsbildet, for eksempel ved at legen i mindre grad klarer å fange opp symptomer pasienten selv ikke er bevisst på.

For å begrense denne risikoen, foreslår departementet at det settes enkelte rammer for en slik ordning.

Rammene som foreslås er at pasienten og deres diagnose må være kjent for legen, at legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og legen må anse det som faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

Disse rammene innebærer blant annet at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde ved e-konsultasjon ved kroniske tilstander og ved forlengelse av sykmeldinger enn ved førstegangs sykmelding.

Departementet foreslår også særbestemmelser som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon dersom legen vurderer det som nødvendig for å unngå spredning av allmennfarlig smittsom sykdom.

Powered by Labrador CMS