HAR BESTEMT SEG: Selv om Arianson-utvalget og nesten samtlige høringsinstanser er negative til undersøkelseskommisjon i helsevesenet, skal helseminister Bent Høie (H) opprette den likevel.  Foto: Arkivfoto
HAR BESTEMT SEG: Selv om Arianson-utvalget og nesten samtlige høringsinstanser er negative til undersøkelseskommisjon i helsevesenet, skal helseminister Bent Høie (H) opprette den likevel. Foto: Arkivfoto

Massiv motstand mot undersøkelseskommisjon

Nesten alle som har svart i høringsrunden går mot helseministerens planer om «havarikommisjon» for helsevesenet. Men Bent Høie skal opprette den likevel.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Alle fylkesmenn, sykehus og kommuner som har svart i høringsrunden til utredningen «Med åpne kort» fra Arianson-utvalget, er kritiske til opprettelsen av en undersøkelseskommisjon.

Høyre og FrP sier i sin regjeringsplattform at de «vil etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser».

Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson ledet utvalget, som i november i fjor frarådet opprettelsen av en slik kommisjon. 10 av 14 medlemmer i utvalget var imot ordningen. I stedet rådet utvalget helseminister Bent Høie (H) til å satse på den eksisterende meldeordningen og retten til å melde ifra til Helsetilsynet.

Helsedirektoratet advarer
Høie har tidligere uttalt til Aftenposten at undersøkelseskommisjonen skal opprettes uansett, uavhengig av hva det oppnevnte utvalget måtte mene om saken. Det var også årsaken til at den tidligere lederen av utvalget, Aslak Syse, trakk seg i 2014. Han mente arbeidet var meningsløst så lenge Høie allerede hadde bestemt seg.

Nå viser det seg at det store flertallet av de 57 høringsinstansene som leverte sitt svar før fristen gikk ut 1. mars, er enige med Arianson-utvalget. Til og med Helsedirektoratet, som er departementets eget rådgivende fagorgan, er kritisk til Høies planer.

«Dersom en ny undersøkelsesordning etableres, vil det være en stor mulighet for at pasienter og pårørende opplever frustrasjon og manglende oppmerksomhet om «sin» sak når bare et fåtall saker kan aktivisere en slik undersøkelse (…) Det er også grunn til å bemerke at det ikke er etablert tilsvarende kommisjoner i nærliggende land», skriver Helsedirektoratet.

Nei fra fylkesmennene
Fylkesmennene i Aust- og Vest Agder, Hordaland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Vestfold og Østfold er samstemte i at dette er en dårlig idé.

«Ein kommisjon ville ha vorte svært ressurskrevjande og med usikker effekt på pasienttryggleik», skriver fylkesmann Anne Kari Hamre i Sogn og Fjordane.

«På et felt med mange aktører fra før er det uheldig å etablere et nytt organ. Det vil ikke gjøre situasjonen enklere for pasienter, brukere og pårørende, heller ikke for dem som har oppgaver på feltet», mener Fylkesmannen i Østfold.

Høie står på sitt
Til tross for den massive motstanden, står Høie fortsatt fast på planen om å etablere undersøkelseskommisjonen. Han kan ikke svare på når kommisjonen opprettes.

– Det står i regjeringsplattformen at vi skal etablere en undersøkelseskommisjon. Nå har Arianson- utvalget sett på hvordan en slik kommisjon kan se ut, og departementet går nå gjennom høringsuttalelsene som er kommet inn, sier helseminister Bent Høie i en kommentar til Dagens Medisin fredag.

RHF-ene frykter uklar arbeidsdeling
Helse Midt Norge, Helse Nord og Helse Vest mener det er lite hensiktsmessig og unødvendig med et nytt organisasjonsledd.

Helse Vest RHF peker på at opprettelsen av en slik kommisjon vil kreve betydelige ressurser, samtidig som «nytten og gevinsten er uviss og vanskeleg å forstå». Det regionale helseforetaket frykter også «uklare ansvars- og oppgåvefordeling» mellom offentlige instanser.

Sykehuset i Vestfold, Sørlandet og Universitetssykehuset Nord-Norge er kritiske på linje med Bergen, Kristiansand, Tromsø og de andre kommunene som har uttalt seg.

Også Helsetilsynet og KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) er imot.

«KS mener det er viktig å etablere ordninger som sikrer læring i de kommunale helse- og omsorgstjenestene», skriver KS, som mener behovet for undersøkelseskommisjonen er tilstrekkelig dekket de eksisterende ordningene.

– Vil avlaste pårørende
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Etterlatte etter selvmord i psykisk helsevern er blant de få instansene som er positive til en uavhengig undersøkelseskommisjon.

«I sterk motsetning til Arianson-utvalgets anbefaling, ser vi et sterkt behov for innføring av en uavhengig undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Dette spesielt med tanke på å kunne avlaste/frata pårørende/etterlatte ansvaret for og belastningen ved selv å måtte finne «sannheten» gjennom innhenting av journaler etc, samt for å styrke den enkeltes rettssikkerhet og mulighet til å ivareta egne interesser», skriver Etterlatte etter selvmord i psykisk helsevern.

LHL mener at en undersøkelseskommisjon vil kunne stille andre spørsmål og kan bidra til bedre kartlegging av årsaksforhold og gi god kunnskap som er viktig for å forebygge alvorlige hendelser.

– Norge bør gå foran
Brukerorganisasjonene får støtte fra Universitetet i Stavanger, avdeling for helsefag.

«En kommisjon som skal frembringe informasjon fra aktører som har vært involvert i alvorlige hendelser, må være fratatt muligheter for å iverksette administrative sanksjoner eller straffe helsepersonell som har vært involvert i hendelsen. Dette støttes av våre internasjonale forskningspartnere i blant annet USA, England og Nederland. I England jobbes det med opprettelse av en uavhengig undersøkelseskommisjon. Norge har som mål å bli verdensledende innen pasientsikkerhet og bør dermed lede an i dette arbeidet», skriver universitetet i Stavanger i sitt høringssvar.

Powered by Labrador CMS