NY LEGEVAKT: Slik skal den nye legevakten på Aker i Oslo se ut. Riving av eksisterende bygg på tomten ble gjennomført høsten 2019. Byggestart er satt til 4. mars. Foto:
NY LEGEVAKT: Slik skal den nye legevakten på Aker i Oslo se ut. Riving av eksisterende bygg på tomten ble gjennomført høsten 2019. Byggestart er satt til 4. mars. Foto:

Planlegger å leie legevakt for opp mot 1,6 milliarder

Den nye leiekontrakten som nå er fremforhandlet mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Oslo kommune har en varighet på 30 år, men med mulighet til oppkjøp allerede før byggene tas i bruk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Leiekontrakten mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Oslo kommune for den nye storbylegevakten på Aker i Oslo skal behandles i Oslo bystyre om én uke. Kontrakten er allerede godkjent av styrene i OUS og Helse Sør-Øst.

Det er Oslo kommune, gjennom Omsorgsbygg, som står for byggingen av legevakten som etter planen skal være klar i 2023. Etter planen skal OUS leie 60 prosent av lokalene.

Ifølge sakspapirene til styremøtet i Helse Sør-Øst i starten av februar, er leien todelt. Leie til å dekke Oslo kommunes investeringskostnader vil med dagens rentenivå være på rundt 58 millioner kroner årlig, utover dette skal OUS også betale leie for forvaltning, drift og vedlikehold. Den totale leiesummen skal ifølge styrepapirene ikke overstige 1,602 milliarder kroner.

– Vi har nådd en viktig milepæl. Det er et veldig viktig fellesprosjekt med Oslo kommune å få på plass denne etterlengtede nye legevakten. Dette samarbeidet er veldig viktig for pasientene som får en vei inn på legevakten, uansett om de hører til primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst til Dagens Medisin om leiekontrakten.

Løper i 30 år

Morten Reymert, viseadministrerende direktør ved OUS.

      
        Foto: OUS
Morten Reymert, viseadministrerende direktør ved OUS. Foto: OUS

Den nye legevakten skal blant annet ha rundt 100 undersøkelses- og behandlingsplasser og kapasitet til å ha seks ambulanser i ambulansemottaket samtidig.

Leieavtalen løper i 30 år fra den nye legevakten er klar, og kan forlenges til en maksvarighet på 60 år.

I avtalen har OUS fått muligheten til å kjøpe seg ut etter 10, 15 og 40 år, samt en mulighet til å kjøpe seg ut allerede i juni 2021, før legevakten står klar.

Leier over halvparten av arealet

De nye lokalene vil være på til sammen over 26.000 kvadratmeter bruttoareal, og OUS skal leie over halvparten.

– Det er ofte fornuftig at det er én aktør som er byggherre. I dette tilfelle er det Oslo kommune som eier storbylegevakten nå og som har tatt initiativ til å bygge en ny. Så har en gjort en gjennomgang av virksomheten og funnet ut at det med forventet befolkningsvekst vil være behov for å disponere 60 prosent av lokalene, sier Lofthus.

Arbeidet med leieavtalen og leieforholdet har vært komplekst. Morten Reymert

Morten Reymert, viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, opplyser på e-post at sykehuset er fornøyd med den nye avtalen.

 – Med det nye bygget for Storlegevakten på Aker får vi en god løsning som viderefører dagens virksomhet og samarbeid fra Storgata, og i tillegg i nær tilknytning til det nye sykehuset på Aker.

 Han begrunner valget om å leie lokaler på Aker med at dette er en videreføring av dagens ordning.

– OUS leier i dag lokaler i Storgata 40. Vi har lagt til grunn å videreføre dette ved etableringen av den nye storbylegevakten. Avtalen gir oss imidlertid en opsjon for å gå inn på eiersiden før leieforholdet starter eller etter at bygget er nedbetalt.

Utsettelse har kostet 17 mill

Etter planen skulle saken om leiekontrakten ha vært oppe til behandling før jul, med påfølgende byggestart. Nå er oppstarten forskjøvet til mars, noe som har ført til at utgiftene har økt med 17 millioner kroner, ifølge sakspapirene til Helse Sør-Øst. Omsorgsbygg oppgir at det er forhandlingene som er årsaken til den utsatte oppstarten og de økte utgiftene.

– Hva er deres kommentar til at det har kostet 17 millioner kroner å bruke lenger tid på forhandlingene?

– Dette er en stor avtale for Oslo universitetssykehus. Om man ser på byggets levetid som helhet, vil det totalt koste OUS over 2 milliarder kroner inkludert utstyr og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold. journ.anm.). Det har derfor vært nødvendig å bruke tid på å kvalitetssikre avtalen. Forhandlingene startet først i midten av oktober, skriver Reymert til Dagens Medisin.

Skeptiske til svakheter

OUS har, ifølge Helse Sør-Øst, ment at det var «ønskelig med mer tid til å avklare kostnader», samt at OUS har påpekt svakheter ved leiekontrakten vedrørende risiko knyttet til kostnader før innflytting og vedlikeholdskostnader utover byggets levetid.

– Detaljer rundt byggekostnadene ble avklart sent i prosessen, med tilsvarende kort tid til verifisering. Den økonomiske risikoen er både knyttet til kostnadene før innflytting og til vedlikeholdskostnader utover i byggets levetid. Det har vært et ønske fra vår side om en mer avklart situasjon rundt hva det vil koste å drifte bygget, skriver Reymert.

Reymert viser til at avtalen inneholder punkter som har vært viktige for OUS.

 – I forhandlingene er vi blitt enige om formuleringer som i noen grad skal kunne håndtere situasjoner som på lengre sikt kan oppstå i leieforholdet. Det er blant annet avtalt at det ved en eventuell avslutning av leieforholdet skal forhandles om endret kostnadsdeling eller delvis refusjon av kostnader dersom større bygningsmessige elementer eller tekniske anlegg er byttet ut kort tid før utflytting, skriver direktøren.

– Komplekst arbeid

Morten Reymert oppgir at det har vært et krevende arbeid å få på plass den nye kontrakten.

– Forhandlinger innebærer å gi og ta. Arbeidet med leieavtalen og leieforholdet har vært komplekst. Med bakgrunn i partenes historiske relasjon og at begge er offentlige aktører med et samfunnsansvar, har man for dette prosjektet vektlagt at det dreier seg om et samarbeid om å få et tidsmessig tilbud til byens befolkning på plass.

Omsorgsbygg oppgir at byggestart nå er satt til 4. mars.

Dagens Medisin har bedt Oslo universitetssykehus om innsyn i styresaken om leiekontrakten. Sykehuset viser til at saken ikke har vært oppe i Oslo bystyre ennå og opplyser at sakspapirene er unntatt offentlighet etter offentleglova  § 5, siste ledd: «Dersom vesentlege private eller offentlege omsyn tilseier det, kan innsyn i eit dokument utsetjast til det har komme fram til den det vedkjem, eller hendinga der det skal offentleggjerast, har funne stad.»

Powered by Labrador CMS