KLAR FOR NYE VURDERINGER: Fem av de ni metodene Beslutningsforum, her ved leder Inger Cathrine Bryne, skal vurdere kommende uke, er kreftbehandlinger. En behandling mot prostatakreft har vært oppe til vurdering tidligere. Arkivbilde: Vidar Sandnes

Foto:

Disse metodene skal Beslutningsforum ta stilling til neste uke

Direktørene i de fire regionale helseforetakene skal blant annet vurdere to metoder for behandling av prostatakreft.

Publisert

Ni metoder skal opp til vurdering i Beslutningsforums novembermøte, som finner sted på Gardermoen mandag morgen.

Fem av metodene som vurderes er behandlinger mot forskjellige typer kreft, hvorav to er for behandling av prostatakreft.

Behandling av prostatakreft med Abirateron har vært oppe til vurdering tidligere. I januar 2019 sa Beslutningsforum nei til innføring i den offentlige helsetjenesten.

Dette er hele listen over metodene som skal vurderes:

Enzalutamid (Xtandi) i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi til behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi.

Abirateron til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi. Revurdering.

Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥ 50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK eller ROS1-avvik, som har: - lokalavansert NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller - metastatisk NSCLC​.

Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling.

Zanubrutinib (Brukinsa) til behandling av Waldenstrøms makroglobulinemi.

Brolucizumab (Beovu) til behandling av voksne med nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem.

Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.

Glukarpidase (Voraxaze) til behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling.

Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år.

Powered by Labrador CMS