Usikkerhet om autorisasjon blant medisinstudenter

Et nytt lovforslag fra regjeringen i Polen kan påvirke hvordan norske studenter i landet, som fullfører studiet etter 2019, får legeautorisasjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

UAVKLART: – Studentene som ble tatt opp ved polske studiesteder etter 2012, må kanskje gjennomføre turnustjeneste i Polen eller utjevnende tiltak i Norge, etter seks år for å oppnå autorisasjon som lege i EU, sier Ida Tylleskär, arbeidslivsansvarlig i Norsk medisinstudentforening. Foto: Privat

Det skriver Norsk medisinstudentforening (Nmf) i et åpent brev til sine medlemmer, på studentforeningens sider.


– Lovet autorisasjon
– Polske universitet la inn praksis i studieløpet sitt for alle studentene som begynte på et medisinstudium etter 2012. De studentene er lovet et studium som gir nok praksis til at de får autorisasjon etter seks år, forklarer Ida Tylleskär, arbeidslivsansvarlig i Norsk medisinstudentforening, og medisinstudent ved NTNU.

Det er denne endringen som nå er foreslått opphevet av den polske regjeringen, forklarer Nmf på sine sider.
Frem til 1.1.2019 får alle leger som fullfører studiet i Polen autorisasjon gjennom en overgangsordning, en «turnuslisens» for å kunne arbeide som lege i den norske turnustjenesten. For dem som uteksamineres etter 2018 er det foreløpig uavklart hva som blir løsningen.

Polsk turnus?
– Studentene som ble tatt opp ved polske studiesteder etter 2012, må kanskje gjennomføre turnustjeneste i Polen eller utjevnende tiltak i Norge, etter seks år for å oppnå autorisasjon som lege i EU, forklarer Tylleskär og viser til brevet på nett fra Nmf til medlemmene i Polen.

UVENTET FORSLAG: – Vi har hørt at lovforslaget har kommet opp fordi det er en ny regjering som vil endre på studieløpet i Polen. Det hele skjedde litt uventet, sier Benedicte Mysen, Nmfs representant ved universitetet i Szczecin. Hun er femteårsstudent og påvirkes ikke av en eventuell lovendring. Foto: Privat


– Usikkerhet blant de yngre
– Det er mye usikkerhet blant de yngre studentene om hva som skjer nå. Etter at det nå kom mer informasjon om lovforslaget er det blitt mer snakk om saken, sier Benedicte Mysen, Nmfs representant ved universitetet i Szczecin.
Mysen forteller at flere av studentene det angår – de som går på første til tredjeåret – er engstelige og frustrerte for hva slags følger lovforslaget kan få for muligheten deres til å søke turnustjeneste i Norge.
Det er i overkant av 250 norske medisinstudenter ved universitetet i byen.
– Vi har hørt at lovforslaget har kommet opp fordi det er en ny regjering som vil endre på studieløpet i Polen. Det hele skjedde litt uventet. Universitetene i Polen viste ikke at dette ville skje. Skolene ønsker jo å beholde studentene, forklarer Mysen.
Hun kjenner ikke ytterligere detaljer rundt lovforslaget.


Nmf: – Veldig uklart
Tradisjonelt sett så har ikke norske studenter gjennomført turnustjenesten sin i Polen, skriver Nmf i brevet på sine sider og viser til at det er språkkrav, en embetseksamen og ingen plassgaranti.
Tylleskär, arbeidslivsansvarlig i Nmf, vet ikke detaljert hva som er bakgrunnen for at det har kommet et lovforslag i Polen som gjør det nødvendig for studentene å ta den polske turnustjenesten etter seksårig utdanning.  
– Dette er veldig uklart. Vi er i dialog med universitetene, som ønsker at det skal være mulig for utenlandske studenter å studere i Polen, sier hun.


Norge endret turnusordningen
Da Norge la om sin turnusordning til en søknadsbasert ordning, ble det norske medisinstudiet endret til et medisinstudium som gir autorisasjon i Norge etter endt utdanning. Ettersom turnustjenesten ble gjort til den første delen av spesialistutdanningen i Norge, stilles det krav til at alle som søker ordningen må ha autorisasjon som lege i EU. Derfor kan det bli nødvendig for norske studenter i Polen å gjennomføre turnustjenesten i Polen.
– Med utgangspunkt i det vi vet samarbeider Nmf med ANSA Polen for å finne løsninger på situasjonen. Per i dag vet vi ikke mer enn at dette er et lovforslag i Polen, sier Tylleskär som opplyser at studentforeningene også er i kontakt med Helsedirektoratet for å finne en mulig løsning for de norske studentene.


ANSA: – Ønsker ikke å spekulere
– Vet dere hva som er bakgrunnen for lovforslaget til den polske regjeringen?
– Vi ønsker ikke å spekulere i hva som er bakgrunnen for lovforslaget. Vi jobber i dialog med Helsedirektoratet for å få oversikt over hva dette medfører for norske studenter, sier Jakob Bergvik Aure, president for studentorganisasjonen ANSA.
Aure ønsker ikke å kommentere konsekvensene av lovforslaget før han vet konkret hva lovforslaget kan medføre for medisinstudentene i Polen.
– Vi vet at det har spredt seg en del rykter i studentmiljøene i Norge og i Polen om hva slags effekter dette vil få for dem som studerer i Polen. For ANSA er det viktig at det ikke skapes unødvendig usikkerhet. Vi er opptatt av å ikke gi et galt bilde av situasjonen. Det viktigste for oss er at vi sammen med Helsedirektoratet finner en løsning innenfor dagens regelverk som gjør at studentene kan jobbe i Norge etter studiene, sier han.


Direktoratet følger situasjonen
– Vi er kjent med problemstillingen og forstår at dette skaper en usikkerhet for studentene, sier Anne Farseth, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Farseth presiserer at direktoratet ikke har sett dokumenter knyttet til forslaget – og at det foreløpig ikke er gjort et lovvedtak i Polen. – Så lenge det ikke foreligger noe vedtak eller mer konkret informasjon, kan vi ikke skissere tiltak som norske myndigheter kan iverksette.
– Vi følger denne situasjonen i direktoratet og departementet. Foreløpig kjenner vi ikke bakgrunnen for lovforslaget i Polen og har ikke inngående informasjon om det, sier hun.

Powered by Labrador CMS