NY RAPPORT: Riksrevisor Per Kristian Foss la frem en ny rapport om sykehusenes bruk av pleiepersonell tirsdag. Foto: Riksrevisjonen

– Stor variasjon i hvor effektivt pleiepersonell brukes

Mellomledere mangler styringsinformasjon, og bemanningen er ofte ikke tilpasset pasientbelegget, ifølge Riksrevisjonen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er store variasjoner i hvor effektivt pleiepersonell brukes i sykehusene. Slik konkluderer Riksrevisjonens nye rapport om helseforetakenes bruk av pleieressurser. I rapporten heter det dessuten at bemanningen i mange tilfeller ikke tilpasses pasientbelegget, og at styringsinformasjonen til mellomlederne ikke gir godt nok grunnlag for å sikre effektiv bruk av pleiepersonalet.

Konklusjonene er basert på data fra 77 sengeposter ved 29 sykehus, som tilhører 13 helseforetak, i perioden januar 2013 til januar 2015.

Imidlertid er flere sykehus utelatt fra utvalget: Data fra Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge kom ifølge rapporten for sent; Helse Midt-Norge bruker et annet datasystem enn de øvrige helseregionene og er derfor utelatt; og data fra Oslo universitetssykehus (OUS) «kunne ikke fremskaffes», ifølge Riksrevisjonen.

Variasjon blant like sengeposter
Utvalget omfatter hjertemedisinske, lungemedisinske, generelle medisinske, ortopediske, gastrokirurgiske og generelle kirurgiske sengeposter. Rapporten konkluderer med at det er funnet store forskjeller i effektivitet mellom sengeposter i samme kategori. Ifølge Riksrevisjonen betyr dette at arbeidsproduktiviteten avgjøres av andre faktorer enn hvilke pasientgrupper som behandles på sengeposten.

 «Dersom alle sengepostene i 2013 hadde økt produktiviteten i de månedene de lå under sitt eget årsgjennomsnitt, opp til gjennomsnittsnivået, ville dette til sammen frigjort fem prosent av vakttimene som disse postene brukte dette året», skriver Riksrevisjonen.

Mangler informasjon
Samtidig viser rapporten av under halvparten av mellomlederne som er intervjuet mener de har god nok informasjon til å vurdere om pleiepersonalet brukes effektivt:

«De fleste mellomlederne tar i stor grad utgangspunkt i økonomisk resultat, tidligere års budsjett og pasientbelegg når den økonomiske rammen til sengeposten blir fastsatt. Samtidig har eller bruker mange mellomledere i liten grad informasjon om forholdet mellom bemanning og pasientbelegg (pleiefaktor), og informasjon om liggetider, selv om disse faktorene er viktige årsaker til forskjeller i arbeidsproduktivitet».

Mer samarbeid
Riksrevisjonen skriver dessuten at planleggingen av bemanningen i for liten grad tilpasses variasjonen i pasientbelegget, og hevder mer samarbeid mellom sengeposter kan gi en mer effektiv bruk av pleiepersonalet.

«Behovet for spesialisert kompetanse kan gjøre det vanskelig for en sykepleier å utføre oppgaver på ulike sengeposter. Samtidig er det flere eksempler på sengeposter der sykepleiere, med noe opplæring, utfører mindre spesialiserte arbeidsoppgaver på andre sengeposter», heter det i rapporten.

Rapporten ble sendt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i august. Statsråden svarer at han vil sørge for at rapportens innhold blir kjent blant helseforetakene.

Powered by Labrador CMS