INGEN UNIVERSALLØSNING: – Primærhelseteam løser ikke alle utfordringene i fastlegetjenesten, og er heller ikke ment å skulle gjøre det, sier prosjektleder Rolf J. Windspoll i Helsedirektoratet. Foto: Lena Knutli Foto:

17 kommuner vil starte primærhelseteam

– Dette er et omfattende prosjekt, og vi er fornøyd så lenge vi ser at vi har god spredning på kommunestørrelse, og at det er søkere til begge finansieringsmodellene, sier prosjektleder i Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

TRONDHEIM: Vil en annen organisering og andre finansieringsordninger enn dagens fastlegeordning gi et bedre tilbud til pasientene?

Dette er utgangspunktet for at det neste vår igangsettes et treårig pilotprosjekt med primærhelseteam. Helsedirektoratet har fått 19 søknader fra 17 ulike kommuner etter at søknadsfristen utløp 15. oktober. Kommunene, som har søkt i samarbeid med fastlegene, fordeler seg på 13 av de i alt 19 fylkene.

Se oversikten over kommunene helt nederst i saken.

Alt vil ikke være lett å måle.

Rolf J. Windspoll, prosjektleder for primærhelseteam i Helsedirektoratet

Innen 1. desember skal seks kommuner velges ut.

Prosjektleder for primærhelseteam i Helsedirektoratet, Rolf J. Windspoll, deltok under Nidaroskongressen for å treffe fastleger.

– Hadde du forventet flere søknader?

– Dette er et omfattende prosjekt, og vi er fornøyd så lenge vi ser at vi har god spredning på kommunestørrelse, og at det er søkere til begge finansieringsmodellene. Blant søkerne er både privatpraktiserende fastleger og fastleger med fastlønn blant søkerne, og som ventet flest privatpraktiserende, sier Windspoll, som tilføyer:

– Vi hadde jo ønsket søknader fra alle fylkene, men vi vet det er interesse for prosjektene også i fylker som ikke er representert. Det har vært relativt kort søknadsfrist, så ut ifra tidsaspektet mener vi at utvalget er bra.

Fastlegeskepsis
I forslaget til statsbudsjettet for 2018 er det avsatt 55 millioner kroner til primærhelseteam.

– Mye skal gå til ansettelse av sykepleiere. Det gis også et årlig tilskudd på 128.000 kroner per fastlege til fastlegekontorene for merarbeidet ved innlevering av data og omstilling av driften. Kommunene får 25.000 kroner per fastlege til ledelse av prosjektet lokalt.

Pilotprosjekt primærhelseteam

    Treårig prosjekt i seks kommuner, inkludert cirka 80 fastleger.
    Teamene består av fastleger (teamledere), sykepleiere og helsesekretærer.
    To finansieringsmodeller prøves ut, en honorarmodell, omtrent som dagens ordning, og en driftstilskuddsmodell.
    Hvilke kommuner som deltar og hvem som skal evaluere prosjektet, skal være klart 1. desember.Målet er bedre helsetjenester til befolkningen.
    Oppstart 1. april 2018.

– Hva vil du si til fastleger som frykter at primærhelseteam vil gi enda mer arbeid?

– Det vil være noe av det vi finner ut gjennom evalueringen, og det er flere forhold ved fastlegers arbeidssituasjon vi ønsker å få svar på. Primærhelseteam løser ikke alle utfordringene i fastlegetjenesten, og er heller ikke ment å skulle gjøre det. Forhåpentligvis vil det gi en bedre arbeidssituasjon også for fastlegene, ved at sykepleierne kan følge opp noen av de pasientene som fastlegene opplever de ikke får fulgt godt nok opp i dag

– Tror du skepsis fra fastlegene har bidratt til at dere ikke har fått flere søknader?

– Det kan nok stemme. Samtidig tror jeg mange mener at primærhelseteam kan bli en bedre måte å jobbe på.

Finansieringsmodellene
Kommunene har blitt bedt om å angi i søknaden hvilken finansieringsmodell de ønsker, en ny modell basert på driftstilskudd eller en honorarbasert modell, omtrent som dagens ordning.

– Kan dere pålegge kommunene en annen finansieringsmodell enn de ønsker?

– Nei, en slik beslutning vil eventuelt gjøres i samarbeid med kommunene. I utgangspunktet har vi tenkt at halvparten av kommunene prøver ut ny modell.

Windspoll forteller at kommunene i søknadene blant annet må si noe om turnover blant fastlegene og rekrutteringssituasjonen for sykepleiere.

– Betyr det at dere prioriterer kommuner som er dårligst stilt?

– Nei, vi håper vi lander på et representativt godt utvalg, som gjør at utprøvingen kan gi svar på spørsmål som er viktige å få besvart.

Nullpunktmåling
Hovedmålene med primærhelseteam er rettet mot de pasientene som trenger det mest. Stikkord er bedre tilgjengelighet, større bredde i tilbudet, bedre oppfølging av kronikere og dem med sammensatte behov, samt mer sammenhengende og koordinerte tjenester.

– Hvor lett er det å måle alt dette?

IKKE BARE ANTALL: – Det viktigste er at de som søker, virkelig er interessert, mener avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Laila Snåre. Foto: KS

– Alt vil ikke være lett å måle. Vi arbeider med hvordan vi kan sikre at nødvendige data blir tilgjengelig og at dette ikke skaper mye merarbeid for fastlegene, svarer Windspoll.

Ikke alle detaljer er klare.

– Vi jobber med KS og Legeforeningen for å få på plass maler for lokale avtaler og utforme ordninger for oppstart og avslutning for at usikkerheten rundt økonomi skal være minimal. Det skal gjennomføres opplæringsprogram før start, og det gis veiledning underveis.

Det skal utføres en nullpunktmåling før teamene starter opp. Pilotprosjektet skal evalueres, og hvem som får oppdraget, blir klart innen 1. desember.

KS: – Krevende konstellasjon
Avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Laila Snåre, er ikke så opptatt av antallet søknader. – Det viktigste er at de som søker, virkelig er interessert, og at det blir et tilstrekkelig antall til å prøve ut det vi ønsker å prøve ut. Ut ifra de som nå har søkt, bør det være mulig å velge forsøkskommuner med tilstrekkelig antall fastleger, sier Snåre.

– Hva mener du er den største fordelen med primærhelseteam?

– Det ligger et spennende potensial i større tverrfaglighet i fastlegetilbudet.

– Hva tror du blir mest utfordrende?

– Det er ikke lett å svare på. Det prøves ut ulike avtaleformer og finansieringsordninger. Vi er opptatt av størst mulig forutsigbarhet for helsepersonell og for kommunene. Primærhelseteam ser ut til å være en ganske krevende konstellasjon, og vi vil gjerne bidra til å få dette så ryddig som mulig, svarer Snåre.

– For krevende for fastlegene

Nestleder i Allmennlegeforeningen sier responsen hos medlemmene har vært laber.

Ingen har søkt i Buskerud fylke, der Nils Kristian Klev, nestleder i Allmennlegeforeningen, er fastlege.

– Det er ikke overraskende at bare 19 søknader har kommet inn, ut ifra responsen hos medlemmene våre. Den har vært laber fordi vi ser at primærhelseteam vil være et supplement, men ikke ha betydning for utfordringene våre.

– Fastlegene er presset på tid, og for mange som allerede bruker nok tid på kontoret, blir det krevende innenfor dagens listelengde å gå inn i et prosjekt som gir enda mer arbeid i tre år fremover. Men det blir spennende å se hva som kommer ut av piloten, og vi fastleger er ikke negative til forsøket, sier Klev.

Tvilende til nytten
Tre av fire fastleger Dagens Medisin har snakket med på Nidaroskongressen uttrykker skepsis til om primærhelseteam vil gi bedre helsetiltilbud til pasientene og frykter primærhelseteam vil medføre mange møter og mer administrasjon.

– Et nytt team tilfører ingenting, ingen andre kan gjøre det som opptar det meste av vår tid, mener Gunhild Sundal, fastlege på Stord.

Mette Brekke, fastlege i Oslo sier derimot det er vanskelig å vite om det blir positiv effekt før det er prøvd ut i praksis.

– Det er fint at noen forsker på dette, sier hun.

Dette er de 17 kommunene:         Fylke:                  Ca antall innbyggere:

Austevoll                                         Hordaland                                5.000

Eid                                                  Sogn og Fjordane                    6.000

Flora                                               Sogn og Fjordane                   11.000

Grimstad                                         Aust-Agder                             12.000

Hå                                                  Rogaland                                 18.000

Kristiansand                                    Vest-Agder                             90.000

Malvik                                             Sør-Trøndelag                        14.000

Oslo, bydelene Alna, Nordstrand og Sagene                              130.000 (totalt)

Nøtterøy                                          Vestfold                                  20.000

Rana                                               Nordland                                 26.000

Ringsaker                                        Hedmark                                 32.000

Seljord                                            Telemark                                    3.000

Sola                                                Rogaland                                 26.000

Sørum                                             Akershus                                 13.000

Vennesla                                         Vest-Agder                              14.000

Voss                                               Hordaland                                14.000

Ørskog                                           Møre og Romsdal                       2.200

Powered by Labrador CMS