– Reservasjon vil ikke true helsetilbud

– Det er liten grunn til å bekymre seg for at en reservasjonsadgang for leger skal true pasienters tilgang til helsetilbud, mener allmennlegenestor Jan Emil Kristoffersen, som kommenterer resultater om studenters holdninger til reservasjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Se nederst hva lederen av Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett mener i dette spørsmålet.

Nye resultater viser blant annet at bare hver tiende medisinstudent i femte og sjette studieår støtter reservasjonsadgang ved henvisning til abort. Den tidligere lederen av Allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen, synes det er fortjenstfullt at to medisinstudenter grep fatt i denne problemstillingen.

– Deres undersøkelse synes å vise at det er liten grunn til bekymring for at en reservasjonsadgang skal true tilgangen til helsetilbud for noen grupper, sier Jan Emil Kristoffersen til Dagens Medisin.

Les også hva medisinstudentenes leder mener om dette

Påpeker holdningsendring
Kristoffersen har det siste året vært sterkt engasjert i debatten om aborthenvisning, og har tatt til orde for at fastleger bør ha anledning til å reservere seg mot henvisning til medisinsk behandling som er ment å avslutte eller skape liv.

– Hva er din kommentar til at bare hver tiende medisinstudent støtter reservasjonsadgang ved henvisning til abort?

– Det lave antallet studenter som støtter en slik reservasjonsadgang bekrefter trolig at den rådende etiske normen har skiftet fra menneskeverdets ukrenkelighet til rett til helsehjelp i løpet av et par generasjoner.

– Abortloven har hatt bivirkninger
Kristoffersen viser til kampen for selvbestemt abort, som resulterte i loven om selvbestemt abort i 1978:

– De nye resultatene tyder på at denne helt nødvendige kampen dessverre har hatt noen bivirkninger. Man tåler ikke samvittighetsbetingede avvik fra den for tiden gjeldende samfunnsorden når det gjelder abort. Heldigvis har medisinstudenter i hvert fall foreløpig en mer positiv holdning knyttet til reservasjon mot eutanasi.

Frykter glidende overgang ved eutanasi
Han mener det er nærliggende å frykte en glidende overgang fra dagens negative holdning til eutanasi mot en mer aksepterende holdning.

– Samvittighetsbetinget reservasjon mot eutanasi kan være like marginalisert blant leger om 20-30 år som abort er i dag, hvis retten til aktiv dødshjelp skulle bli lovfestet i Norge.

Enig med Kristoffersen
Fastlege Eilef Haaland, som leder Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett, sier seg enig med Kristoffersen i eutanasi-spørsmålet.

Haaland reagerer dessuten på at ni av ti studenter er imot aktiv dødshjelp, mens bare hver tiende reserverer seg mot aborthenvisning.

– Hvorfor er det vanskeligere å bidra til å ta livet av en voksen som ber om hjelp til å dø, enn å ta livet av et ufødt barn som ikke har bedt om det, og som har hele livet foran seg, spør han retorisk.

– Har medisinstudenter en mer pragmatisk holdning til abort enn leger i 40-årsalderen, slik lederen av medisinstudentene hevder?

– Det tror jeg er helt riktig. Abort er blitt så vanlig, mens vi som er eldre har opplevd hvordan det var før vi fikk loven om selvbestemt abort, svarer Haaland, som fortsatt er engasjert i abortspørsmål.

Glad for landsmøtevedtak
Både Kristoffersen og Haaland deltok aktivt i reservasjonsdebatten under Legeforeningens landsstyremøte i juni. De er glad for at det der ble fattet et vedtak om at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død bør kunne åpne for at leger får en reservasjonsmulighet mot henvisning og behandling.

– Denne undersøkelsen blant studenter bekrefter hvor viktig det er at landsstyret fattet et balansert og klokt vedtak om reservasjonsadgang. Dette vedtaket er en viktig vaksine mot etisk forvitring i svært vanskelige spørsmål, som de fleste leger vil måtte forholde seg til i løpet av sin karriere, sier Kristoffersen.

– Studentene har ikke fått prøvd seg
Også Haaland har deltatt aktivt i det øvrige offentlige ordskiftet i denne saken, som startet med at Helse- og omsorgsdepartementet gjennom et rundskriv fratok fastleger muligheten til å reservere seg mot å henvise til svangerskapsavbrudd og assistert befruktning.

– Hva sier du til at så få studenter støtter dere i kravet om legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort?

– Det kan være flere grunner til det. De har lite erfaring med legevirkeligheten og har ikke blitt satt på prøve i etiske problemstillinger, og det kan ha sammenheng med at abort er blitt alminneliggjort. Det kan også hende at dagens studenter ikke har samme grad av dybderefleksjon når det gjelder etiske problemstillinger som vi som er utdannet for flere tiår siden, svarer Haaland, som er fastlege ved Helse + Gården senter i Bergen.

Powered by Labrador CMS