BEDRE ARBEIDSFORHOLD: Farmasøyt Janne Kutschera Sund påpeker at lukket legemiddelsløyfe ikke bare øker pasientsikkerheten, men gir også sykepleierne tryggere og bedre arbeidsforhold. Foto: Guro Kulset Merakerås

BEDRE ARBEIDSFORHOLD: Farmasøyt Janne Kutschera Sund påpeker at lukket legemiddelsløyfe ikke bare øker pasientsikkerheten, men gir også sykepleierne tryggere og bedre arbeidsforhold.

Foto: Guro Kulset Merakerås

St. Olavs lukker legemiddelsløyfa

Når St.Olavs hospital endelig kvitter seg med kurve på papir, gjør de et kvantesprang over til lukket legemiddelsløyfe.

Publisert

Lukket legemiddelsløyfe En legemiddelsløyfe er en prosess som løper fra en rekvirent ordinerer et legemiddel, via leveranse, klargjøring og administrering av legemiddelet, frem til evaluering av effekt. Begrepet er primært benyttet for legemiddelhåndtering i sykehus. Målsettingen med en lukket legemiddelsløyfe er å øke pasientsikkerheten gjennom beslutningsstøtte i alle disse prosessene, i tillegg til elektronisk kontroll og dokumentasjon av legemidlene som deles ut og sikring av pasientens identitet ved hjelp av elektronisk lesbare kodesystemer. Kilde: Nasjonalt senter for e-helseforskning

– Det blir litt «hassel» for oss leger, men veldig bra for pasienten, sier kreftlege og direktør for medisin og analyse i Helseplattformen, Nina Kongshaug.

Kongshaug er selv kreftlege og en erfaren kliniker. Hun ser ingen grunn til å legge skjul på at lukket legemiddelsløyfe er en endring som medfører noe merarbeid for henne og kollegene. Likevel er hun overbevist om at det blir en stor forbedring for kvaliteten i legemiddelbehandlingen.

– Her har visjonære ledere i helsetjenesten i Midt-Norge sagt at dette vil vi satse på. De har fastslått at pasientsikkerheten skal løftes, selv om det til en viss grad går på bekostning av effektiviteten i klinikerens arbeidsflyt. Dette handler om ett av de viktigste gevinstmålene våre, sier hun, og viser til at Helseplattformen har mål om å redusere legemiddelrelaterte pasientskader med 80 prosent i løpet av tre år etter innføring.

Ei sløyfe der det kan skje feil

En legemiddelsløyfe er en prosess som løper fra en rekvirent ordinerer et legemiddel, via leveranse, klargjøring og administrering av legemiddelet, frem til evaluering av effekt. Folkelig sagt: Det er alt som skjer fra legen har bestemt at en pasient skal ha en spesiell medisin og har skrevet ned dette, til sykepleieren har tydet notatet, gått på medisinrommet, plukket rett dose av rett legemiddel eller laget riktig blanding, har gitt dette til korrekt pasient og til man kan vurdere om legemiddelet virket.

På St.Olavs hospital er det – før Helseplattformen tas i bruk – fortsatt legens kråketær på papir som gjelder når tabletter, mikstur, krem eller medisin gitt gjennom inhalator, sprøyte eller intravenøst skal foreskrives på sengepost.

Det gir også sykepleierne tryggere og bedre arbeidsforhold. Janne Kutschera Sund

– Vi som jobber i en travel helsesektor er også mennesker. Feilmedisinering kan skje, og feilen kan oppstå i alle ledd av kjeden, sier Kongshaug. Legen kan skrive feil, sykepleieren kan lese feil, plukke feil, regne feil, bli distrahert underveis og gi legemiddel til feil pasient, eller sette feil infusjonshastighet på pumpa.

Sparer tid – øker pasientsikkerheten

Farmasøyt Janne Kutschera Sund er Helseplattformens fagleder for legemidler. Hun påpeker at lukket legemiddelsløyfe ikke bare øker pasientsikkerheten.

– Det gir også sykepleierne tryggere og bedre arbeidsforhold. Det er ikke til å stikke under stol at det er kjempeviktig å få støtte til utregning, for vi ser at feil der pasienten har fått for mye av et legemiddel, ofte er forårsaket av noe så enkelt som kommafeil, sier hun.

St. Olavs har kommet langt på å pakke legemidler i enkeltdoser med en unik strekkode på slik at de kan scannes rett før det gis til pasienten. Det nye systemet sparer tid og frigjør en sykepleier i mange sammenhenger, fordi scanning erstatter de tradisjonelle, manuelle dobbeltkontrollene.

Slik ser en lukket sløyfe ut

Nina Kongshaug, kreftlege og direktør for medisin og analyse i Helseplattformen.

      
        Foto: Guro Kulset Merakerås
Nina Kongshaug, kreftlege og direktør for medisin og analyse i Helseplattformen. Foto: Guro Kulset Merakerås

– Når vi nå får mulighet til å lukke legemiddelsløyfa helt på St. Olavs, betyr det at vi får elektronisk ordinering slik at du slipper å tolke håndskrift. Du får strekkode på de aller fleste legemidler, noe som sikrer at du ikke henter feil produkt. Videre gir systemet beslutningsstøtte til sykepleieren som skal trekke opp, plukke eller blande medisinen, og sikrer til slutt at legemiddelet havner hos rett pasient ved at en strekkode på pasientens armbånd scannes, forklarer hun. Skulle det likevel skje en feil, gjør en lukket legemiddelsløyfe at hele prosessen er dokumentert, slik at feilen er sporbar.

– Så er det slik at vi som er helsepersonell må jobbe med arbeidsprosessene våre for å utnytte den systemstøtten vi får med Helseplattformen. Det er ikke nok i å innføre den, vi må se på måten vi jobber på, sier Kutschera Sund, som er glad for at legemidler nå blir en del av journalsystemet.

– Leger, farmasøyter og sykepleiere ser pasientens legemiddelliste i ulikt format, fordi de har nytte av ulik informasjon, men det ligger ei felles liste med legemidler til grunn. Hver gang noen gjør en endring, vises det umiddelbart. Det er gir en stor forbedring i legemiddelrelatert informasjonsflyt.

Full gjennomgang er viktig bieffekt

– Det er mange løsninger innen helse som det kan være stridigheter om, men akkurat grunnprinsippet for lukket legemiddelsløyfe har støtte fra alle, sier Kutschera Sund, som understreker at konseptet i seg selv ikke forutsetter at man lukker hele kjeden.

– Man kan bruke deler av kjeden og heve kvaliteten og pasientsikkerheten med det, selv om man ikke får lukket helt. I Helseplattformen ser vi at St.Olavs hospital lukker sløyfa helt, mens Trondheim kommune for eksempel skal benytte noen funksjonaliteter som beslutningsstøtte ved legemiddelblanding. De får også med seg kvalitetssikringa som ligger i elektronisk forordning og muligheten til å se hva andre har gjort.

Trondheim kommune har vært aktivt med i arbeidet for å se på standardisering og arbeidsflyt, og løsningen beskriver arbeidsprosesser både for sykehus og sykehjem. Det ligger derfor til rette for at kommunene kan utvide bruken på et senere tidspunkt.

– Det er en viktig bieffekt av Helseplattformen at vi har gått gjennom alle arbeidsflyter. Dette ville ikke vært mulig uten innføring av Helseplattformen, for når har man ellers rom for og mandat til å sitte i en felles gruppe og bli enige om en standard for arbeidsflyter - på tvers av kommuner og spesialisthelsetjeneste og på tvers av fag? Det forumet har jo ikke eksistert før, og her har det blitt jobbet fantastisk godt, sier Kongshaug.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS