SKAL VURDERE VALGMULIGHETER: – Vi er svært skuffet over at Sykehusinnkjøp velger å sette KOFAs avgjørelse til side, sier Janssen Norge-sjef Mario Klesse, som sier selskapet nå skal bruke litt tid for å vurdere hvilke skritt de vil ta videre.

Foto: Janssen Norge

Janssen Norge fikk KOFA-medhold etter klage på anbud

Legemiddelselskapet Janssen-Cilag AS fikk også medhold hos Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) etter å ha fått hemmelig prisinformasjon lekket i forkant av onkologianbudet. – Vi vil nå bruke noe tid på å vurdere neste skritt, sier Janssen Norge-sjef Mario Klesse. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

Legemiddelindustrien (LMI) og NHO anklaget i mars Sykehusinnkjøp HF og samarbeidspartnere for at å ha offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Sykehusinnkjøp la seg den gangen flate og beklaget hendelsene.Etter at Sykehusinnkjøp gjennomførte onkologianbudet for 2022, klaget legemiddelselskapet MSD i etterkant Sykehusinnkjøp HF inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Bakgrunnen for klagen var gjennomføringen av anbudet til tross for at enhetspris for MSDs legemiddel pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent.KOFA konkluderte den 22. september med at «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.»11. oktober offentliggjorde Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes og Helse Vest RHF-direktør Inger Cathrine Bryne at de går mot KOFAs avgjørelse og tildeler onkologianbudet.Få dager etter offentliggjorde MSD at de går til rettslige skritt og begjærer midlertidig forføyning for å stoppe Sykehusinnkjøps avgjørelse om å tildele anbudet.

I forrige uke ble det kjent at legemiddelselskapet MSD begjærte midlertidig forføyning for å stanse Sykehusinnkjøps tildeling av årets anbud på kreftlegemidler. Beslutningen ble gjort etter at Sykehusinnkjøp valgte å se bort fra en KOFA-anbefaling om å ugyldiggjøre anbudsresultatet på grunn av de lekkede enhetsprisene på kreftlegemidler i anbudet.

Annet legemiddelselskap fikk KOFA-medhold

MSD har imidlertid ikke vært alene om å klage inn anbudsgjennomføringen til KOFA. Dagens Medisin har fått innsyn i at legemiddelselskapet Janssen-Cilag Norge kom med tilsvarende klage i etterkant av anbudsutlysningen. Selskapet fikk samme KOFA-konklusjon som MSD:

«Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å dele taushetsbelagte opplysninger om klagers enhetspriser. Bruddet medfører avlysningsplikt», skrev KOFA i behandlingen av klagen til Janssen.

Janssen har ifølge rammeavtale med alle de regionale helseforetakene (RHF-ene) om levering av legemidlene ibrutinib (Imbruvica) og daratumumab (Darzalex) mot benmargs-, blod- og lymfekreft. Kontrakten løper til 30. september 2022 med rom for ytterligere opsjoner.

– Svært skuffet

Mario Klesse, daglig leder i Janssen Norge, skriver i en e-post til Dagens Medisin at det er viktig at vi har et velfungerende anbudssystem, som forholder seg til gjeldende lover og regler.

– Dette er avgjørende for å sikre rettferdig konkurranse og bærekraftig tilgang til behandling for norske pasienter, skriver han. 

Klesse viser til KOFA, et statlig uavhengig organ, i dette onkologianbudet har vurdert at  Sykehusinnkjøp har brutt regelverk for offentlige anskaffelser for utvalgte legemiddelgrupper, og at bruddet medfører avlysningsplikt.

– Vi er derfor svært skuffet over at Sykehusinnkjøp velger å sette KOFAs avgjørelse til side.

Klesse sier selskapet nå vil bruke noe tid på å vurdere neste skritt og, men påpeker at de er åpne for dialog med Sykehusinnkjøp.

– Det er viktig å understreke at dersom Beslutningsforum og Sykehusinnkjøp ønsker å ta i bruk ny og innovativ behandling der det finnes et udekket pasientbehov uten alternativer, gir dagens anbudsoppsett mulighet for det, skriver Klesse. 

– Hvordan tror dere at disse sakene påvirker samarbeidsklimaet mellom det offentlige og det private og mellom klinikere og legemiddelindustri?

Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Arkivfoto: Lars Brock Nilsen

– Et velfungerende system for offentlige anskaffelser er avgjørende for at Sykehusinnkjøp kan fortsette å få gode tilbudspriser i fremtiden. Dette vil komme norske pasienter, helsevesen og samfunn til gode. Systemet bør utvikles gjennom samarbeid med relevante aktører som myndigheter og det kliniske miljøet, og det er viktig at ulike synspunkter belyses, skriver Janssen.

Uenig i KOFA-avgjørelse

– Hvilken kommentar har dere til at to selskaper nå har fått medhold i sine klager på anbudsgjennomføringen?

– Jeg har ikke noe ytterligere kommentar utover at to selskaper har valgt å gå til KOFA og at KOFA har tatt en avgjørelse før den endelige prosess var avsluttet, sier Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, til Dagens Medisin.

– KOFA gir Janssen medhold i klagen, og ber Sykehusinnkjøp avlyse anbudet, på lik linje som avgjørelsen i MSD sin klagesak. Hvordan stiller Sykehusinnkjøp seg til denne andre KOFA-avgjørelsen?

– Det er to avgjørelser som vi tenker er ufullstendige, med bakgrunn i at beslutning er tatt før hele prosessen var ferdig. Vi har vurdert at deler av sakskomplekset ikke har vært behandlet der. Derfor mener vi å kunne gjøre tildelingen som er gjort, sier Hayes.

Slik ble prisene lekket

I oktober i fjor sendte legemiddelgrossisten Alliance Healthcare Norge ut en såkalt pivottabell til 90 personer fordelt på 32 legemiddelselskap. Tabellen inneholdt blant annet enhetspriser på legemidler i de gjeldende kontraktene omfattet av onkologiavtalen som ble signert etter onkologianbud 2107 (2021-anbudet). Jansens Darzalex var et av legemidlene på oversikten som ble sendt ut. Ifølge klagenemdas avgjørelse rakk 17 selskaper å laste ned filen fra anbudsportalen Mercell før den ble fjernet, cirka én dag etter dokumentet ble lagt ut.

Etter at ny versjon uten konfidensiell informasjon ble lastet opp i anbudsportalen, ble også denne fjernet etter mangler i filen. Da den tredje versjonen ble lastet opp, lå igjen rangeringen og tilbudsprisene synlige. Denne gangen rakk fire legemiddelleverandører å laste ned dokumentet før det ble fjernet.

Konkurrenter fikk se prisene

KOFA skriver i sin avgjørelse at Janssen i det vesentlige har anført at Sykehusinnkjøp brøt taushetsplikten ved å publisere konfidensielle opplysninger om enhetsprisene på selskapets legemiddel. De mener også det er bevist at direkte konkurrenter av Janssen har lastet ned filen som innehold konfidensiell informasjon. KOFA mener også at Sykehusinnkjøp har brutt prinsippene om likebehandling og konkurranse ved at anbudskonkurransen ble kunngjort til tross for deling av taushetsbelagt informasjon.

«Feilen kan kun rettes ved avlysning, da feilen kan ha hatt innvirkning på konkurransen», skriver KOFA i sin avgjørelse.

Sykehusinnkjøp: Påvirker ikke konkurransen

Samtidig viser de til at Sykehusinnkjøp i det vesentlige har anført at delingen av enhetsprisene ikke har hatt betydning for konkurransen i de aktuelle sammenligningsgruppene, og at det derfor ikke foreligger avlysningsplikt.

Videre skriver KOFA at Sykehusinnkjøp har gjort en vurdering av konsekvensene informasjonsdelingen har hatt for konkurransesituasjonen i hver sammenligningsgruppe. «Vurderingen har tatt utgangspunkt i innklagedes veileder for introduksjon av nye legemidler. I sammenligningsgruppene der klagernes legemidler deltar, er det en endring i markedssituasjonen som tilsier at tidligere priser er mindre relevante. Delingen av opplysninger vil derfor ikke påvirke konkurransen», skriver KOFA.

KOFA: Vanskelig å se andre løsninger

I sin vurdering bemerker KOFA at det i konkurranser hvor priskriteriet er tillagt stor vekt, skal lite til før deling av enhetspriser kan ha hatt betydning for utfallet av konkurransen. «Kjennskap til konkurrentenes prisnivå gir leverandørene mulighet til å tilpasse sine tilbud», skriver de, og skriver videre lenger ned i avgjørelsen:

«I foreliggende sak er det vanskelig å se hvordan innklagede kan avbøte bruddet på taushetsplikten på annen måte enn ved å avlyse konkurransen».

Powered by Labrador CMS