VIDEO-SATSNING: - At det legges bedre til rette for videokonsultasjon hos fastlegene er viktig for å styrke den offentlig finansierte fastlegeordningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).  Foto: Vidar Sandnes
VIDEO-SATSNING: - At det legges bedre til rette for videokonsultasjon hos fastlegene er viktig for å styrke den offentlig finansierte fastlegeordningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Vidar Sandnes

Direktoratene foreslår å gi 10.000 kroner til fastleger for å bruke video

Ny rapport finner en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner over en tiårsperiode ved å forbedre digital pasientkommunikasjon. Rapporten har forslag til endringer i fastlegeforskriften og tilskudd.

Publisert

Den nye rapporten «E-konsultasjon hos fastlege og legevakt» er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.

I sammendraget av rapporten heter det at «Gitt forutsetningene i kost- nytteanalysen, gir anbefalt konsept en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner kroner i netto nåverdi, mellom 2019-2028».  

Bakgrunnen for denne gevinsten er ifølge rapporten blant annet redusert tidsbruk og spart reisekostnad for norske innbyggere.

Direktoratene peker også på at det antar at tiltakene vil føre til bedre brukeropplevelse av helsetjenesten og bedre tilgjengelig. Det regner de med at vil medføre gevinster for fysisk og psykisk helse.

Rapporten fremhever også at det i Danmark er en målsetning om at en tredjedel av konsultasjonene mellom lege og pasient vil være digital. For Norge, tror de tekst- og videokonsultasjon kan utgjøre mellom ti og tjue prosent, om få år.  

Hele rapporten leser du her!

Kostnader på 245 millioner kroner
Rapporten anbefaler at norske fastleger kan ta i bruk allerede eksisterende videoløsninger for e-konsultasjon og går inn i de ulike fordelene og utfordringene med å etablere muligheten for dette, blant annet gjennom Helsenorge.no.

Direktoratene foreslår å forske på bruken, for å styrke kunnskapsgrunnlaget for e-konsultasjon. De vil også legge til rette for utdanning og veiledning for å gi leger og andre helseaktører tips om «beste praksis».

Det er ifølge rapporten behov for å utvikle løsningene på Helsenorge og grensesnittet, samt organisatoriske tiltak og stønadsordningen til fastlegene. Disse kostnadene er beregnet til 245 millioner kroner i nåverdi.

Høie: – Vil ikke ha engangsleger
– Dette er et viktig skritt for å skape pasientens netthelsetjeneste. Nordmenn er verdensmestere i bruk av ny teknologi, og mange ønsker å komme raskere og lettere i kontakt med helsetjenesten. Det å ta i bruk nye digitale løsninger vil dessuten gjøre helsetjenesten mer bærekraftig i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i forbindelse med at departementet offentliggjør rapporten.

Nylig har flere private aktører etablert seg med digitale konsultasjoner over video i Norge (for eksempel Kry, Eyr og Dr.Dropin).
Dersom forslagene i den nye rapporten blir innlemmet i fastlegeforskriften, vil norske fastleger bli nødt til å tilby blant annet videokonsultasjoner.
Direktoratene foreslår nemlig å stille krav i fastlegeforskriften om at fastlegene skal tilby tekst- og videokonsultasjon og nettbasert timebestilling på nettportalen Helsenorge. Ifølge rapporten kan et slikt krav tidligst iverksettes 1. januar 2021. 

Da vil de private aktørene på markedet få konkurranse fra alle landets fastleger, og ikke lenger være like enerådende.

Høie mener video-satsning hos fastlegene vil styrke det offentlige helsevesenet.

– At det legges bedre til rette for videokonsultasjon hos fastlegene er viktig for å styrke den offentlig finansierte fastlegeordningen. Vi vil ikke ha digitale engangsleger - vi vil ha digitale fastleger, sier han.

Tilskudd på 10.000
Et annet insentiv som direktoratene mener kan motivere fastlegene til å ta i bruk videoløsninger, er et forslag om at de 1.000 første fastlegene som tar i bruk tekst- og videokonsultasjon og nettbasert timebestilling på Helsenorge får et tilskudd på 10.000 kroner ut 2020. Totalt 10 millioner kroner.

Direktoratene skriver at e-konsultasjoner bør likestilles med vanlig konsultasjon, for å legge til rette for bruk hos fastlege og legevakt.

– Legens vurdering av hva som er medisinsk forsvarlig, må legges til grunn for valg av konsultasjonsform. Takst for tekst- og videokonsultasjon bør kunne kreves i kombinasjon med flere takster enn det dagens takst åpner for, skriver de.

Godkjenning av grensesnitt
I rapporten vises det også til at det bør opprettes godkjenningsprosesser for systemer og grensesnitt, for å sikre «god utvikling av leverandørmarkedet».

Med det mener direktoratene at etablerte bransjestandarder skal tas i bruk, som leverandører av tjenester må ta i bruk for å koble seg opp mot Helsenorge.

For å koble sammen ulike video-løsninger og la flere snakke sammen, foreslås en «nasjonal brotjeneste» - slik at aktører med ulik programvare kan kommunisere på tvers.

Powered by Labrador CMS