VIL FJERNE «ADVARSEL»: I 2019 mistet 40 leger autorisasjonen og 52 fikk advarsel, ifølge Statens helsetilsyn. Nå vil Helse- og omsorgsdepartementet oppheve bestemmelsen om advarsel, og erstatte den med et såkalt faglig pålegg. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Foto:

Vil fjerne advarsel som reaksjon til helsepersonell

–  Det kan det ikke utelukkes at det i noen tilfeller vil være mer hensiktsmessig å begrense autorisasjonen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette skriver Helse- og omsorgsdepartementet, som nå foreslår flere endringer i helsepersonelloven. Forslagene er sendt til høring.

Ett av dem er at bestemmelsen om advarsel oppheves.  
HOD foreslår at denne bestemmelsen oppheves, og erstattes av en ny reaksjon – et faglig pålegg. Her skal det ligge en plikt til å ta imot veiledning og andre såkalte kompetansetiltak.

– Det er usikkert om reaksjonen har tilsiktet effekt og ressursene bør derfor brukes på andre deler av tilsynsaktiviteten, heter det i høringsnotatet.

–  Helsepersonell kan for eksempel i større grad enn i dag følges opp av arbeidsgiver og statsforvalteren ved brudd på helselovgivningen. Videre kan det ikke utelukkes at det i noen tilfeller også vil være mer hensiktsmessig å begrense autorisasjonen, mener HOD.

I 2019 mistet 40 leger autorisasjonen og 52 fikk advarsel. Videre mistet ni leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B helt eller delvis, viser tall fra Statens helsetilsyn.

Reaksjonen «faglig pålegg» innebærer ifølge forslaget ingen begrensning i autorisasjonen, men helsepersonellet kan pålegges å motta veiledning eller gjennomføre andre kompetansehevende tiltak. Videre skal tilsynsmyndigheten kunne pålegge arbeidsgiver å legge til rette for å følge opp faglige pålegg til helsepersonell.

–  Faglig pålegg fra statsforvalteren skal kunne påklages til Statens helsetilsyn. I de tilfeller der Statens helsetilsyn ilegger et faglig pålegg, vil klageinstansen være Helsepersonellnemnda, heter det.

Departementet foreslår også endringer i helsepersonelloven om suspensjon; midlertidig tilbakekall av autorisasjon:

–  Forslaget innebærer at Statens helsetilsyn kan begrense suspensjonen til kun å gjelde helsepersonells adgang til å utføre visse arbeidsoppgaver i en periode, fremfor å suspendere all rett til å praktisere yrket. Det foreslås også endringer i helsepersonelloven som gir tilsynsmyndighetene mer effektive virkemidler i tilfeller der helsepersonell ikke etterkommer opplysningsplikten til tilsynsmyndighetene

– Skal alltid undersøke
Ett annet forslag er at statsforvalterens (tidligere fylkesmannen) plikt til å vurdere brudd på helse- og omsorgslovgivningen når pasienter og pårørende henvender seg. presiseres. Ifølge HOD skal statsforvalteren få større frihet til å prioritere hvilke saker det skal føres tilsyn med.

–  Er det grunn til å tro at det kan foreligge forhold som er til fare for pasientsikkerheten, skal statsforvalteren alltid undersøke forholdet, heter det i forslaget.

Krav til oppfølging
Videre foreslås det at helse- og omsorgstjenestens plikt til å besvare henvendelser fra pasienter og pårørende presiseres.

– Presiseringen innebærer en plikt for helse- og omsorgstjenesten til å følge opp henvendelser om kvalitet og sikkerhet. Dette skal bidra til at pasienter og pårørende får raskere og bedre svar ved at de behandles direkte av virksomheten. Det presiseres samtidig at pasienten har rett til å få svar på henvendelser om kvalitet og sikkerhet.

Powered by Labrador CMS