HER2-RETTET: – Antistoff-konjugater med HER2-rettede antistoff er et behandlingsprinsipp som har vist seg ekstremt effektivt ved HER-2 positiv brystkreft. Nå ser vi at dette fungerer enda bedre med trastuzumab-derextucan, sier overlege Hans Petter Eikesdal ved Haukeland universitetssjukehus. Her avbildet under en tidligere ASCO-konferanse.

Foto: Lasse Moe

– Formidabel effekt

Overlege mener head-to-head studie av to legemiddelkonjugat viser formidabel effekt av HER2-rettet behandling for brystkreftpasienter, som tidligere har mottatt taxan og HER2-antistoff.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

ESMO (DAGENS MEDISIN): Under den europeiske kreftkongressen ESMO ble resultater fra DESTINY-studien presentert under lørdagens hovedprogram.

Studien er en fase 3-studie hvor trastuzumab-deruxtecan (T-DXd) ble sammenlignet med trastuzumab emtansine (T-DM1).

Abstractet om studien leser du her.

Forklarte bakgrunnen for studie
Under presentasjonen på Presidential Symposium viste førsteforfatter Javier Cortés ved det internasjonale brystkreftsenteret i Barcelona, Quiron Group, til at behandlingen med trastuzumab deruxtecan (T-DXd) tidligere har vist å gi pasienter 19.4 måneder median progresjonsfri overlevelse i en tredjelinjesetting i en enarmet fase 2-studie. 

Det førte til at legemidlet ble godkjent i en tredjelinjesetting i EMA og FDA.

Derfor ble det også besluttet å prøve ut legemiddelet T-DXd (Enhertu) i fase 3 i en head to head-setting opp mot T-DM1 (Kadcyla) i en andrelinjesetting, og det var denne studien som nå ble presentert på ESMO.

– T-DM1 er den etablerte andrelinjebehandlingen for pasienter med metastatisk HER2 brystkreft, sier professor Hans Petter Eikesdal ved Universitetet i Bergen.

Eikesdal er overlege ved Avdeling for kreftbehandling på Haukeland universitetssjukehus. 

Progresjonsfri overlevelse
Presentasjonen på ESMO tar utgangspunkt i midlertidige data fra studien, etter henholdsvis 15.4 (T-DXd) og 13.9 måneders oppfølging (T-DM1). Primærendepunkt er median progresjonsfri overlevelse og er kun nådd for gruppen som fikk standardbehandling (T-DM1).

– Pasientene som fikk T-DM1 målte en median progresjonsfri overlevelse på 6.8 måneder i de midlertidige dataene. For gruppen på den utprøvende behandlingen trastuzumab-deruxtecan, er det fortsatt så mange som står på behandlingen er progresjonsfrie at mPFS ikke er oppnådd. Her finner de en ganske formidabel effekt av trastuzumab-deruxtecan, sier Eikesdal. 

Han forklarer at prinsippet rundt disse legemidlene er at de er monoklonale antistoffer som har en cellegift hektet på seg (legemiddelkonjugater). Det er ulike cellegifter hektet på de to behandlingene.

– Formidabel
Eikesdal peker på at forskjellen i progresjonsfri overlevelse etter 12 måneder (en såkalt landmark analyse) var «formidabel».

– Det var 76 prosent mot 34 prosent som var progresjonsfri i de to gruppene. Selv om dette er tidlige data, så er man på grunn av den store forskjellen nødt til å kunne si at dette ser lovende ut for pasientgruppen.

– Men vi bør ha mer observasjonstid for å sikre at dette holder vann, sier han.

Eikesdal presiserer at sekundærendepunkt i studien om totaloverlevelse er altfor tidlig å lese av for noen av gruppene.

– Primærendepunktet er PFS, så dette er målet med studien. 

Ofte er det data som totaloverlevelse (OS) som de norske regulatoriske myndighetene ønsker å se, for å innføre en ny behandling.

– Norske myndigheter ser på PFS også. De kan gi midlertidig godkjenning på bakgrunn av PFS-data, og endelig godkjenning på OS-data, påpeker Eikesdal.

Kan bli aktuell
Eikesdal forklarer at pasientene som var inkludert i studien hovedsakelig var behandlet med triplettbehandling som brukes mot HER2-brystkreft i Norge (taksan,trastuzumab og pertuzumab), eller eventuell kombinasjon med trastuzumab og taksan, og i noen tilfeller ekstra cellegift. 

– En god del av pasientene hadde også hjernemetastaser. Dette er veldig lovende for de pasientene som har dette.

– Dette er nok noe som vil komme inn på det norske markedet etter litt tid. Det er per dags dato en veldig dyr behandling. Hadde den vært svært billig, så ville den blitt tatt i bruk raskt. Men fordi den er svært dyr, så vil man sikre at den gir en betydelig overlevelsesgevinst før den godkjennes for bruk i det offentlige.

Eikesdal peker på at legemiddelet kan kjøpes i apotek i Norge, ettersom det har markedsføringsgodkjennelse for tredjelinje bruk.

– Det ligger inne en vurdering av trastuzumab-deruxtecan i Nye metoder som tredjelinjebehandling.

Interessekonflikter: Hans Petter Eikesdal har mottatt honorar for foredrag/advisory boards fra Roche, Daiichi Sankyo og Astra Zeneca.

Powered by Labrador CMS