KUTT: Får ikke Felles kommunal journal (FKJ) overført bevilgede midler til å fullføre arbeidet frem til sommeren er realiteten at prosjektet avvikles fra nyttår. Håkon Einar Grimstad avbildet på Teknas Helseteknologikonferanse i oktober. 

Foto: Michael Chr. A. Simonsen

Ber om innspill til styringsdokument

Regjeringen har tidligere uttalt at den vil avvikle finansiering av Felles kommunal journal (FKJ). Nå er Felles kommunal journal interims (FKJI) strategidokument om løsnings- og gjennomføring sendt på høring.

Publisert

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og samarbeidskommunene Bergen, Bærum, Bodø, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger og Vinje.

Bakgrunnen for arbeidet med FKJ er stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» fra 2012.

Målet med FKJ er etablering av en felles informasjonsplattform hvor informasjon kan deles mellom ulike systemer i en kommune. Slik vil helsepersonell få tilgang til relevante helseopplysninger om en innbygger når de trenger det.

I forslag til statsbudsjett for neste år, prioriterer ikke regjeringen å bevilge midler til det videre arbeidet med FKJ. Det er Direktoratet for e-helse som avgjør om FKJ får beholde bevilgede midler for å ferdigstille arbeidet som nå gjøres.

Les også: Kutt for Felles kommunal journal: – Begrunnelsen må være korrekt

Høringsrunde

Håkon Einar Grimstad, daglig leder i Felles kommunal journal interim (FKJI) har tidligere uttalt til Dagens Medisin at han nå setter sin lit til at Stortinget beslutter at FKJI får fullføre arbeidet frem til sommeren.

Nå er styringsdokument versjon 0.8 «Et felles journalløft for kommuner utenfor helseregion i Midt-Norge» sendt på høring.

Frist for å komme med innspill er 31. januar 2023. Dokumentet er svar på oppdrag gitt i to tidligere statsbudsjett.

– Det er viktig at vi får på plass god digital samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det en like stor utfordring å sikre effektiv deling av informasjon om pasienter og brukere internt i kommunene, og det er det prosjektet ønsker å løse, uttaler daglig leder i Felles kommunal journal interim AS (FKJI), Håkon Grimstad.

Styringsdokumentet vil oppdateres til endelig versjon på bakgrunn av tilbakemeldinger fra innspillsrunden, og fra ekstern kvalitetssikrer.

Det er planlagt at endelig versjon skal behandles av styret for Felles kommunal journal interim i mars 2023.

Løsningen

I styringsdokumentet som nå er sendt på høring foreslås det å etablere en felles logisk informasjonskilde, som beskrives å være en plattform.

I dokumentet står det at plattformen skal oppleves som en helhetlig kilde for helsearbeider som benytter denne i sitt arbeid. I plattformen skal det være mulig å sammenstille informasjon fra flere uavhengige kilder.

Plattformen skal lagre og sammenstille informasjon slik at helsepersonell, innbyggere og leverandører kan sikres lik tilgang til informasjon, som skal gi grunnlag for samhandling.

Målbildet som beskrives i dokumentet er en situasjon hvor helsepersonell og innbyggere i kommune har tilgang på helhetlig, oppdatert og riktig informasjon når det er behov for det.

Dokumentet beskriver også en «markedsplass». Det skal være en samarbeidsarena for å samle kunders behov, erfaringer og krav i møte med leverandører.

«Markedsplassen» skal også være en arena for innkjøpssamarbeid eller felles anskaffelser, og det skal være en test- og utprøvingsarena for leverandørene.

FKJ poengterer i dokumentet at de ikke skal utvikle nye løsninger som skal stå i veien for, eller være i konkurranse med leverandørmarkedet, men vil jobbe for et bedre fungerende marked.

Foreslår utprøving

Prosjektet foreslår et samarbeid med Norsk helsenett SF (NHN), der NHN leverer informasjonsplattformen som en nasjonal tjeneste på linje med Helsenettet.

Det foreslås å bruke eksisterende løsninger utviklet for tjenestene «Pasientens prøvesvar» og «Velferdsteknologisk knutepunkt» for å dele informasjon internt i en kommune. Utprøving skal teste og verifisere løsningskonseptet.

– Sammen med kommunene, KS, næringslivet og NHN planlegger vi å gjennomføre utprøving allerede fra sommeren 2023. Det må skje med lav risiko og kostnad, klar avgrensning og målbar effekt. Det er ikke hvem som løser oppgaven, men hva vi får til og hvordan det gjøres, som er viktig. Stikkordet er åpen informasjonsplattform for alle, sier daglig leder Håkon Grimstad i FKJI.

Vil jobbe videre

I dokumentet anbefaler FKJI selv at prosjektet videreføres, enten som prosjekt eller som en avdeling i selskapet KS Digitale Fellestjenester (DIF).

Når det gjelder økonomi skriver FKJI at det er deres oppfatning at i 2023 så må finansiering sikres via kommunene.

For 2024 og videre står det at det er nødvendig å se på former for kommunal medfinansiering og mulighet for å benytte Helseteknologiordningen.

Spørsmålet om finansiering beskrives som den største risikoen for prosjektets fremdrift.

Prosjektet beskrives i dokumentet som et prosjekt med mindre risiko enn det som beskrives som null-alternativet, som er å fortsette som nå, eller en løsning hvor leverandører leverer og kontrollerer alt.

– Det er vår oppfatning at risiko ved disse to alternativene i sum er vesentlig høyere enn for det foreslåtte konseptet, står det i dokumentet.

Powered by Labrador CMS