Ja, det finnes en arena for innovativt samspill

Standard Norges standardiseringskomiteer er en arena der store og små aktører, private og offentlige, samarbeider godt og strukturert om felles løsninger – også innenfor e-helse.

Publisert
Jacob Mehus
Jacob Mehus

Innlegg: Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge

I DAGENS MEDISIN (10/2022) skriver Oslo-byråd Robert Steen at det må legges til rette for samspill mellom innovasjonsmiljøer og offentlig sektor. 

Jeg vil rekke opp hånden og peke på at Standard Norges standardiseringskomiteer nettopp er en slik arena hvor, store og små aktører, private og offentlige, samarbeider godt og strukturert om felles løsninger. Hos oss foregår slike samarbeid på nesten alle områder, fra bygg og anlegg til samfunnssikkerhet og miljøledelse. Og e-helse.

I Standard Norges komité for e-helse samarbeider representanter fra myndigheter, forskning og innovasjon, helsesektoren, fagforbund og leverandører. I fellesskap bidrar de til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder, blant annet innenfor velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, farmasi og legemidler. De deltar i den inkluderende og demokratiske prosessen som standardisering er, der alle interessenter kan bidra til å utvikle best mulig praksis.

Standardisering er, i tillegg til å forenkle samhandling, selve fundamentet for videreutvikling og innovasjon

ET FUNDAMENT. Min påstand er at standardisering, i tillegg til å forenkle samhandling, er selve fundamentet for videre utvikling og innovasjon. Standarder gir et utgangspunkt for å utvikle og forbedre løsninger på en effektiv og treffsikker måte. Støtte for dette finner vi hos Direktoratet for e-helse, som også leder Standard Norges komité på området.

Direktoratet anbefaler bruk av internasjonale standarder, blant annet fordi det bidrar til enklere markedsadgang for norske virksomheter. Direktoratet peker på at standarder, i tillegg til å gjøre digitaliseringsarbeidet mer effektivt, er «bra for næringsutvikling og innovasjon. (…) Leverandører som kan vise til bruk av internasjonale standarder kan få fortrinn i nasjonale anbudsprosesser. For det andre er det enklere å tilby produkter i et langt større internasjonalt marked når mange land bruker de samme internasjonale standardene.»

I en rapport som ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i september, klargjør direktoratet ansvar og rollefordeling i arbeidet med internasjonale standarder. Der peker de på blant andre Standard Norge som en viktig aktør for økt bruk av internasjonale standarder og effektive prosesser.

UT I VERDEN. Steen lurer på om e-helse kan være Norges nye eksporteventyr. Som direktoratet påpeker, er veien ut av Norge brolagt med standarder, og jeg vil trekke frem et norsk teknologiselskap som gjør kommersiell og internasjonal suksess gjennom standardiserte produkter og deltakelse i standardisering. Tidligere fantes det et hav av bomveisystemer rundt omkring i Europa som ikke virket sammen. EU og nasjonale myndigheter vedtok derfor at det skulle utvikles felles standarder, slik at det skulle bli enklere for bilistene å ferdes på veiene. Norske Q-Free var med på å utvikle standardene for intelligente transportsystemer (ITS), og deres produkter som følger ITS-standardene, blir nå brukt i bomsystemer over hele verden.

For å være innovative her hjemme med tanke på eksport, må vi følge med på hva som finnes – og på hva som er under utvikling. Komiteen for e-helse er én viktig arena for å følge med på e-helsefeltet, og den er åpen. Vi ser frem til en henvendelse fra Robert Steen og Oslo kommune, gjerne også fra andre som vil bidra.

Disclaimer: Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge. Virksomheten utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard Medlemmene tilhører både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 3000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 14-utgaven

Powered by Labrador CMS